عدالت اجتماعی، عدالت فضایی و توسعه

نوع مقاله: مقاله علمی -پژوهشی

نویسنده

دانش آموخته دکتری جغرافیای سیاسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

عدالت فضایی یکی از مهم‌ترین مباحثی است که رابطه بسیار وسیعی با عدالت اجتماعی و توسعه دارد. هدف این مقاله عبارت است تحلیل و بررسی رابطه عدالت فضایی با عدالت اجتماعی و توسعه. سؤال اصلی مقاله این است که عدالت فضایی چه رابطه‌ای با عدالتت اجتماعی دارد و این دو چگونه توسعه واحدهای جغرافیایی را تحت تأثیر قرار می‌دهند؟ فرضیه پژوهش این است که بدون عدالت توسعه معنا پیدا نمی‌کند که البته عدالت انواع و ابعاد مختلفی دارد. عدالت فضایی به‌عنوان یکی از انواع عدالت ریشه در عدالت اجتماعی دارد. روش انجام این مقاله توصیفی تحلیلی است که در آن سعی خواهد شد با استفاده از مقالات علمی و پژوهشی و نیز منابع کتابخانه‌ای به تحلیل موضوع پرداخته شود. نتایج مقاله نشان می‌دهد که بی‌عدالتی را نمی‌توان فقط محدود به سنجش نابرابری‌های اقتصادی دانست چرا که فضا یک بعد اساسی و بنیادی در جامعه انسانی است و عدالت اجتماعی در فضا جاری شده است و هم عدالت و هم بی‌عدالتی در فضا نمایان می‌شود. از این‌رو تجزیه و تحلیل بر کنش بین فضا و اجتماع در فهم بی‌عدالتی‌های اجتماعی و نحوه تنظیم سیاست‌های برنامه‌ریزی برای کاهش یا حل آن‌ها ضروری است. لحاظ نکردن «اصل عدالت اجتماعی» باعث شکل‌گیری آسیب‌های اجتماعی از جمله جرم، جنایت، فقر، فساد، امراض شهری و غیره خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


ایمانی، بهرام(1394)­، نقش و جایگاه عدالت جغرافیایی و فضایی در توسعه، نشریه علمی خبری همایش الگوی توسعه، شماره 33

پور غلام، هادی(1393)­، عدالت اجتماعی و خدمات شهری (تئوری‌ها و نظریه‌ها)

حاتمی نژاد حسین، راستی عمران(1385)، عدالت اجتماعی و عدالت فضایی، بررسی و مقایسه نظریات جان رالز و دیوید هاروی، فصلنامه جغرافیایی سرزمین، سال سوم، شماره 9

حبیبی، کیومرث و همکاران(1390)، بررسی و تحلیل وضعیت عدالت اجتماعی در ساختار فضایی سنندج، نشریه آرمان شهر، شماره 7، زمستان 1390

سرایی محمد حسین و همکاران(1393)، بررسی میزان انطباق نابرابری‌های اجتماعی و فضایی نواحی 8 گانه یزد، ششمین کنفرانس برنامه‌ریزی و مدیریت شهری، مشهد، 1393

صرافی، مظفر(1394)، توسعه منطقه‌ای و عدالت فضایی، انجمن آمایش سرزمین ایران

نظم فر، حسین و همکاران(1393)، تحلیل وضعیت عدالت اجتماعی در ساختار فضایی درون شهری، فصلنامه جغرافیا و مطالعات محیطی، سال سوم، شماره یازدهم

Christine Chinkin (2010), the Protection of Economic, Social and Cultural Rights Post-Conflict.

David Harvey, the Political Economy of Public Space.

Diane Perrons (2005), the new economy and earnings inequalities: explaining social, spatial and gender divisions in the UK and London.

Enrico Corubolo (Development Planning Unit, London), "Urban Management and Social Justice. Space, power and modernity".

Neil Brenner (2004), Urban governance and the production of new state spaces in western Europe, 1960–2000. Department of Sociology and Metropolitan Studies Program, New York University.

Pam     Christie (2012), Framing          the       field     of         affordances:    space,  place    and      social            justice in          education         in         South   Africa.

Rob White, Young People, Community Space and Social Control

Robert García, Zoe Rawson, Meagan Yellott, and Christina Zaldaña (2009), Economic Stimulus, Green Space, and Equal Justice.