چالش ها و راهبردهای نهادی مدیریت و توسعه پایدار حریم تهران

نوع مقاله: مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2 استاد گروه جغرافیا، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

3 استادیار گروه جغرافیا، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

حریم تهران، عرصه ای به وسعت 6هزارکیلومتر مربع ، معادل 10 برابر محدوده فعلی شهر تهران است. حریم تهران به دلیل افزایش جمعیت تهران و شهرهای همجواری به کانوان مشکلات اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و مدیریتی تبدیل شده است. با وجود این، مدیریت حریم پایتخت از مهمترین چالشهای پیش رو در این عرصه است زیرا دولت و در کنار آن مدیریت منطقه شهری تهران باید بتوانند، ضمن ایفای نقش مطلوب در فضای تازه جهانی، توسعه ای پایدار و محیطی قابل زیست را برای ساکنان 15 میلیون نفری این پهنه فراهم سازند. نوع تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی بوده و در جمع‌آوری اطلاعات از مطالعات میدانی و کتابخانه‌ای استفاده شده است. همچنین برای تجزیه و تحلیل یافته ها از مدل ترکیبی(SWOT-AHP) بهره گرفته شده است. یافته‌ها نشان می دهد که در بین عوامل مورد بررسی موضوع مدیریتی- نهادی با کسب امتیاز 0.232 بیشترین اهمیت و اثرگذاری را دارد. دومین موضوع عامل اقتصادی می باشد که با کسب امتیاز 0.214 درجایگاه دوم واقع شده است و سومین بخش اثرگذار موضوع کالبدی می باشد که امتیاز ان برابر 0.192 و این مقدار منعکس کننده میزان اهمیت و اثرگذاری ان است. همچنین نمودار تحلیل حساسیت نشان می دهد که استراتژی تهاجمی دارای بیشترین حساسیت و استراتژی تدافعی نیز دارای کمترین حساسیت می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Challenges and Strategies for Organizational Management and Sustainable Development in Tehran

نویسندگان [English]

  • Morteza Bana 1
  • Rahim Sarvar 2
  • rebaz ghorbaninegad 3
3 Assistant Professor of Geography, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The territory of Tehran, an area of 6 thousand square kilometers, is 10 times the current range of Tehran. Due to the increasing population of Tehran and neighboring cities, Tehran's privacy has turned into economic, social, environmental and administrative problems. Nevertheless, the management of the capital's privacy is one of the most important challenges in this area because the government, along with the management of the urban area of Tehran, should be able, while playing a desirable role in the new global environment, a sustainable and environmentally sustainable development for residents of 15 million People will provide this area. The type of research in this research is descriptive-analytical and in collecting information, field studies and library have been used. The combined model (SWOT-AHP) has also been used to analyze the findings. The findings show that among the investigated factors, institutional-management with a score of 0.232 is most important and effective. The second is the economic factor, with a score of 0.214, located in the second place, and the third is the physical effect section with a score of 0.192, and this value is a measure of its importance and effectiveness. Also, the sensitivity analysis diagram shows that the aggressive strategy has the most sensitivity and the defensive strategy also has the least sensitivity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Privacy
  • Integrated Management
  • sustainable development
  • Tehran
اسد بیگی، حمید(1394)، ضرورت توسعه میان افزا در مدیریت زمین پایدار حریم شهر تهران، شهر نگار، دو ماهنامه شهرنگار، شماره 72، صص 50-63.

اکبری، مجید، رحیم سرور، نوبخت سبحانی و  سید علی موسوی نور(1396)، کاربست مدل Meta-SWOT در برنامه‌ریزی و مدیریت صیانت و توسعه پایدار حریم کلان‌شهرها (مطالعه موردی: حریم پهنه جنوبی کلان‌شهر تهران)، مجله مجلس و راهبرد، دوره 24، شماره 91، صص 100-66.

انوری، نعمت الله(1397)، ساماندهی حریم کلانشهر تهران در چارچوب مطالعه روابط متقابل میان اسکان جمعیت و اشتغال، فصلنامه جغرافیا(برنامه ریزی منطقه ای)، سال هشتم، شماره دوم، صص 341-360.

آخوندی، عباس؛ برک پور، ناصر؛ اسدی، ایرج؛ بصیرت، میثم؛ طاهرخانی، حبیب الله؛ زرندی، گلزار(1386)، حاکمیت شهر –منطقه ی تهران: چالش ها و روندها، نشریه هنرهای زیبا، شماره 29، صص 5-16.

