اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر حیدر لطفی

جغرافیای سیاسی و گردشگری دانشیار جغرافیای سیاسی و گردشگری دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

heidare.lotfigmail.com

سردبیر

دکتر افشین متقی دستنائی

جغرافیای سیاسی دانشیار گروه آموزشی جغرافیای سیاسی
دانشکده علوم جغرافیایی دانشگاه خوارزمی

amotaghikhu.ac.ir

مدیر داخلی

دکتر علی حاجی شمسایی

علم ارتباطات و دانش شناسی دانشگاه ازاد اسلامی

d.hajshamsaeigmail.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر جمیله توکلی نیا

دانشیار جغرافیای انسانی و آمایش

old.sbu.ac.ir/Pages/Profiles.aspx?proffID=375204
j_tavakoliniasbu.ac.ir

دکتر داود مختاری

جغرافیای طبیعی گرایش ژئومورفولوژی استاد دانشکده برنامه ریزی و علوم محیطی

d_mokhtaritabrizu.ac.ir

دکتر فریبا اسفندیاری

ژئومورفولوژی استاد دانشگاه محقق اردبیلی

esfandyariuma.ac.ir
04533516401

دکتر افشین متقی دستنائی

دانشیار جغرافیای سیاسی دانشگاه خوارزمی

afshin_mottaghiyahoo.com

دکتر حیدر لطفی

دانشیار جغرافیا سیاسی و گردشگری موسسه آموزش عالی قشم

heidare.lotfigmail.com

دکتر حسن محمودزاده

جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشیار دانشکده برنامه ریزی و علوم محیطی

asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?mahmoudzadeh
mahmoudzadehtabrizu.ac.ir

دکتر محمد حسین رامشت

جغرافیای طبیعی استاد ژئومورفولوژی، دانشکده علوم جغرافیایی و برنامه ریزی، دانشگاه اصفهان

m.h.rameshtgeo.ui.ac.ir

دکتر بهروز ساری صراف

جغرافیای طبیعی استاد دانشکده برنامه ریزی و علوم محیطی

asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?b.sari
sarisarraftabrizu.ac.ir

دکتر مجید ولی شریعت پناهی

جغرافیای روستایی و انسانی دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی مجتمع یادگارامام (ره) شهرری

majidshareeatpanhiyahoo.com