دوره و شماره: دوره 9، شماره 4 - شماره پیاپی 36، پاییز 1398، صفحه 1-465 

مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

1. نقش مدیریت سبز شهری در توسعه گردشگری پایدار محله تجریش

صفحه 1-18

ندا باقری؛ محمد تقی رضویان؛ جمیله توکلی نیا


3. مقایسه راهبردهای امنیتی ایران و امریکا برای امنیت سازی در خلیج‌فارس

صفحه 39-66

سجاد عالیفرجا؛ حیدر لطفی؛ مجید ولی شریعت پناهی؛ علی اصغر اسمعیل پور روشن


مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

23. سنجش سطح ایمنی بوستان‌های شهری (مطالعه موردی: بوستان‌های منطقه 1 شهر شیراز)

صفحه 405-420

فاضل حاجی زاده؛ حسین ابراهیم زاده اسمین؛ حمیدرضا رخشانی نسب


مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

24. تبیین ژئواکونومیکی و ژئوکالچری بحران های ژئوپلیتیکی منطقه خاورمیانه

صفحه 421-443

احمد فتحی؛ حیدر لطفی؛ عزت اله عزتی؛ مجید ولی شریعت پناهی