مدل یابی تاثیر ادراک محیطی ساکنان بر شکل گیری گونه های فضایی مسکن(مطالعه موردی: محله حسین آباد در کلان شهر شیراز)

نوع مقاله : مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری؛ گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران.

2 دانشیار شهرسازی؛ گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران‌

3 دکتری تخصصی شهرسازی، استادیار، گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران

چکیده

تحقیق حاظر از نوع تحقیقات همبستگی و به لحاظ هدف، تحقیقی کاربردی می­باشد. روش تحقیق، روش پیمایشی است و ابزار گردآوری داده­ها پرسشنامه محقق ساخته و با استفاده از طیف لیکرت تهیه گردید هدف از پژوهش حاظر چگونگی تاثیر ادراک محیطی ساکنان 30 تا 69 ساله ساکن در شکل­گیری خانه­های مسکونی محله حسین آباد شهر شیراز جهت پاسخ به سوال اصلی پژوهش(چگونه ادراک ساکنان از محیط بر نوع شکل­گیری گونه­های مسکن اثر گذار است) می­باشد. حجم اطمینان با سطح احتمال 95 در صد، احتمال خطای 5 درصد و با این فرض که 50 در صد از جمعیت پاسخ یکسانی بدهند، برابر 400 نفر تعیین گردید. باشد که با شیوه  نمونه­گیری تصادفی ساده و در دسترس، پرسشنامه با 20 گویه تهیه و توزیع گردید. پرسشنامه با استفاده از نرم افزار spss نسخه 24 تحلیل شد.  روش آزمون و بررسی فرضیات تحقیق استفاده از آمار استیودنت(T)، همبستگی پیرسون و رگرسون صورت گرفت. اعتبار پایایی این پرسشنامه با توجه به آلفای کرونباخ 0.905 مورد تایید قرار گرفت. مقاله حاضر می­کوشد ضمن شناسایی عوامل موثر بر ادراک محیطی، رابطه همبستگی بین این مهم با عامل گونه­های فضایی مسکن در قالب یک مدل تحلیلی جهت پاسخ نهایی به سوال اصلی پژوهش ترسیم کند. نتایج این پژوهش بیانگر آن است که عوامل کیفی از قبیل: تمایز وخوانایی، دسترسی و نفوذپذیری، تنوع و پویایی عملکردها، ایمنی و امنیت، خوانایی، محیط طبیعی، آسایش با میزان 912/0 نقش موثری را در شکل­گیری گونه­های مسکن ایفاء می­کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Modeling of environmental cognition of residents' impact on development of Spatial Typology of housing

نویسندگان [English]

  • ABDORASOL AMIRI 1
  • Tahereh Nasr 2
  • Hamed Moztarzadeh 3
1 PhD student; Department of Architecture, Faculty of Art and Architecture, Shiraz Branch, Islamic Azad University, Shiraz, Iran.
2 Associate Professor of Urban Planning; Department of Architecture, Faculty of Art and Architecture, Shiraz Branch, Islamic Azad University, Shiraz, Iran
3 PhD in Urban Planning, Assistant Professor, Department of Architecture, Faculty of Art and Architecture, Shiraz Branch, Islamic Azad University, Shiraz, Iran
چکیده [English]

