دوره و شماره: دوره 9، شماره 3 - شماره پیاپی 35، شهریور 1398 

مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

1. تدوین راهبرد جهت احیاء بافت فرسوده با استفاده از ماتریس QSPM (نمونه موردی: بخش مرکزی شهر اهواز)

صفحه 7-22

زهرا سیاحی؛ محمد رحیم رهنما؛ محمد اجزاء شکوهی


9. رویکرد آینده‌پژوهانه به وضعیت ژئوپلیتیکی سواحل مکران رویکرد GBN

صفحه 135-145

زهرا پیشگاهی فرد؛ کرامت رنجبر دستنایی؛ محسن کوشکی


10. نقش مدیریت شهری بر زیست‌پذیری شهر مطالعه موردی: شهر شهرکرد

صفحه 147-160

پژمان محمدی ده چشمه؛ یوسفعلی زیاری؛ علی توکلان


11. طراحی الگوی عوامل موثر بر توزیع فضایی مراکز مهم کلانشهر تهران باتاکید بر پدافند غیرعامل

صفحه 161-184

حسن عبدالملکی؛ یدالله کریمی پور؛ سید یحیی رحیم صفوی؛ عطا الله عبدی


13. تحلیل الگوهای مدیریت شهری در ایران با تاکید بر مدیریت استراتژیک در کلان شهر تبریز

صفحه 199-211

محمد رضا رضائی آقامیرلو؛ محمد رضا پور محمدی؛ کریم حسین زاده دلیر