اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر حیدر لطفی

دانشیار جغرافیای سیاسی و گردشگری دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

heidare.lotfigmail.com

سردبیر

دکتر افشین متقی

جغرافیای سیاسی دانشیار گروه آموزشی جغرافیای سیاسی
دانشکده علوم جغرافیایی دانشگاه خوارزمی

a.mottaghikhu.ac.ir

مدیر داخلی

دکتر علی حاجی شمسایی

علم ارتباطات و دانش شناسی دانشگاه ازاد اسلامی

d.hajishamsaeigmail.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر فریبا اسفندیاری

ژئومورفولوژی استاد دانشگاه محقق اردبیلی

esfandyariuma.ac.ir
04533516401

دکتر حسن محمودزاده

جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشیاردانشگاه تبریز

mahmoudzadehtabrizu.ac.ir
05133392298

دکتر بهروز ساری صراف

آب و هوا شناسی استاد دانشگاه تبریز

sarisarraftabrizu.ac.ir
04133392256

دکتر داود مختاری

ژئومورفولوژی استاد دانشگاه تبریز

d_mokhtaritabrizu.ac.ir
04133392304

دکتر محمدحسین رامشت

ژئومورفولوژی استاد دانشگاه اصفهان

mrameshatyahoo.com
03137933093

دکتر جمیله توکلی نیا

جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

j_tavakoliniasbu.ac.ir
02129902626

دکتر افشین متقی دستنائی

دانشیار جغرافیای سیاسی دانشگاه خوارزمی

afshin_mottaghiyahoo.com

دکتر حیدر لطفی

دانشیار جغرافیا سیاسی و گردشگری موسسه آموزش عالی قشم

heidare.lotfigmail.com

دکتر احمد نوحه گر

استاد دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران

nohegarut.ac.ir

دکتر ناصر اقبالی

دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

eghbaliyahoo.com

دکتر احمد پوراحمد

جغرافیای شهری دانشگاه تهران

apouraut.ac.ir

دکتر مسعود تقوایی

استاد دانشگاه اصفهان

m.taghvaeigeo.ui.ac.ir

دکتر مجید شمس

استاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر

fazelman362yahoo.com

دکتر مجید ولی شریعت پناهی

دانشیار جغرافیا انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری.

m.shareeatpanahiiausr.ac.ir

دکتر صدیقه لطفی

استاد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه مازندران

s.lotfiumz.ac.ir

دکتر حسن لشکری

دانشیار جغرافیا دانشگاه شهید بهشتی

h-lashkarisbu.ac.ir