دوره و شماره: دوره 9، شماره 2 - شماره پیاپی 34، بهار 1398 
23. تحلیل جغرافیایی شبکه شهری استان خوزستان طی سال‌های 1335-1395

صفحه 375-390

غلامرضا طاهری؛ محمدرضا رضایی؛ سعید امانپور