امکان سنجی ایجاد شهرهای پایدار و هوشمند در ایران. مورد مطالعه: منطقه جنوب شرق ایران

نوع مقاله: مقاله علمی -پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری آب و هوا شناسی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، گروه جغرافیا، تهران ، ایران

2 استاد آب و هواشناسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

3 استاد دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، گروه جغرافیا، تهران، ایران

چکیده

ساخت یک شهر پایدار و هوشمند به عنوان یک استراتژی حیاتی برای کاهش مشکلات تولید شده توسط رشد جمعیت شهری و شهرنشینی سریع و غلبه بر دگرگونی های محیطی و تغییرات اقلیمیِ درحال ظهور است. با این حال تحقیقات علمی کمی در این مورد یافت می شود. برای کم کردن فاصله ادبیات در مورد شهرهای هوشمند و در پاسخ به افزایش استفاده از مفهوم هوشمندی، این مقاله یک چارچوب برای درک مفهوم و شاخص های شهرهای هوشمند و در عین حال پایدار پیشنهاد می کند. دراین مقاله با استفاده از روش توصیفی و ارزشیابی، پس از بیان مفاهیم شهر هوشمند، به منظور تبیین نقش شهر هوشمند در دستیابی به توسعه پایدار، ابتدا اصول و پیش شرط های تحقق شهر هوشمند بیان گردیده و سپس، نقش شهر هوشمند پایدار در دستیابی به هر کدام از آنها و در نتیجه، دستیابی به شهرهوشمند پایدار مورد بررسی قرار گرفته است. در این پژوهش تلاش گردیده تا به تبیین مفهوم شهر هوشمند پایدار و راه های ایجاد و تحقق آن در منطقه جنوب شرقی ایران که از نظر کمبود آب و ناهنجاری های اقلیمی در شرایط بحرانی قرار دارد پرداخته شود. بنابراین ضمن مطالعه مفاهیم و ادبیات مرتبط با هوشمندی دراسناد کتابخانه ای، بررسی تحلیلی-توصیفی موضوع، تعاریف و ارائه طبقه بندی ساختارمند و استفاده از ماتریس جدول سوآت، راهبرد های مناسب به منظور دستیابی به شهر هوشمند پایدار با توجه بر داده ها و آمارهای هواشناسی در منطقه جنوب شرق ایران ارائه میگردد.

کلیدواژه‌ها


علیجانی، بهلول. آب و هوای ایران، انتشارات پیام نور،1384.

محمدی، حسین. آب و هوا شناسی شهری، انتشارات دانشگاه تهران،1390.

 رضائی زاده مهابادی، کامران و کمالی هادی. راهبردها، شاخص ها و معیارهای نو برای ایجاد شهرهای هوشمند پایدار، دومین کنفرانس جامع مدیریت شهری ایران، دانشگاه تهران، 1395

رضائی زاده مهابادی، کامران و آذرمهر مهرناز. بررسی ایجاد شهرهوشمند با تاکید بر حفاظت از محیط زیست و تنوع زیستی. کنفرانس عمران، معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام. تبریز،1397.

آن آر بیر، کاترین هیگینز. ترجمه بحرینی،سید حسین و کریمی کیوان. برنامه ریزی برای توسعه زمین. انتشارات دانشگاه تهران،1385.

ادوارد رلف. ترجمه نقصان محمدی، محمد رضا و همکاران. مکان و بی مکانی.انتشارات آرمانشهر.1389.

زیاری، کرامت الله. اصول و روشهای برنامه ریزی منطقه ای. انتشارات دانشگاه تهران.1388.

نصیرنیا، محمد رضا. برنامه ریزی و شهرسازی. انتشارات نوآور.1393.

خمر، غلامعلی.اصول و مبانی جغرافیای شهری.نشر قومس.1393.

رضائی زاده مهابادی، کامران و عباسی نژاد، محمد حسین. امکان‌سنجی طراحی و ایجاد شهرهای جدید و تعیین معیارهای مکان‌یابی بهینه بر اساس الگوی توسعه پایدار. دومین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی سازه و مدیریت ساخت. دانشگاه صنعتی شریف. 1396.

وزارت مسکن و شهرسازی، مجموعه قوانین و مقررات شهرسازی، جلد اول، ۱۳۸۲.

رضا زاده، راضیه. (1394)،تاریخ شکل شهر تا انقلاب صنعتی. چاپ چهاردهم. انتشارات دانشگاه علم و صنعت.

گلکار،کوروش.(1393) آفرینش مکان پایدار:تاملاتی در باب نظریه طراحی شهری. چاپ دوم. انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.

 رازجویان، محمود.(1389) آسایش در پناه معماری همساز با اقلیم. ویراست دوم. انتشارات دانشگاه شهید بهشتی

Hollands, R.G. (2008). Will the real smart city please stand up? City, 12(3), 303-320

Giffinger, R., Fertner, C., Kramar, H., Kalasek, R., Pichler-Milanović, N., &Meijers, E. (2007). Smart Cities: Ranking of European Medium-Sized Cities. Vienna, Austria: Centre of Regional Science (SRF), Vienna University of Technology.

Odendaal, N. (2003). Information and communication technology and local governance: Understanding the difference between cities in developed and emerging economies. Computers, Environment and Urban Systems, 27(6), 585-607

Washburn, D., Sindhu, U., Balaouras, S., Dines, R. A., Hayes, N. M., & Nelson, L. E. (2010). Helping CIOs Understand "Smart City" Initiatives: Defining the Smart City, Its Drivers, and the Role of the CIO. Cambridge, MA: Forrester Research, Inc.

Brotchi,J,Gipps,P.andNewton,P.(1995) ” Urban land use ,transport and the information economy : metropolitan imployment,journe to work trends and their implications for transport”, Urban Futures,17.

 cos.B grimmond (2010) , Climate and more sustainable cities : climate Information for improved planning and management Of cities ( producers / capabilities perspective)

 vicence Fernandez(2016), The aliment of university curricula with the bailding of a amart sity : case stady from Barcelona Didier grimoldy –

.

 

http://www.masdar.ae

http://www.hormozgan.ir