تحلیل و ارزیابی رابطه حکمروایی خوب شهری و کیفیت زندگی (مورد: محلات شهر سنندج)

نوع مقاله : مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

نویسندگان

1 استادیار گروه شهرسازی، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران

2 دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، مدرس دانشگاه کردستان و واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران

3 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با روش توصیفی – تحلیلی، ضمن تاکید بر جنبه کاربردی آن به تحلیل و ارزیابی رابطه بین حکمروایی و کیفیت زندگی بپردازد. روش جمع آوری اطلاعات بر اساس فن پیمایشی و پرسشنامه محقق ساخته که روایی آن توسط اساتید گروه شهرسازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج و دانشگاه کردستان مورد تایید گرفته است و پایایی آن بر اساس روش آلفای کرونباخ در در دامنه 0.88 تا .094 محاسبه شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آمار استباطی (رگرسیون خطی و همبستگی و تحلیل عامل تاییدی) و معادلات ساختاری در liserel بهره گرفته است. نتایج پژوهش نشان داده است که از نظر آماری، یک همبستگی معنادار بین دو بعد وجود دارد و نتایج معادلات ساختاری نشان داد که میزان تاثیرات حکمروایی بر کیفیت زندگی برابر با 0.42 است که نشان دهنده تاثیرگذاری 42 درصد حکمروایی در تبیین کیفیت زندگی است. همچنین مقادیر بارهای عاملی نشان از تاثیرگذاری بالای شاخص‌ها و ابعاد در ایجاد روابط بین متغیرها دارد. این مورد به ویژه در ارتباط با ابعاد محیطی و آموزشی نمود بیشتری پیدا می کند و نتایج برازندگی 0.04 است که این بیانگر مطلوبیت مدل به کار گرفته در پژوهش است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An analysis and Evaluation of Urban Well Governing and Quality of Life (The Case of Sanandaj Neighborhoods’)

نویسندگان [English]

  • Farzin Charehjoo 1
  • Atefeh Ahmadi 2
  • farhad javan 3
1 Department of Urban Planning and Design, Faculty of Engineering, Islamic Azad University, Sanandaj Branch
2 PhD of Geography and Rural Planning in Kharazmi University, Lecture in Kurdistan University, Department of Natural Resources, and Islamic Azad University of Sanandaj Sanandaj, Iran
3 PhD student of Geography and Rural planning,Kharazmi University, Tehran. Iran
چکیده [English]

the present study uses a descriptive-analytical method, while emphasizing its practical aspect to the analysis and aberration of the relationship between governance and quality of life. Data collection was based on survey technique and made questionnaire and validity was confirmed by the experts of the Department of Urban planning of Islamic Azad University , Sanandaj branch, and Kurdistan University, and its reliability was calculated on the basis of the Cronbach's alpha method in the range of 0.88 to 0.094. In order to analyze the data, inferential statistics (linear regression, correlation and confirmatory factor analysis) and structural equations in Liserel software have been used. The results of the study have shown that there is a significant correlation between the two dimensions, and the results of structural equations show that the level of influence on life quality is equal to 0.42 which indicates the 42percent influence on the definition of quality of life. Also, factor load values indicate the high impact of indices and dimensions in creating correlation between variables. This is especially true with regard to the dimensions of the environment and education, and the results are 0.04, which reflects the utility of the model applied in the research

کلیدواژه‌ها [English]

