ورود به سامانه

در صورتی که در سامانه ثبت نام نکرده اید، روی ثبت نام در سامانه کلیک کنید.

دقت بفرمایید تعداد مقالاتی که هر نویسنده می توانند در فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای ارسال بفرمایید بیش از دو مقاله نباشد مقاله سوم بررسی نخواهد شد. به نویسنده بازگردانده می شود.

 لطفا قبل از دریافت ایمیل پرداخت هزینه ، هیچ هزینه ای را واریز نفرمایید

ورود به سامانه