اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر حیدر لطفی

دانشیار جغرافیای سیاسی و گردشگری دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

heidare.lotfigmail.com

سردبیر

دکتر مجید ولی شریعت پناهی

دانشیار جغرافیای انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهر ری

m.shareeatpanahiiausr.ac.ir

مدیر داخلی

دکتر علی حاجی شمسایی

دکترای علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

shamsaii2005yahoo.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر ناصر اقبالی

دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

eghbaliyahoo.com

دکتر احمد پوراحمد

جغرافیای شهری دانشگاه تهران

apouraut.ac.ir

دکتر مسعود تقوایی

استاد دانشگاه اصفهان

m.taghvaeigeo.ui.ac.ir

دکتر مجید شمس

استاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر

fazelman362yahoo.com

دکتر مجید ولی شریعت پناهی

دانشیار جغرافیا انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری.

m.shareeatpanahiiausr.ac.ir

دکتر صدیقه لطفی

استاد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه مازندران

s.lotfiumz.ac.ir

دکتر حسن لشکری

دانشیار جغرافیا دانشگاه شهید بهشتی

h-lashkarisbu.ac.ir

دکتر حیدر لطفی

دانشیار جغرافیا سیاسی و گردشگری موسسه آموزش عالی قشم

heidare.lotfigmail.com

دکتر افشین متقی دستنائی

دانشیار جغرافیای سیاسی دانشگاه خوارزمی

afshin_mottaghiyahoo.com

دکتر احمد نوحه گر

استاد دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران

nohegarut.ac.ir