سنجش سطح ایمنی بوستان‌های شهری (مطالعه موردی: بوستان‌های منطقه 1 شهر شیراز)

نوع مقاله : مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

2 استادیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

چکیده

امروزه در جهان، مسأله ایمنی در فضاهای عمومی به خصوص بوستان‌های شهری از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در همین راستا، مقاله حاضر با هدف ارزیابی متغیرها و شاخص‌های ایمنی در بوستان‌های منطقه یک شهر شیراز و سنجش و رتبه‌بندی بوستان‌های مزبور بر اساس این شاخص‌ها صورت گرفته است. این پژوهش از نظر روش توصیفی-تحلیلی و نوع آن کاربردی است. اخذ اطلاعات از طریق توزیع پرسشنامه در میان 300 نفر بعنوان حجم نمونه، انجام و با استفاده از آزمون‌های آماری T تک نمونه‌ای و کروسکال والیس به تجزیه و تحلیل پژوهش پرداخته شد. نتایج پژوهش بیانگر آنست که میانگین کلی ایمنی در بوستان‌های مورد بررسی 95/2 درصد که نزدیک به حد متوسط قرار گرفته و شاخص‌های دسترسی فیزیکی، طراحی خوانا، روشنایی، ایمنی فیزیکی، احساس ایمنی و ایمنی بهداشتی با میانگین‌های 41/3، 07/3، 89/2، 85/2، 83/2، 64/2، (با توجه به میانگین نرمال 3)، به ترتیب در وضعیت متوسط رو به پایینی قرار گرفته‌اند و بوستان‌های آزادی، بعثت، قدوسی غربی، خلدبرین، کوثر و چمران با میانگین رتبه‌های 69/274، 74/199، 17/168، 70/139، 24/90، 46/30 به ترتیب در رتبه‌های اول تا ششم از نظر شاخص‌‌های ایمنی مورد مطالعه قرار دارند. بنابراین، با توجه به یافته‌های پژوهش، پیشنهاداتی از قبیل: بهبود وضعیت روشنایی محوطه‌ی بوستان‌ها جهت استفاده‌ی شبانه استفاده‌کنندگان و حفاظت از تجهیزات در بوستان ، رسیدگی به سرویس‌‌های بهداشتی و چاره‌اندیشی و انجام تدابیری جهت ممانعت از ورود معتادان و ولگردان خیابانی به داخل بوستان‌ها و غیره جهت بهبود وضعیت ایمنی بوستان‌های مورد پژوهش ارائه می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assess the safety level of urban gardensCase Study: gardens of the 1st district of Shiraz City

نویسندگان [English]

  • fazel hajizadeh 1
  • hossein ebrahimzadeh asmin 2
  • hamidreza rakhshani 2
1 University of Sistan & Balouchestan
2 Assistant Professor, Department of Anthropology, University of Sistan and Baluchestan, Zahedan, Iran
چکیده [English]

In today's world, the issue of safety in public spaces, especially urban gardens is of particular importance. Therefore this paper attempts to assess and Measure the safety level of urban gardens the 1th region of Shiraz. This paper is an applied research, the research aims is to evaluate variables and indicators of safety in the city's park. The relevant parameters were assessed and the parks were ranked based on this index. Obtaining information prepared and distributed a questionnaire among a sample of 300 people, by using single-sample Tests as well as Kruskal-Wallis test data and information was used for inferential analysis.The results of the studies indicated that Safety in the Parks Average is 2.95 percent, which is close to the average.And indicators of physical access, legibility design, lighting, physical safety, sense of safety and health safety, respectively with averages3.41, 3.07, 2.89, 2.85, 2.83, 2.64 (according to the normal average 3), respectively, are in a state of moderate to low.Parks: azadi, Besat, khold barin, ghodoosigharbi, kowsar and chamaran with average grade of 274.69, 199.74, 168.17, 139.70, 90.24, 30.46, Respectively ranked from first to sixth in terms of safety indicators studied. Therefore, according to research findings, suggestions such as: Improve lighting conditions in the gardens for nightly use by users, attendance the health services and Remedy and measures to prevent the entry of street addicts and street Stray into gardens, etc To improve the safety of the studied gardens.

کلیدواژه‌ها [English]

  • safety
  • Public space
  • urban gardens
  • Azadi garden
  • city Shiraz