تحلیل و بررسی تهدیدات امنیت ملی در مناطق مرزی: مطالعه موردی استان کردستان

نوع مقاله: مقاله علمی -پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای جغرافیای سیاسی، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران

2 *دانشیار گروه جغرافیا، دانشکده علوم انسانی، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران.

3 دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری، واحد سمنان، دانشگاه ازاد اسلامی، گرمسار، ایران.

4 دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی گردشگری، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران.

چکیده

منشاء بسیار از تهدیدات امنیت ملی مانند قاچاق، مهاجرت‌های غیرقانونی، تروریسم، جدایی طلبی و تجزیه طلبی مرزها هستند. مرزهای ایران نیز اهمیت زیادی در امنیت ملی دارند. استان مرزی کردستان از جمله مناطق مرزی ایران است که حائز نقش مهمی در امنیت ملی ایران است. هدف اصلی این مقاله بررسی مناطق مرزی از زاویه تهدیدات امنیت ملی است. سوال اصلی مقاله این است که مهم‌ترین تهدیدات مرزها و به ویژه مرزهای ایران در استان کردستان برای امنیت ملی کدام‌اند؟ فرضیه‌ای را که نویسندگان در پی آزمون آن هستند این است که مرز ایران در استان کردستان دارای تهدیدات سیاسی، جغرافیایی، اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی برای امنیت ملی ایران است. روش مقاله توصیفی تحلیلی است. یافته‌های مقاله نشان می‌دهد که مهم‌ترین تهدیدات امنیت ملی ایران در استان کردستان شامل قاچاق بی رویه، فعالیت گروه‌های تروریستی دارای آرمان‌های جدایی طلبی و تجزیه طلبانه و تهدیدات سیاسی و نطامی و امنیتی پیرامونی و فرا پیرامونی است.

کلیدواژه‌ها


نجفی، عباس و حیدر لطفی و پیروز مجتهد زاده (1398)، ساماندهی فضای مرزی ایران در خلیج فارس از لحاظ قاچاق کالا و گردشگری، فصلنامه جغرافیا (برنامه ریزی منطقه­ای)، دوره 9، شماره 3.

مهکویی، حجت و مهدی محمودی و احمد خادم الحسینی و حمید صابری (1398)، راهبردهای آمایش مناطق مرزی ایران با به‌کارگیری مدلSWOTو تحلیل شبکه‌ایANPمطالعه موردی: خراسان جنوبی، فصلنامه جغرافیا (برنامه ریزی منطقه­ای)، دوره 9، شماره 3

زهدی گهر پور، محمد و یاشار ذکی و روزبه زرین کوب و بهادر زارعی زارعی (1397)، تعامل مفهوم هویّت با مفاهیم فضایی، فصلنامه جغرافیا (برنامه ریزی منطقه­ای)، دوره 9، شماره 1.

جان. ام.کالینز، بایندر، کوروش­(1370)، استراتژی بزرگ، تهران: مرکز مطالعات‌ وزارت‌ امور خارجه.

رمضانی، صادق و حسن حاجی پور و کوثر کیاده­(­­1391)، مطالعـات جغرافیـایی نظامی، پژوهشکده امام باقر (ع).

حافظ نیا، محمدرضا (1386)، تاثیر خودگردانی کردهای شمال عراق برکشورهای همسایه، تحقیقات جغرافیایی، انتشارات دانشگاه اصفهان، شماره 83.

رستمی، محمود (1378)، فرهنگ واژه های نظامی، نشـر ارتـش جمهـوری اسـلامی ایران، تهران

چوخاچی زاده مقدم، محمد باقر و داوود امینی قشلاقی­(1391)، بسترهای ایجاد ناامنی در مناطق مرزی غربی از منظرجغرافیای نظامی – امنیتی، فصلنامه ژئوپلتیک، سالششم، شماره 3

ترابی، مظفر (1379)، سند­: سیاست ایالات متحد آمریکا در قبال ایران، فصلنامه تاریخ روابط خارجی، تابستان - شماره 3از 146 تا 154.

میرعرب، مهرداد (1379)، ترجمه‌ی عبدالقیوم سجادى، نیم نگاهى به مفهوم امنیت، قم: فصلنامه‌ی علوم سیاسی، سال سوم، شماره­ی 9، صص 85 80.

میرحیدر، دره (1377)، ژئوپلیتیک: ارائه تعریفی جدید، تهران: فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، شماره 13

پرسکاتجی، از (١٣٥٨) گرایش های تازه در جغرافیای سیاسی، ترجمه دره میرحیدر، تهـران: انتشارات دانشگاه تهران.

اخباری، محمد و نامی، محمدحسن­(١٣٨٨)، جغرافیای مرز با تأکید بر مرزهای ایران، تهران: ناشر سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح.

سجادپور، سید محمد کاظم (1395)، چارچوب های مفهومی و عملیاتی در مدیریت مهاجرت بین المللی مطالعه موردی ایران، فصلنامه برنامه ریزی منطقه ای، دوره 6, شماره 21

میره ای، محمد و عارفی مسلم و رشنوفر آیت (­1392)، پژوهشی بر توسعه یافتگی و نابرابری های آن در استان لرستان، صفحه: از 1 تا 16 منبع: (http://www.ostan-ks.ir)

روشندل‌، جلیل‌ (١٣٧٤)، امنیت مـلی و نـظام بـین المللی، تهران: انتشارات سمت.­

روشندل، جلیل­(1374)،­ اقداماتی برای ایجاد اعتمادسازی در منطقه خلیج‌فارس، مجموعه مقالات ششمین سمینار خلیج‌فارس، تهران: دفتر مطالعات وزارت امور خارجه.

حافظ نیا، محمد­(1383)، اصول و مفاهیم ژئوپلیتیک، مشهد: پاپلی.

استانداری استان گرمانشاه، 1398 http://www.ostan-ks.ir/

سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، 1398 https://www.mcth.ir/

فرمانداری کرمانشاه، 1398 http://www.ostan-ks.ir/kermanshah/

وزارت صنعت، معدن و تجارت، 1398 https://www.mimt.gov.ir/

استانداری کردستان، 1398: ر. ک kurdestan.msy.gov.ir

استانداری کردستان، 1398: ر. ک kurdestan.msy.gov.ir

وزارت کشور، 1398 https://www.moi.ir/