بحیرایی، حمید، رحیم سرور، بهمن کارگر، عبدالرضا فرجی راد(1395)، تحلیل راهبردی تحولات فضایی- کارکردی در پهنه حریم جنوبی کلانشهر تهران(مطالعه موردی، شهرستانهای ری و اسلامشهر)، مجله سپهر، دوره 25، صص 57-72.

داداش پور، هاشم(1380)، مدیریت شهری؛ اهداف و راهبردها، مجله تدبیر، شماره 120.

رضویان، محمدتقی (1381). مدیریت عمران شهری، انتشارات پیوند نو، تهران.

سرور، رحیم و بافرانی جمال(1395)، حریم، حلقه مفقوده در نظام مدیریت سیاسی فضا در تهران؛ تحلیلی راهبردی از وضعیت موجود و ارائه پیشنهادات، فصلنامه آمایش سیاسی فضا، سال اول، شماره اول، 73-98.

شابیر چیما، جی(1379)، مدیریت شهر، خط مشی­ها و نوآوری­ها در کشورهای در حال توسعه، ترجمه پرویز زاهدی، انتشارات شرکت پردازش و برنامه­ریزی شهری.

قربانی، رسول و سمیه نوشاد(1387)، راهبرد رشد هوشمند در توسعه شهری اصول و راهکارها، جغرافیا و توسعه، شماره 12، صص 180-163.

کاظمیان، غلامرضا (1373)، طراحی سیستم مدیریت شهری مناسب شهرهای ایران"، پایان نامۀ کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری و منطقه ای، دانشگاه شهید بهشتی، تهران.

کاظمیان، غلامرضا و سعیدی رضوانی، نوید(1383)، امکان سنجی واگذاری وظایف جدید به شهرداری ها: مدیریت شهری و شهرداری ها در ایران"، جلددوم، تهران، انتشارات سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور.

کاظمیان، غلامرضا، محمود ضیایی، مقصود امیری و حسین مرادی(1397)، ارائه الگوی برای مدیریت مناطق پیراشهری کلانشهر تهران(مورد مطالعه، منطقه 22)، فصلنامه جغرافیا(برنامه ریزی منطقه ای)، سال هشتم، شماره 2، 361-387.

مهندسین مشاور طرح و کاوش، 1391

هادیزاده بزاز، مریم(1392)،مدیریت اراضی حریم شهرها؛ راهکاری اصولی در کاهش مشکلات شهری مورد شهر مشهد، هفت شهر، شماره 43-44، صص 6-16.

 Alberti, M., (2008), Advances in Urban Ecology: Integrating Humans and Ecological Processes in Urban Ecosystems, 1st Edition, Springer, 2008.

Chakrabarty, B.K. (2001), Urban Management; Concepts, Principles, Techniques and Education, "Cities", Vol. 18, No. 5: 331-345.

Figueroa. E and Rotarou.E.L (2016). Sustainable Development or Eco-Collapse: Lessons for Tourism and Development from Easter Island, Sustainability, Volume 8, Issue 11, PP: 1- 26.

Fitri Amir. A, Abd Ghapar. A, Jamal. S. A and Khairun Najiah Ahmad (2015). Sustainable tourism development: A study on community resilience for rural tourism in Malaysia, Social and Behavioral Sciences, , Volume 168, PP: 116 – 122.

Jiang, L., Deng, X., and Seto,k.C.,(2013), the impact of urban expansion on agricultural Land use intensity in China, Land Use Policy 35, pp.33-39.

Kirk, M. (2004). Ensuring Efficient Land Management in Peri-Urban Areas, (PPT) World Bank Group-Land Policy and Administration, www.inweb18.worldbank.org/ESSD/essdext.nsf.

Mattingley, M,(1994), Meaning of urban management. Cities 11(3): 201-205.

Musakwaa, W., and Adriaan Van, N., (2013), Implications of Land Use Change for the Sustainability of Urban Areas: A Case Study of Stellenbosch, South Africa, Cities, Vol. 32, NO. 32, PP.143–156.

Pickett, S.T. and et. al.,(2011), Urban Ecological Systems: Scientific Foundations and a Decade of Progress, Journal of Environmental Management, Vol. 92, Issue. 3, 2011, pp.331-362.

Stren, E. R,(1993), Urban management in development assistance. An elusive concept Cities 10(2): 125-138.

Sturtevant, L. A. Jung U. (2011), Are we moving back to the city? Examining residential mobility in the Washington, DC Metropolitan Area, Growth and Change, Vol. 42, No.

UN-HABITAT (2012), STATE OF THE WORLD’S CITIES 2012/2013 Prosperity of Cities, p.150.

Zhang. X, Wu. Y & Shen. L (2011), An evaluation framework for the sustainability of urban land use: A study of capital cities and municipalities in China, Habitat International 35, pp: 141- 149.