تحلیل تاثیرگذاری قانون پیشنهادی مدیریت شهری ایران در تحقق حکمروایی منطقه ای در محدوده حریم کلانشهرها (مورد مطالعاتی کلانشهر تهران)

نوع مقاله: مقاله علمی -پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشیار جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 استاد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

مناطق پیرامونی کلانشهرها بویژه پایتخت در دهه های اخیر رشد فیزیکی شتابان و نامتوازنی را تجربه کرده‌ و در حال حاضر دچار چالشهای فروان می باشند بطوریکه در محدوده حریم کلانشهرتهران به مرز بحران رسیده است در جهت برونرفت ازوضعیت موجود به نظر می‌رسد تغییرات مبنایی ساختار مدیریتی موجود که ازمشخصات اصلی آن تفرق مدیریتی بوده به سیستم مدیریتی جدید با رویکرد حکمروایی خوب منطقه شهری و یکپارچه ضروری می باشد.تاکنون قوانین واقدامتی که انجام شده نه تنها به یکپارچگی مدیریت وساماندهی فضایی مطلوب حریم پایتخت وکلانشهر ها کمک نکرده ،بلکه مشکلات ونابسامانی های فضایی را تشدید کرده است . دولت از اوایل دهه 90 نسبت به تهیه لایحه قانونی مدیریت شهری اقدام نموده که تحقق مدیریت یکپارچه وهماهنگ درحریم کلانشهرها وپایتخت یکی از اهداف مهم واستراتژیک این لایحه می باشد .در این پژوهش تاثیرگذاری قانون پیشنهادی مد یریت شهری ایران در تحقق حکمروایی منطقه ای در محدوده حریم کلانشهرها مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است.در این پژوهش نظرات متخصصین وخبرگان در دانشگاه ودستگاهای مرتبط در قالب پرسشنامه ومصاحبه اخذ گردید.برای محاسبه‌ی پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ و برای بررسی نرمال بودن توزیع داده های تحقیق به کمک آزمون کولموگروف – اسمیرنوف ، برای آزمون فرضیات تحقیق از آزمون های پارامتریک T –استیودنت ورتبه بندی نظرات وگزینه های پیشنهادی ازآزمون تحلیل واریانس فریدمن استفاده شده است .نتیجه این پژوهش وحکایت ازاین موضوع داردکه یش نویس اول لایحه مدیریت شهری با انجام اصلاحات می تواند در ساماندهی فضایی وتحقق حکمروایی منطقه ای در پیرامون کلانشهرها خصوصا حریم پایتخت موثر باشد.

کلیدواژه‌ها


برک پور ناصر، اسدی ایرج، (1388) " مدیریت وحکمروایی شهری " معاونت پژوهشی دانشگاه هنر، تهران

برک پور ناصرو اسدی ایراج (1385)، "بررسی قانون تعاریف محدوده 15- حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب 1384"، فصلنامه مدیریت شهری، شماره 18.

برک پور ناصر، (1381)، " گذر از حکومت شهری به حاکمیت شهری در ایرن"، دانشگاه تهران، دانشکده هنرهای زیبا.

بوم سازگان، (1385)، "حریم شهر تهران " ازگزارش های طرح جامع تهران- طرج راهبردی هدایت وکنترل تهران "

بصیرت میثم (1385)، "تجربیات جهانی گلروایی مناطق کلانشهری، آموزه های ---- ایران ".فصلنامه مدیریت شهری، سال 5 شماره 18.

 پاپلی یزدی محمد حسین، رجبی سناحردی حسین، (1389)"نظریه های شهر وپیرامون " سازمان مطالعه وتدوین کتب علوم انسانی دانشگاها (سمت)

پرهیزکار اکبر، (1384)، کاظمیان غلامرضا، "روند حکمروایی شهری و ضرورت آن در مدیریت منطقه کلان شهری تهران"، فصلنامه پژوهش های اقتصادی، شماره 16.

توفیق فیروز، (1384) " آمایش سرزمین – تجربه جهانی وانطباق آن با وضع ایران، مرکز مطالعات وتحقیقات شهرسازی ومعماری ایران، تهران

خلیلی عراقی منصور، (1366) " شناخت عوامل موثر در گسترش بی رویه شهر تهران " دانشگاه تهران

10-داودپور زهره، (1384) "کلانشهر تهران وسکونتگاههای خود رو" مرکز مطالعات وتحقیقات شهرسازی ومعماری، تهران

زبردست اسفندیار، حاجی پور خلیل، "تبیین فرایند (1388)، شکل گیری، تکوین و دگرگونی مناطق کلان شهری "، پژوهش های جغرافیایی انسانی، شماره 69

زیاری کرامت الله، محمدی علیرضا، (1395) " مدیریت توسعه منطقه ای با تاکید بر ایران، دانشگاه تهران، تهران

وطنخواهی محسن، اقوامی مقدم عارف، مجموعه مصوبات شورای عالی شهرسازی ومعماری ایران (از بدو تاسیس تا سال 1390)، دبیرخانه شورای عالی شهرسازی ومعماری ایران

شیخی محمد(1380)، "فرایند شکل گیری و دگرگونی سکونتگاههای خودرو پیرامون کلانشهر تهران"، هفت شهر، سال سوم، شماره هشتم، دانشگاه شهید بهشتی.

