دوره و شماره: دوره 9، شماره 4 - شماره پیاپی 36، پاییز 1398، صفحه 467-864 
18. بنیان های ژئوپلتیک بی ثباتی سیاسی کشور عراق

صفحه 779-793

حسن عبدالملکی؛ محسن عابدینی؛ سعید بیات دان