دوره و شماره: دوره 10، 1-2 - شماره پیاپی 37، زمستان 1398 
7. اولویت بندی اقدامات لازم جهت تحقق شهر هوشمند (موردمطالعه: منطقه 6 شهرداری تهران)

صفحه 599-607

احمد نوحه گر؛ علی علوی نائینی؛ محمدجواد امیری؛ مهدی سلحشور


11. تحلیل تجارب و ارزش اجتماعی ادراک شده گردشگران شهری در پارک های آبی مشهد

صفحه 679-693

میثم کیوانلو؛ باقر مرسل؛ سید مصطفی طیبی ثانی؛ علی فهیمی نژاد


19. برنامه ریزی منطقه ای و تعادل اقتصادی در پرتو نظم عمومی قراردادها

صفحه 847-863

علی رستمی فر؛ قاسم محمدی؛ نجادعلی الماسی؛ یداله دادگر