اهداف و چشم انداز

اهداف نشریه علمی - پژوهشی جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای 

 

1- برقراری شرایط مناسب تبادل دانش و دستاوردهای علمی - پژوهشی بین اساتید، دانشجویان و متخصصان علوم جغرافیا

2- ارتقاء مستمر دانش فنی و کیفیت تولیدات و خدمات و فراهم ساختن فضای نوآوری و خلاقیت

3- ایجاد شرایط مناسب آموزش برای دانشجویان علوم جغرافیا

4- آئینه تلاش ها و خلاقیت ها به منظور هم افزایی در حوزه پژوهش و تحقیقات علوم جغرافیا

5- اطلاع رسانی تخصصی علوم جغرافیا و معرفی توانمندی های علمی - فنی و دستاوردهای نوین ملّی

6- نشریه فقط در موضوعات مرتبط با منطقه، برنامه ­ریزی منطقه ­ای و توسعه پذیرای مقالات می­ باشد.

7- چاپ و انتشار مقاله هایی که در  مناطق، شهرها و نواحی روستایی منتج به توسعه پایدار گردد.

8- گسترش روش های تحقیقات علمی

9- طرح‌ مسائل‌ علمی‌ نو و گسترش‌ مرزهای‌ دانش‌ در زمینه های مربوط به جغرافیا و رشته های نزدیک به آن

10- کمک‌ به‌ مسأله‌یابی‌ و حل‌ مسائل‌ علمی‌، فنی‌ در ارتباط‌ با تنگناهای‌ توسعه‌ فرهنگی‌، اجتماعی‌ و اقتصادی‌ کشور.

11- ارائه ایده های نو به منظور رفع نیازهای علمی و تحقیقاتی کشور در زمینه علوم جغرافیا

12- بهره گیری از پیشرفتهای نوین علمی و تحقیقاتی به منظور ارتقاء سطح علمی

13- اطلاع رسانی در زمینه های پژوهشی- تخصصی علوم جغرافیا