اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر احسان کامرانی

استاد تمام دانشگاه هرمزگان استاد دانشکده علوم و فنون دریایی

eza47yahoo.com

سردبیر

دکتر افشین متقی دستنائی

جغرافیای سیاسی دانشیار گروه آموزشی جغرافیای سیاسی
دانشکده علوم جغرافیایی دانشگاه خوارزمی

afshin_mottaghiyahoo.com
09125984416

مدیر داخلی

سجاد رحمنی

جغرافیا دانشگاه ازاد اسلامی

qeshmmajalehgmail.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر علی سلطانی

استاد تمام شهرسازی دانشگاه شیراز

soltanishirazu.ac.ir
https://orcid.org/00

دکتر ابوالفضل مشکینی

جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه تربیت مدرس تهران

abolfazl.meshkinigmail.com
https://www.modares.

دکتر فرامرز بریمانی

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی استاد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه مازندران

f.barimaniumz.ac.ir
http://rms.umz.ac.ir

دکتر افشین متقی دستنائی

دانشیار جغرافیای سیاسی دانشگاه خوارزمی

afshin_mottaghiyahoo.com

دکتر احمد پوراحمد

جغرافیای شهری استاد تمام جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه تهران

apouraut.ac.ir

دکتر محمد حسین رامشت

جغرافیای طبیعی استاد ژئومورفولوژی، دانشکده علوم جغرافیایی و برنامه ریزی، دانشگاه اصفهان

m.h.rameshtgeo.ui.ac.ir

دکتر علی شمس الدینی

سنجش از دور دانشیار گروه سنجش از دور دانشگاه تربیت مدرس

www.modares.ac.ir/~ali.shamsoddini
ali.shamsoddinimodares.ac.ir

دکتر محمد سلیقه

جغرافیای طبیعی استاد تمام گروه جغرافیای طبیعی دانشگاه خوارزمی

salighehkhu.ac.ir

دکتر محمد حسن ضیا توانا

جغر افیای انسانی استاد تمام جغرافیای روستایی دانشگاه شهید بهشتی

zeuatvanagmail.com

دکتر صادق صالحی

جامعه شناسی محیط زیست دانشیار گروه علوم اجتماعی_توسعه و مردم شناسی

s.salehiumz.ac.ir

دکتر علی اکبر متکان

سنجش از دور و GIS استاد تمام گروه سنجش از دور دانشگاه شهید بهشتی

a-matkansbu.ac.ir

دکتر هادی اعظمی

جغرافیای سیاسی دانشیار جغرافیای سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد

aazamium.ac.ir

اعضای مشورتی هیات تحریریه (بین المللی)

دکتر مسعود مهدوی حاجیلوئی

جغرافیای روستایی استاد تمام جغرافیای روستایی دانشکاه تهران

m-mahdavisrbiau.ac.ir