انعقاد قرارداد مشاوره در زمینه نمایه سازی نشریه در پایگاه های معتبر داخلی و بین المللی

انعقاد قرارداد مشاوره در زمینه نمایه سازی نشریه در پایگاه های معتبر داخلی و بین المللی

قرارداد نمایه سازی نشریه در پایگاههای علمی معتبر داخلی و بین المللی میان دکتر افشین متقی دستنائی سردبیر نشریه و آقای دکتر مهدی رمضانی کارشناس نمایه سازی در تاریخ 24 / 03 / 1402 به امضاء رسید.