دادرسی کار در حقوق ایران در پرتو اصول وآیین دادرسی منصفانه

نوع مقاله : مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

نویسندگان

1 گروه حقوق عمومی ، واحد قشم ، دانشگاه آزاد اسلامی ، قشم ، ایران

2 استادگروه حقوق ، دانشکده حقوق وعلوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 استادیار گروه حقوق، دانشکده حقوق وعلوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

یکی از ویژگی های اساسی و ثابت حقوق کار موضوع صیانت از حقوق کارگر می باشد . لذا این ویژگی باعث به وجود آمدن ماهیت مستقل حقوق کار شده است و سبب گشته است دادرسی کار ، دارای شرایط منحصر به فرد خویش باشد و نظام دادرسی و تشریفات رسیدگی متفاوتی نسبت به اختلافات جزایی و مدنی داشته باشد . اصولی چون سهولت وسرعت در رسیدگی و رایگان بودن دادرسی باعث به وجود آمدن اختلاف اساسی در حقوق کار نسبت به سایر موضوعات حقوقی شده است . این مقاله به روش توصیفی تحلیلی به بررسی و تبیین اصول دادرسی منصفانه در حقوق کار می پردازد . در این مقاله ابتدامطالب از طریق فیش برداری گرد آوری شده است و با تحلیل و بررسی کتابهای موجود و منابع کتابخانه ای و مقالات مربوطه و پایان نامه های در این حوزه و سایت های متعدد و متنوع در این موضوع سپس به تبیین مساله اصول حاکم در دادرسی کار به روش توصیفی تحلیلی پرداخته شده است.

یکی از ویژگی های اساسی و ثابت حقوق کار موضوع صیانت از حقوق کارگر می باشد . لذا این ویژگی باعث به وجود آمدن ماهیت مستقل حقوق کار شده است و سبب گشته است دادرسی کار ، دارای شرایط منحصر به فرد خویش باشد و نظام دادرسی و تشریفات رسیدگی متفاوتی نسبت به اختلافات جزایی و مدنی داشته باشد . اصولی چون سهولت وسرعت در رسیدگی و رایگان بودن دادرسی باعث به وجود آمدن اختلاف اساسی در حقوق کار نسبت به سایر موضوعات حقوقی شده است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Work judgement in Iran low in light of Principles of fair judgement

نویسندگان [English]

  • Alireza Berenji Bagheri 1
  • Kheyrollah Parvin 2
  • Mohamad hassan Habibii 3
1 PhD student at international university of Qeshm
2 Full professor at University of Tehran
چکیده [English]

One of essential and staid properties of work judgement is protection of worker rights.
So this property creates "worker rights" independent essence, and caused work judgement to have their own unique circumstances and different procedure system
and proceeding than Judicial Disputes and Civil Disputes. Principles like ease and speed in handle and being free in procedure has been caused fundamental difference between work judgement and other Legal subjects. this article examines and explains fair work judgement principles with Descriptive-analytic method.In this article, first contents have been collected through the taking notes and with analyze and reviewexisting books and library resources and related articles and theses and multiple and varied websites inthis subject and then explained The question of the principles governing the work judgement withDescriptive-analytic method.

One of essential and staid properties of work judgement is protection of worker rights.
So this property creates "worker rights" independent essence, and caused work judgement to have their own unique circumstances and different procedure system
and proceeding than Judicial Disputes and Civil Disputes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Labor Law
  • Labor Procedure Code
  • Labor Procedure Principles
  • Labor Dispute Resolution Authorities
آیین دادرسی در اختلاف کارگر و کارفرما – دکتر ابراهیم تقی زاده و عبدالحسین صالحی منش .
آیین دادرسی کار – حسین قبادی – انتشارات جنگل .
حقوق کار علمی کاربردی – غلامرضا موحدیان – انتشارات فکر سازان .
مراجع حل اختلاف – دکتر محمد رضا سپهری .
مقاله بررسی مبانی اصول و تشریفات حاکم بر دادرسی حقوق کار ایران و اسناد سازمان بین المللی کار ، امیر کیا ، مهر ماه 1393 .
مقاله جستاری در آسیب شناسی حقوقی نظام دادرسی کار در ایران در فصلنامه مطالعات حقوق عمومی ، ولی رستمی و احسان اکبری ، دوره 50 ، شماره 1 ، بهار 1398 .
مقاله اصول حاکم بر روند دادرسی عادلانه ، قاسم مرادی .
مقاله دادرسی عادلانه ، علیرضا فرجی
آیین دادرسی مدنی – دکتر عبدالله شمس