ثبت نام

دقت بفرمایید تعداد مقالاتی که هر نویسنده می توانند در فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای ارسال بفرمایید بیش از دو مقاله نباشد مقاله سوم بررسی نخواهد شد. به نویسنده بازگردانده می شود. 

لطفا قبل از دریافت ایمیل پرداخت هزینه ، هیچ هزینه ای را واریز نفرمایید

اطلاعات مورد نظر را به دقت وارد کنید.

اطلاعات حساب کاربری


کاراکترهای تصویر را از انتها به ابتدا وارد کنید.
CAPTCHA Image