فرایند پذیرش مقالات

فرآیند بررسی و پذیرش مقاله های ارسال شده به نشریه جغرافیا (برنامه ریزی منطقه ای) شامل مراحل زیر است:

 

 

 

1- بارگذاری و ارسال مقاله در سامانه نشریه جغرافیا (برنامه ریزی منطقه ای)

2- بررسی اولیه توسط مدیر مسئول محترم مجله و تعیین تکلیف مقاله به دو وضعیت زیر:

 1. رد مقاله به علت در اولویت پذیرش نبودن مقاله
 2. تایید برای ارسال به داوری

3-بررسی مقاله از نظر رعایت چارچوب ظاهری مورد نظر نشریه و اقدام به دو صورت زیر:

 1.  تایید رعایت چارچوب صوری نشریه و اعلام آمادگی مقاله برای ارسال به داوری
 2. بازگشت به نویسنده جهت اصلاح و ارسال مجدد مقاله

4- تعیین داوران و ارسال مقاله به سه داور

5- دریافت نظرات داوران در وضعیت های زیر:

 1. تایید مقاله توسط دو داور بدون اصلاحات.
 2. رد مقاله توسط دو داور، در این وضعیت مقاله رد خواهد شد.
 3. تایید مقاله توسط یک داور و رد آن توسط داور دوم، در این وضعیت با توجه به نظر داور سوم بر اساس بند الف و ب، تصمیم گیری می شود.
 4. در صورتی که هر دو داور برای مقاله اصلاحات در نظر گرفتند، نظرات داوران به نویسنده (گان)، به منظور اصلاح و ارسال مجدد مقاله اعلام می شود.

6-پس از این که مقاله بر اساس نظرات داوران اصلاح و توسط نویسنده مسئول مقاله مجدداً به نشریه ارسال شد، مقاله به یکی از داوران برای ارزیابی تطبیقی ارسال می شود.

7-بررسی نظر داور تطبیقی در جلسه هیات تحریریه و تصمیم گیری نهایی در مورد مقاله به صورت گزینه های زیر:

 1. تایید مقاله در جلسه هیات تحریریه، اعلام پذیرش مشروط به انجام هر گونه اصلاحات مورد نظر نشریه.
 2. درخواست اصلاحات مد نظر اعضای هیات تحریریه.
 3. رد مقاله توسط اعضای هیات تحریریه.