راه های تماس با دفتر فصلنامه

آدرس دفتر مجله: قشم، میدان ژئو پارک، سایت نخل زرین، موسسه آموزش عالی قشم

تلفن تماس دفتر مجله: 07635246601

پست الکترونیک: qeshmmajaleh@gmail.com