هزینه داوری

بعد از دریافت ایمیل رسمی مجله، جهت داوری مقالات مبلغ 300 هزار تومان به شماره حساب 40028100107080901 و یا شماره کارت 5022297000060769 بانک پاساگارد به نام موسسه آموزش عالی قشم واریز و تصویر فیش واریزی(حتما مشخصات کامل شامل نام و نام خانوادگی و کد مقاله بر روی فیش نوشته شود) را در سامانه فصلنامه بارگذاری نمائید تا مقاله در پروسه داوری قرار گیرد.

در صورت تایید داوران و دریافت پذیرش پس از بررسی و تأیید به وسیله هیأت تحریریه مجله مقاله در نوبت چاپ قرار می گیرد و هزینه چاپ با هماهنگی دفتر فصلنامه واریز شود.