  • Urban Well Governing
  • Quality of Life
  • neighborhoods
  • Sanandaj
‏احدنژاد، محسن؛ و نجفی، سعید. (۱۳۹۴). سنجش کیفیت ذهنی زندگی در محلات شهری با استفاده از مدل‌های تصمیم گیری چندمعیاره (مطالعه موردی: محلات کارمندان و اسلام آباد شهر زنجان). پژوهش و برنامه ریزی شهری، 6(23)، 1-20.
‏احمد آخوندی، عباس؛ برک پور، ناصر؛ خلیلی، احمد؛ صداقت نیا، سعید؛ و صفی یاری، رامین. (1393). سنجش کیفیت زندگی شهری در کلانشهر تهران. پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران، 19(2)، 5-22.
‏احمدی، عاطفه. (۱۳۹۶). تبیین تحولات اقتصاد فضای ناحیه پیراشهری سنندج (پایان‌نامه دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی). دانشکده گروه جغرافیای انسانی، دانشگاه خوارزمی تهران، دانشگاه خوارزمی تهران.
‏احمدی، محمدرضا؛ منصوریان، حسین؛ و رضوانی، محمدرضا. (۱۳۸۹). ارتقای روستاها به شهر و نقش آن در بهبود کیفیت زندگی ساکنان محلی (مطالعه موردی: شهرهای فیروزآباد و صاحب در استان‌های لرستان و کردستان). دانشگاه تهران، 1(1)، 33-65.
‏اشرف، احمد. (۱۳۸۰). نگرش در مفهوم کیفیت زندگی و اجزای آن. پژوهشنامه مددکاری اجتماعی، (5).
‏افراخته، حسن؛ احمدی، عاطفه؛ قبادی، شادی؛ و قادرمرزی، حامد. (۱۳۹۴). بررسی و تحلیل شاخص‌های کیفیت زندگی در سکونتگاه‌های انسانی با استفاده از روش‌های تحلیل تصمیم گیری چند معیاره (مورد: ناحیه سنندج). برنامه‌ریزی فضایی (جغرافیا)، 17(5)، 1-16.
‏بریمانی، فرامرز؛ و بلوچی، عثمان. (۱۳۹۲). ارزیابی کیفیت زندگی در نواحی روستایی با استفاده از سامانه‏‌های هوشمند (منطق فازی) (مطالعة موردی: دهستان مهبان شهرستان نیک‌شهر). دانشگاه تهران، 4(3)، 585-613.
‏پورطاهری، مهدی؛ رکن الدین افتخاری؛ و فتاحی، احداله. (۱۳۹۰). ارزیابی کیفیت زندگی در نواحی روستایی (مطالعه موردی: دهستان خاوه شمالی، استان لرستان). پژوهشهای جغرافیای انسانی (پژوهش‌های جغرافیایی)، 43(76)، 13-31.
‏پیلتن، فخرالسادات؛ و نیکنام، فاطمه. (۱۳۹۱). بررسی نقش سرمایه اجتماعی بر رضایت از کیفیت زندگی(مطالعه موردی شهروندان 30 سال وبالاتر شهر نور آباد ممسنی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد خلخال، 9(3).
‏توکلی،‌هانیه؛ و مومنی، مهدی. (۱۳۹۵). بررسی میزان تحقق پذیری شاخص‌های حکمروایی خوب شهری با تاکید بر کیفیت زندگی شهری (مطالعه موردی مناطق 1، 7و22شهر تهران). دانشگاه آزاداسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، 8(26)، 2-18.
‏حکمت نیا، حسن؛ ملکی، محمد؛ موسوی، میرنجف؛ و افشانی، علیرضا. (۱۳۹۶). بررسی و تحلیل حکمروایی خوب شهری در ایران :مورد مطالعه : شهر ایلام. دانشگاه گلستان، 7(24)، 143-152.
‏رضوانی، محمدرضا؛ شکیبا، علیرضا؛ و منصوریان، حسین. (۱۳۸۷). ارزیابی کیفیت زندگی در نواحی روستایی. فصلنامه رفاه اجتماعی، 8(30 و 31)، 35-60.
‏ریاحی، وحید؛ احمدی، عاطفه؛ علیزاده،‌هادی؛ و قادرمرزی، زهره. (۱۳۹۴). سنجش نگرش اعضای شورای اسلامی روستاها به اولویت شاخص‌های کیفیت زندگی در نواحی روستایی؛ (نمونه ی موردی: روستاهای شهرستان دهگلان). پژوهش و برنامه‌ریزی روستایی، 6(3)، 57-67.
‏سیف‌الدینی‌، فرانک‌. (۱۳۸۱). فرهنگ‌ واژگان‌ برنامه‌ریزی‌ شهری‌ و منطقه‌ای‌. (دانشگاه شیراز). شیراز: دانشگاه‌ شیراز، مرکز نشر.
‏شاه حسینی، پروانه؛ و توکلی،‌هانیه. (۱۳۹۳). تحلیل شاخص‌های کیفیت زندگی شهری مورد: محله وردآورد منطقه 21 شهر تهران. آمایش محیط، 7(24)، 127-144.
‏شریف زادگان، محمدحسین؛ و قانونی، حسین. (۱۳۹۶). تحلیل رابطه حکمروایی خوب کشورها و کیفیت زندگی شهرها. فصلنامه رفاه اجتماعی، 17(66)، 185-221.
