دوره و شماره: دوره 9، شماره 2 - شماره پیاپی 34، بهار 1398 
10. ارزیابی ساختار شهری در راستای برنامه ریزی پدافند غیر عامل با روش SWOT (مطالعه موردی: شهر بوشهر)

صفحه 539-555

حسن حسینی امینی؛ سهراب امیریان؛ ساسان بداقلو؛ بهناز امین نیری؛ یعقوب پیوسته گر


25. نقش شکاف های قومی در بحران های ژئوپلیتیکی ایران در مناطق مرزی

صفحه 821-848

علی عبدالله نژاد؛ حیدر لطفی؛ مجید کریم پور؛ علی اصغر اسماعیل پور روشن