اولویت بندی جاذبه های گردشگری استان زنجان در راستایی توسعه منطقه ای با استفاده از مدل ویکور و تاپسیس

نوع مقاله: مقاله علمی -پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار جغرافیا، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

    امروزه فعالیت گردشگری به عنوان یکی از پر درآمدترین فعالیت­های اقتصاد جهانی دارای اثرات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می­باشد که می­تواند نقش مهمی در جهت توانمند­سازی توسعه منطقه محروم به دنبال داشته باشد. هدف از این مطالعه اولویت‌بندی مناطق گردشگری در سطح استان زنجان به منظور آغاز بستر سرمایه‌گذاری می‌باشد تا زمینه مناسبی برای تحرک بخشی به اقتصاد منطقه و برنامه‌ریزی بهتر برای توسعه مبتنی بر گردشگری در سطح استان باشد. این پژوهش در پی پاسخ­گویی به این سؤال می­باشد که کدام منطقه استان زنجان به لحاظ جاذبه گردشگری شرایط بهتری برای سرمایه­گذاری و توسعه زیرساخت‌های آن است. نوع تحقیق کاربردی، روش تحقیق توصیفی- تحلیلی می‌باشد و برای گردآوری اطلاعات از روش­های کتابخانه­ای و میدانی (پرسشنامه، مشاهده و مصاحبه) استفاده شده است. به منظور تجریه و تحلیل داده­ها از مدل VIKOR و TOPSIS استفاده شده است. یافته­های این پژوهش نشان می‌دهد که مناطق نمونه گردشگری گنبد سلطانیه، سد تهم، غار کتله خور هر کدام با ضریب 283/0، 136/0 و 118/0 و رتبه­ی 1، 2 و 3 و از سوی دیگر، مناطق نمونه گردشگری گنبد سلطانیه، غار کتله خور و سد تهم هر کدام با ضریب 0/0، 18/0 و 49/0 و با رتبه‌ی 1، 2 و 3 با استفاده از مدل TOPSIS و VIKOR به ترتیب دارای بالاترین سطوح برخورداری از معیارهای مورد نظر بوده‌اند

کلیدواژه‌ها