صرافی مظفر، (1378) " مطالعه تطبیقی نظام های مدیریت مناطق شهری در جهان " طرح مجموعه شهری تهران وشهر های اطراف آن، مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی شهرسازی ومعماری ایران وزارت راه وشهرسازی، تهران

صرافی مظفر، (1378) "ضرورت باز نگری در نظام اداره کلان شهر های ایران با استفاده از تجارب جهانی " مجله آبادی شماره32، تهران

صرافی مظفر، (1377) " ضرورت بررسی مشکلات وپیشنهاد راه حل برای مدیریت مجموعه شهری تهران " مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی شهرسازی ومعماری ایران وزارت راه وشهرسازی، تهران

سعیدی رضوانی هادی (1391)، "برنامه ریزی و مدیریت حریم "، شهرنگار (نشریه پژوهش، آموزشی، اطلاع رسانی) شماره های 56و57، شرکت پردازش و برنامه ریزی شهری.

کاظمیان غلامرضا(1375)، "مدیریت کلان شهری، واگرایی عملکرد فضایی در معماری و شهرسازی"، شماره 37.

کاظمیان غلامرضا، (1373) " طراحی سیستم مدیریت شهری مناسب شهرهای ایران نمونه موردی مشهد" پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده معماری وشهرسازی، تهران

مهندسان مشاورطرح و کاوش (1391)، "مدیریت حریم پایتخت، بررسی تجارب جهانی و ارائه پیشنهادهای اجرایی، مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران

مهندس مشاور طرح و کاوش (1389)، برنامه راهبردی مدیریت و برنامه ریزی حریم پایتخت و برنامه ریزی حریم شمال شرق تهران، مرکز مطالعات برنامه ریزی شهر تهران گزارش شماره 174.

مرکزمطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران (1383)، " گزیده مطالعات طرح راهبردی توسعه کالبدی تهران".

مرکزمطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران (1386)، " مدیریت یکپارچه و حل مسئله اسکان غیررسمی، تهران".

مرکزمطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران (1385)، "بازنگری استراژیک نظام مدیریت اجرایی کلانشهر تهران "گزارش 5

مالکی جواد، مزده محمد، سرور رحیم (1389) مدل یکپارچه برنامه ریزی استراتژیک شهرها و شهرداری های ایران (با تاکید بر شهر و شهرداری تهران)، فصلنامه علمی – پژوهشی انجمن جغرافیایی ایران، سال هشتم، شماره 26

وزارت کشور، سازمان شهرداری ودهیاری کشور (1393 و1396) پیش نویس لایحه مدیریت شهری ایران فصل پنچم

Anas, A. (1999) "The Cost and Benefits of Fragmented Metropolitan Governance and the New Regionalist Policies " State University of New York at Buffalo, Symposium of Regionalism: Promise and Problems. ,

Bourne, L.S. (1999a) "Alternative Models For Managing Metropolitan Regions: The Challenge For North American Cities" Bolivia, Santa Cruz, International Forum on Metropolization

Bourne, L.S. (1999b) "Designing A Metropolitan Region: The Lessons and Lost Opportunitics of the Toronto Experience" <http:World Bank/WBI/Urban and City Management/Library>

Brenner, N. (2002) "Decoding the Newest Metropolitan Regionalism' in the USA: A Critical Overview" Cities 19:3-21

uxton and others "planning sustainable futures for Melbourne peri-urban region Rmit university Melbourne

Caves.Roger(2005) encyclopdia of the city , rout

Cohen, M.(1999) "The Impact of the Global Economy on Cities" <http: World Bank/WBI/Urban and City Management/Library>.

Frug, G. (2001) "The New Metropolitanism" Harvard Design Magazine <http: Mit Press. Mit.edu/HDM>,

Goldsmith, M. (2002) "The Experience of Metropolitan Governance" Turin, ECPR.

Hamilton, D.K.(1999) "Governing Metropolitan Areas, Response to Growth and Change" NewYork, Taylor & Francis Group.

Hasan, A. (1999) "City Opportunities and Management in Asian Cities."

Hutchison,ray(2009) "Encyclopedia of urban studies ",Sage publictions

Keating, M. (2001) "Governing Cities and Regions: Territorial Restructuring in a Global Age" in Scott, A.T.(ed) Global City - Regions, Great Britain, Oxford University Press.

Keil, R. (2000) “Governance Restrcturing in Los Angeles and Toronto: Governance Amalgamation or Secession?" International Journal of Urban and Regional Research 1. 24: 738-81.

Lefever, C. (1998) "Metropolitan Government and Governance in Western Countries: A Critical Review" International Journal of Urban and Regional Research 22:9-25.

Markusen, A. (2001) "Continuity and Change in Regional Planning and Policy: Scholarship in the Style of William Alonso" International Regional Science Review 24:369-403.

Savitch. H.and Vogel,K.(2000) "Paths to new Regionalism"State alocal Governmantal Review,vol 23No.