دوره و شماره: دوره 8، شماره 3 - شماره پیاپی 31، شهریور 1397 

مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

1. شناسایی و مفهوم‌پردازی کیفیت تجربه مذهبی گردشگر (مورد مطالعه: گردشگران خارجی شهر قم)

صفحه 7-29

سید محمد باقر جعفری؛ محمد غفاری؛ احمد عباسی


5. بررسی تأثیر عناصراقلیمی برآلودگی هوای شهر مشهد با استفاده ازمدل شبکه عصبی

صفحه 73-83

طاهره سلطانی گردفرامرزی؛ امیر گندمکار؛ هوشمند عطایی؛ عباس مفیدی؛ محسن باقری بداغ آبادی


12. طرح‌ریزی استراتژیک قابلیت‌های گردشگری در عرفان اسلامی (با تاکید بر منطقه قومس)

صفحه 157-174

مهدی سقایی؛ زهره جوانبخت قهفرخی؛ حجت حاتمی نژاد؛ مجتبی ثابت کوشکی نیان


17. بررسی تأثیر فرهنگ شهروندی بر امنیت اجتماعی زنان در شهر ملایر

صفحه 255-275

عباس ملک حسینی؛ مهدیه روستائی شاهوردی؛ فاطمه گنجهء