دوره و شماره: دوره 8، شماره 3 - شماره پیاپی 31، تابستان 1397 
2. بررسی روند تغییرات بیابان زایی در دشت کرمان با استفاده از مدل IMDPA

صفحه 25-40

فرشاد سلیمانی ساردو؛ طیبه مصباح زاده؛ ناصر برومند؛ علی آذره؛ الهام رفیعی ساردوئی


7. تحلیل روند تغییراقلیم استان خوزستان با استفاده از مدل‌های آماری

صفحه 91-99

اعظم گوهردوست؛ فریده عظیمی؛ رضا برنا؛ پرویز کردوانی


10. تحلیل رابطه و اثرگذاری سرمایه اجتماعی بر بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده شهری (مطالعه موردی: محله فهادان شهر یزد)

صفحه 131-148

محبوبه محمودی نیا؛ حجت رضایی؛ لعیا جلیلیان؛ فاطمه دولتی؛ ندا تقی پور؛ ایمان چقاجردی


15. رویکرد مشارکت جویانه در نوسازی و بهسازی بافت‌های فرسوده منطقه 12 شهر تهران

صفحه 207-220

سید حمید موسوی؛ عباس بخشنده نصرت؛ سید نصرالدین الیاس زاده