‏غفاری، غلامرضا؛ و امیدی، رضا. (۱۳۸۷). کیفیت زندگی: کیفیت زندگی در برنامه‌های عمرانی و توسعه ایران. رفاه اجتماعی، 8(30و 31)، 9-33.
‏غفاری، مسعود؛ و زرین کاویانی، بهروز. (۱۳۹۰). بررسی روند مشارکت شهروندان استان کردستان در انتخابات ریاست جمهوری 1376 - 84. فصلنامه بین المللی ژئوپلیتیک، 7(21)، 88-110.
‏کوکبی، افشین؛ پورجعفر، محمدرضا؛ و تقوایی، علی اکبر. (۱۳۸۴). برنامه‌ریزی کیفیت زندگی شهری در مراکز شهری، تعاریف و شاخص‌ها. جستارهای شهرسازی، 12(4)، 6-13.
‏موحد، علی؛ و احمدی، عاطفه. (۱۳۹۲). مسیریابی گردشگران در بافت‌های تاریخی با رویکرد حفاظت و احیای این بافت‌ها با استفاده از GIS (نمونة موردی: سنندج). دانشگاه تهران، 39(1)، 93-100.
‏موحد، علی؛ ساسان پور، فرزانه؛ قاسمی کفرودی، سجاد؛ و کمان رودی، موسی. (۱۳۹۴). بررسی توسعه محله‌های شهری با تاکید بر الگوی حکمروایی خوب شهری مورد مطالعه (منطقه 19 شهرداری تهران). برنامه‌ریزی آمایش فضا، 19(1 (پیاپی 87)).
‏نوبری، نازک؛ و رحیمی، محمد. (۱۳۸۹). حکمروایی خوب شهری (یک ضرورت تردیدناپذیر). دانش شهر، (11).
‏وصالی، سعید؛ و توکل، محمدمهدی. (۱۳۹۱). بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر کیفیت زندگی در شهر تهران. مطالعات جامعه شناختی شهری (مطالعات شهری)، 2(2)، 197-220.
Ahmadi, Atefe; Amraee, Ali; & Radi, Karim. (2013). Optimal Localization of Green Spaces by Using Fuzzy Logic(Case Study: Region 2 of Dezful Municipality). International Journal of Emerging trends in Engineering and Development, 3(1).
Barkin, David. (2000). Local governance: A model of sustainable rural resource management for the Third World. International Journal of Agricultural Resources, Governance and Ecology (IJARGE), 18(3), 43-55.
Berger-Schmitt, Regina. (2002). Considering Social Cohesion in Quality of Life Assessments: Concept and Measurement. Social Indicators Research, 58(1/3), 403-428.
Bullock, Susie JR. (2004, August). An analysis of technology use and quality of life in a rural west Texas community. Texas Tech University.
Kamp, Irenevan; Leidelmeijer, Kees; Marsman, Gooitske; & Hollander, Augustinusde. (2003). Urban environmental quality and human well-being: Towards a conceptual framework and demarcation of concepts; a literature study. Landscape and Urban Planning, 65(1(, 18, 419-434.
Nilsson, Jan; Rana, A. K. M. Masud; & Kabir, Zarina. (2006). Social capital and quality of life in old age: results from a cross-sectional study in rural Bangladesh. Journal of Aging and Health, 18(3), 419-434. https://doi. org/10. 1177/0898264306286198
Turner, Mark; & Hulme, David. (2005). Governance, Administration and Development Making the State Work. Palgrave, London.
UNDP. (1997). Governance for sustainable human development. New york: United Nations Development Programme.
UNDP. (2008). UNDP Annual Report 2008: Capacity Development: Empowering People and Institutions.
Ventegodt, Søren; Merrick, Joav; & Andersen, Niels Jørgen. (2003). Quality of life theory I. The IQOL theory: an integrative theory of the global quality of life concept. TheScientificWorldJournal, 3(1), 1030-1040. https://doi. org/10. 1100/tsw. 2003. 82