عدالت اجتماعی، عدالت فضایی و توسعه

نوع مقاله : مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

نویسنده

دانش آموخته دکتری جغرافیای سیاسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

عدالت فضایی یکی از مهم‌ترین مباحثی است که رابطه بسیار وسیعی با عدالت اجتماعی و توسعه دارد. هدف این مقاله عبارت است تحلیل و بررسی رابطه عدالت فضایی با عدالت اجتماعی و توسعه. سؤال اصلی مقاله این است که عدالت فضایی چه رابطه‌ای با عدالتت اجتماعی دارد و این دو چگونه توسعه واحدهای جغرافیایی را تحت تأثیر قرار می‌دهند؟ فرضیه پژوهش این است که بدون عدالت توسعه معنا پیدا نمی‌کند که البته عدالت انواع و ابعاد مختلفی دارد. عدالت فضایی به‌عنوان یکی از انواع عدالت ریشه در عدالت اجتماعی دارد. روش انجام این مقاله توصیفی تحلیلی است که در آن سعی خواهد شد با استفاده از مقالات علمی و پژوهشی و نیز منابع کتابخانه‌ای به تحلیل موضوع پرداخته شود. نتایج مقاله نشان می‌دهد که بی‌عدالتی را نمی‌توان فقط محدود به سنجش نابرابری‌های اقتصادی دانست چرا که فضا یک بعد اساسی و بنیادی در جامعه انسانی است و عدالت اجتماعی در فضا جاری شده است و هم عدالت و هم بی‌عدالتی در فضا نمایان می‌شود. از این‌رو تجزیه و تحلیل بر کنش بین فضا و اجتماع در فهم بی‌عدالتی‌های اجتماعی و نحوه تنظیم سیاست‌های برنامه‌ریزی برای کاهش یا حل آن‌ها ضروری است. لحاظ نکردن «اصل عدالت اجتماعی» باعث شکل‌گیری آسیب‌های اجتماعی از جمله جرم، جنایت، فقر، فساد، امراض شهری و غیره خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Social justice, spatial justice and development

نویسنده [English]

  • Abbas Jafari Nia
PhD Graduate of geopolitics, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Spatial justice is one of the most important topics that has a great deal to do with social justice and development. The purpose of this article is to analyze and examine the relationship between spatial justice and social justice and development.The main question of the paper is how does spatial justice relate to social justice and how do these two affect the development of geographical units? The research hypothesis is that without justice development does not make sense, but of course justice has different types and dimensions. Spatial justice as one of the types of justice is rooted in social justice.The method of this paper is descriptive-analytical in which it will be attempted to analyze the topic using scientific and research articles as well as library resources.The results of the paper show that injustice cannot be confined to measuring economic inequalities, because space is a fundamental dimension of human society and social justice is flowing in space, and both justice and injustice appear in space. Hence the analysis of the interplay between space and society in understanding social inequalities and how Planning policy discipline is necessary to reduce or eliminate them. Failure to include the "principle of social justice" will lead to the formation of social damages, including crime, crime, poverty, corruption, urban ill-health and so on.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Spatial Adjustment
  • Social Justice
  • Development
ایمانی، بهرام(1394)­، نقش و جایگاه عدالت جغرافیایی و فضایی در توسعه، نشریه علمی خبری همایش الگوی توسعه، شماره 33
پور غلام، هادی(1393)­، عدالت اجتماعی و خدمات شهری (تئوری‌ها و نظریه‌ها)
حاتمی نژاد حسین، راستی عمران(1385)، عدالت اجتماعی و عدالت فضایی، بررسی و مقایسه نظریات جان رالز و دیوید هاروی، فصلنامه جغرافیایی سرزمین، سال سوم، شماره 9
حبیبی، کیومرث و همکاران(1390)، بررسی و تحلیل وضعیت عدالت اجتماعی در ساختار فضایی سنندج، نشریه آرمان شهر، شماره 7، زمستان 1390
سرایی محمد حسین و همکاران(1393)، بررسی میزان انطباق نابرابری‌های اجتماعی و فضایی نواحی 8 گانه یزد، ششمین کنفرانس برنامه‌ریزی و مدیریت شهری، مشهد، 1393
صرافی، مظفر(1394)، توسعه منطقه‌ای و عدالت فضایی، انجمن آمایش سرزمین ایران
نظم فر، حسین و همکاران(1393)، تحلیل وضعیت عدالت اجتماعی در ساختار فضایی درون شهری، فصلنامه جغرافیا و مطالعات محیطی، سال سوم، شماره یازدهم
Christine Chinkin (2010), the Protection of Economic, Social and Cultural Rights Post-Conflict.
David Harvey, the Political Economy of Public Space.
Diane Perrons (2005), the new economy and earnings inequalities: explaining social, spatial and gender divisions in the UK and London.
Enrico Corubolo (Development Planning Unit, London), "Urban Management and Social Justice. Space, power and modernity".
Neil Brenner (2004), Urban governance and the production of new state spaces in western Europe, 1960–2000. Department of Sociology and Metropolitan Studies Program, New York University.
Pam     Christie (2012), Framing          the       field     of         affordances:    space,  place    and      social            justice in          education         in         South   Africa.
Rob White, Young People, Community Space and Social Control
Robert García, Zoe Rawson, Meagan Yellott, and Christina Zaldaña (2009), Economic Stimulus, Green Space, and Equal Justice.