Research is a correlation research and, in terms of purpose, an applied research. The research method is a survey method. The data gathering tool was a researcher-made questionnaire and was developed using the Likert spectrum. The purpose of the present study was to determine the effect of environmental perception of residents aged 30-69 on the formation of residential houses in the Hussein Abad neighborhood of Shiraz. To answer the main research question (how residents' perception of the environment affects the type of formation of housing types). The confidence level was set at 400, with a probability level of 95%, a 5% probability error, and with the assumption that 50% of the population respond equally. In a simple randomized sampling method, a questionnaire with 20 items was distributed and distributed. The questionnaire was analyzed using SPSS software version 24. The method of testing and examining the assumptions of the research was using Student's (T), Pearson correlation and Regresson. Reliability of this questionnaire was confirmed by Cronbach's Alpha 0.905. The present paper seeks to identify the factors affecting environmental perception, to map the correlation between this important and the spatial factors of housing in the form of an analytical model for the final answer to the main research question. The results of this research indicate that qualitative factors such as differentiation and readability, accessibility and permeability, diversity and dynamism of functions, safety and security, readability, natural environment, comfort with an amount of 0.912 have an effective role in the formation of housing types Play.Therefore, the most important assumptions that lead us to the direction of this research and to answer the main uestion are:- Perception of inhabitants from the environment (psychological factors) seems to affect the type of housing formation.- Perception of inhabitants from the environment (qualitative factors) seems to affect the type of housing formation.- It seems that the perception of inhabitants from the environment (cultural factors) influences the type of housing formation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Typology
  • Housing
  • Environmental cognition
  • Hossein-Abad
Ahari, Zahra (1988). Minimum housing, Ministry of Housing and Urban Development Research Center Building and Center, Iran, Tehran.
Ahari, Zahra (1992). Pattern of Housing Construction in Khuzestan, Building and Housing Research Center, Iran, Tehran.
Architects, Gholam Hossein. Tabarsa, Mohammad Ali (2013). Type and typology of architecture, Scientific-research journal of Iranian Architecture and Design Association, No. 6, p:1
Bentley, Yeen; Alk, Alan; Maureen; Paul; McGlin; Sue; Smith; Graham; 2003; Responsible Environments (Handbook for Designers); Mustafa Behzadfar; Iran University of Science and Technology; Tehran
Butter worth, I. (2000). The Relationship Between the Built Environment and Well Being.
Barati, Nasser (2006), Environmental psychology, pamphlet, Faculty of Architecture and Urban Planning, Imam Kho
Biddulph, Mike. (2007) "Introduction to Residential Layout" ,Amsterdam, Architectural Press
Barker, R(1968). Ecological Psychology. Concepts and Methods for Studying the Environment of Human Behavior, Stanford, ca: Stanford University Press.
Bartuska, Tom(2007). Understanding Environment: Built and Natural, in Wendy R. McClure and tom j. Bartuska(eds), the Built Environment a Collaborative Inquiry into
Design and Planning, John Wiley and Sons.
Tavasoli, Gholam Abbas (2010). Theories of Sociology, Second Edition, Publications, Iran, Tehran.
Ghasemi Isfahani, Pearl (2011), Where do I come from? (Identity to the Residential Texture), Second Edition, Rosen Publishing, Iran, Tehran.
Mc Andrew, Francis (2008). Environmental psychology, translation by Gholamreza Mahmoudi, Zarbaf Asl Publishing, Iran, Tehran.
Statistics Center of Iran (2006). Results of Population and Housing Census, 2010, Shiraz, Iran Statistics Center.
Rafiean, Mojtaba, Asgarizadeh, Zahra, Asgarizadeh, Mohammad (2010). Assessing the quality of housing complexes with emphasis on satisfaction approach in Navab neighborhood. Quarterly Journal of Humanities, Volume 14, Issue 1, Pages 197-212.
Rafat, Rasool (2014) The study plan of the organization of Qasr Abu Nasr, Shiraz Municipality, Iran, Shiraz
Rafiean, Mojtaba, Khodaee, Zahra (2009). Investigating the Indices and Criteria Effect on Citizens' Satisfaction with Urban Spaces, Strategic Quarterly, Eighteenth, No. 53, Pages: 227-248.
Rafiean, Mojtaba, Saifai, Mahsa (2005). Public spaces of the city; Review and qualitative evaluation, Fine Arts, No. 23, p:5-42
Shateryan, Mohsen, Ganjipour, Mahmoud, Ashunoyi, Amir (2012). The Role of Environmental Perception in the attitudes of Shahreza People toward Qashqa'is Residing in the City, Geographical Space Journal, Year 12, Number thirty-nine, Pages: 211-234.
Zarghami, Ismail (2010). Principles of Social Sustainability of Residential Complexes in Iranian-Islamic Cities, Iranian-Islamic Studies Quarterly, No. 2, P:105-116
Gharebiglu, Minoo. Khaleghi Moghadam, Navid (1392). Typology of residential complexes, an effective step in designing the quality of contemporary residential complexes (case study: residential complexes of Tabriz city), two quarterly articles of the University of Art, No. 14, p:3
http://www.etoood.com/NewsShow.aspx?nw(3776)
Mogtadai, Mehta (2006). A Method for Analyzing City Personality, Journal of Environmental Studies, No. 39, p: 129-140.
Yarahmadi, Mahmoud Amir(1999). Humanist Urban Planning, Tehran, Urban Planning and Processing Company
Pfeifer, Günter. & Brauneck, Per. (2008) "Courtyard Houses: A Housing Typology" ,Berlin, Springer.
Purdhimi, Shahram,(1391). City of Housing and Collections, First Printing, Arman Shahr Publishing House, Tehran, 3 Pages to.P:1-205
Polyzoides, Stefanos. & Sherwood, Roger. & Tice, James. (1992) "Courtyard Housing in Los Angeles: A Typological Analysis" ,Princeton, Architectural Press.
Pallasma,Juhani.2009. The eyes of the skin:architecture and the senses. (Ghods,Ramin. trans). Tehran:GanjHonarParhamNaghsh Publication
Uzzell, d(2000), Environmental psychology and environmental(design) professions-a comment on Garling and Hartig, Newsletter of the International Association of Applied Psychology, 15, 4,2009-310
Tschen, Rolf (1991) Le jandin japonais, printed in Germany,p: 32.
Kellert, Stephen R(2005). Building for life, ISLAND PRESS, Washington.