تأثیر شیوه‌های مدیریت مالی بر سودآوری بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط فعال در حوزه گردشگری ورزشی (برنامه‌ریزی منطقه‌ای با توجه به متغیرهای جغرافیایی منطقه)

نوع مقاله : مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم انسانی، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران

2 استادیار مدیریت ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم انسانی، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر شیوه‌های مدیریت مالی و سودآوری بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط گردشگری ورزشی است. روش تحقیق از تحقیقات توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری تحقیق، مدیران یا مالکان و یا کارشناسان تمام بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط فعال در حوزه گردشگری ورزشی در سطح استان خراسان شمالی است. روش نمونه‌گیری به صورت کل‌شمار در نظر گرفته شد. محقق با مراجعه حضوری به این بنگاه‌ها اقدام به جمع‌آوری پرسش‌نامه نمود. نهایتاً تعداد 219 پرسش‌نامه جمع آوری گردید. جهت جمع‌آوری داده‌ها از پرسش‌نامه‌های مدیریت مالی، ویژگی‌های مالی و سودآوری استفاده شد. آلفای کرونباخ برای پرسش‌نامه مدیریت مالی 89/0، ویژ‌گی‌های مالی 83/0، سودآوری 87/0 بدست آمد. از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه استفاده شد. جهت تحلیل داده‌ها از نرم افزار 22SPSS استفاده شد. یافته‌ها نشان داد بین شیوه‌های مدیریت مالی، بجز شیوه‌های مدیریت دارایی ثابت، با میزان سودآوری بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط گردشگری ورزشی ارتباط معناداری وجود دارد. همچنین بین نسبت جاری و گردش مالی کل دارایی و میزان سودآوری بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط گردشگری ورزشی ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد. نسبت جاری با میزان سودآوری بنگاه اقتصادی رابطه منفی و معناداری دارد. ویژگی‌های مدیریت مالی و شیوه‌های مدیریت مالی به عنوان متغیرهای پیش‌بین در پیش‌بینی میزان سودآوری بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط گردشگری ورزشی نقش دارند. لذا مالکان، مدیران و حسابدارن بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط گردشگری ورزشی باید از این عوامل در جهت افزایش میزان سودآوری و بهره‌وری و بهبود عملکرد بنگاه خود استفاده کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Impact of financial management practices on the profitability of small and medium enterprises in the field of sport tourism (regional planning according to geographical variables of the region)

نویسندگان [English]

  • Ali Morsal 1
  • Bagher Morsal 2
  • Ali Fahiminejad 2
1 Ph.D. student of Sport Management, Dept. of Physical Education, Faculty of Human Sciences, Shahrood Branch, Islamic Azad University, Shahrood, Iran
2 Assistant professor of Sport Management, Dept. of Physical Education, Faculty of Human Sciences, Shahrood Branch, Islamic Azad University, Shahrood, Iran
چکیده [English]

