فصلنامه جغرافیا ( برنامه ریزی منطقه ای) (JGEOQ) - پرسش‌های متداول