Abstract
The purpose of this study is to analyze financial management practices and profitability of sport tourism small and medium sized enterprises. The research method is descriptive research of correlation type. The statistical population of the study is managers, owners, or experts of all small and medium sized sports tourism enterprises in North Khorasan Province. The sampling method was considered as a colloquial. The researcher sent a questionnaire by attending these firms. Finally, 219 questionnaires were collected. Financial data, financial characteristics and profitability questionnaire were used to collect data. Cronbach's alpha for financial management questionnaire was 0.89, financial characteristics 0.83, profitability 0.87. Pearson correlation coefficient and multiple regression analysis were used. Data were analyzed by SPSS software. The findings showed that there is a significant relationship between financial management practices, with the exception of fixed asset management practices, with the profitability of small and medium enterprises. There is also a positive and significant relationship between the current ratio and total turnover of assets and the profitability of small and medium sized enterprises. The current ratio has a negative and significant relationship with the profitability of the firm. The features of financial management and financial management practices are predictable variables in predicting the profitability of small and medium sized enterprises. Therefore, owners, managers and accountants of small and medium sized enterprises should use these factors in order to increase profitability and productivity and improve the performance of their firms.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Financial Management
  • Profitability
  • Small and Medium Enterprises
  • sport tourism
اسلامی، صدیقه؛ فراهانی، ابولفضل؛ اسدی، حسن. (1393). ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺪل اﺷﺘﻐﺎل ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮی ورزﺷﯽ. مطالعات راهبردی ورزش و جوانان. دوره 13، شماره 25. صص 1-17.
رحیمی فرد، فاطمه. (1393). بررسی تأثیر شیوه‌های مالی بر میزان سودآوری شرکت‌های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.
رمضانی‌پور، مهرداد. (1396). پتانسیل‌های بوم گردششگری پایدار شهری- منطقه‌ای شهرستان نوشهر بر اساس شاخص‌های طبیعی- اقلیمی. فصلنامه آمایش محیط. شماره 40. صص 143-160.
پاشنا، سمانه. (1392). بررسی ارتباط ارزش افزوده اقتصادی (EVA)، ارزش افزوده سهامدار (SVA) و ارزش افزوده بازار (MVA) در شرکت‌های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه ارشاد دماوند.
کیان پور، سعید؛ تولایی، زهرا. (1393). بررسی نقش بنگاه‌های کوچک و متوسط مقیاس در توسعه فعالیت‌های اقتصادی کشور مالزی. رشد فناوری. شماره 38. صص 25-37.
عقیلی، فریباالسادات؛ طیبی، سید کمیل؛ زمانی، زهرا؛ ابراهیمی، نسرین. (1391). اثر کارآفرینی و توسعه بنگاه‌های کوچک و متوسط بر اشتغال: تجربه چند کشور منتخب در حال توسعه. توسعه کارآفرینی، سال پنجم. صص 145-164.
موسوی، میرحسین؛ سادات اصل، زمزم؛ سادات اصل، لاله. (1396). توزیع درآمد گردشگری روستایی بین بخش‌های کلیدی اقتصاد. فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری. شماره 41. صص 137-156.
نصیرزاده، فرزانه؛ رستمی، امین. (1391). ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻲ ﻧﻮﻳﻦ و ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺻﻮرت ﺟﺮﻳﺎن وﺟﻪ ﻧﻘﺪ ﺑﺎ ﺳﻮدآوری ﺷﺮﻛﺖﻫﺎ (ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎی ﻣﺎﻟﻲ و ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ بازار). دوﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﻲ اﻗﺘﺼﺎد ﭘﻮﻟﻲ، شماره 3. صص 28-53.
Adam S. Maiga, Anders Nilsson, Christian Ax. (2015). Relationships between internal and external information systems integration, cost and quality performance, and firm Profitability. Intern. Journal of Production Economics.
Burns, R. and Walker, J. (1991), A survey of working capital policy among small manufacturing firms. The Journal of Small Business Finance, 1(1), p. 61 – 74.
McMahon, R. G. P., (1999), Financial reporting to financiers by Australian manufacturing SMEs. International Small Business Journal, Oct-Dec, Vol. 18, Issue 1, p. 35 – 52.
Pollack, Julien., Adler, Daniel. (2016). Skills that improve profitability: The relathionship between project management, IT skills, and small to medium enterprise profitability. Internatinal Journal of Project Management. 34.831-838.
Svetlicic M, & et al. (2007). Internationalization of Small and Medium –size Enterprises from selected central European economies”. Eastern European Economics. Vol.45, No.4, pp. 65-36.
Smith P A. (2009). statistical analysis of the impact of the enterprise act 2002 onbusiness start-ups in England and Wales. 44-1.
Simpson M, Taylor N, &Padmore J. (2011). Marketing in SME: an Introduction. Entrepreneurship Marketing, Principle and Practice of SME Marketing. Routledge. 10-1.