کارنامه اقتصادی ترامپ در سیاست منطقه ‌ای از منظر واقع‌گرایی

نوع مقاله : مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روابط بین‌الملل،گروه روابط بین‌الملل، واحد بین المللی خرمشهر- خلیج فارس، خرمشهر، ایران

2 استادیار، گروه علوم سیاسی، واحد اهواز، دانشگاه ازاد اسلامی، اهواز، ایران

چکیده

هدف از این نوشتار بررسی اقتصاد در سیاست خارجی ترامپ از منظر واقع‌گرایی می‌باشد .سوال اساسی پژوهش عبارت است از: کارنامه سیاست خارجی ترامپ در اقتصاد بین الملل پس از 4سال از ریاست جمهوری و از منظر واقع‌گرایی چگونه بوده است؟ این مطالعات به روش توصیفی ـ تحلیلی به انجام رسیده است. نتایج نشان می‌دهد، سیاست خارجی ترامپ مبتنی بر منافع محوری بوده چارچوب رویکرد منفعت محوری و ناسیونالیسم اقتصادی را به جهانی شدن اقتصاد بین الملل ترجیح می‌داد و با دید تردید به جهانی شدن اقتصاد می نگریست. ترامپ اعتنایی به جهانی شدن اقتصاد نداشت، او به بهانه ی ملی گرایی، بعضی پیمان های تجاری را لغو و یا در پی اصلاح آنان بود. ترامپ با ایجاد نظم لیبرال در آمریکا مخالف است و در پی پایان دادن به نظم بوده، به نظر اقتصاد جهانی منفعتی برای آمریکا نداشته و او در پی بازتعریف بنیادین از منافع ملی آمریکا بوده است. سیاست حمایت گرایی ترامپ وضعیت اقتصاد جهان را بدتر می‌کند. با روی کار آمدن دولت ترامپ، جهت‌گیری سیاست خارجی آمریکا دستخوش تغییرات محسوسی شده و از بین‌الملل‌گرایی لیبرال به ترکیبی از نوانزواگرایی و واقع‌گرایی تحول یافته بوده است. از مهم‌ترین شاخص‌های این نوع جهت‌گیری، اولویت دادن به اهداف ملی، اتخاذ سیاست‌های یکجانبه، مخالفت با ایفای نقش رهبری مشروع و مشارکتی آمریکا، عدم تمایل نسبت به جهانی شدن اقتصاد و عدم پایبندی آمریکا به تعهدات اخلاقی و هنجارهای بین‌المللی بوده است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Trump's economic record in regional politics From the perspective of realism

نویسندگان [English]

  • hamid kiasat 1
  • bahram yousefi 2
  • hamed ameri 2
  • hamed mohaghegh 2
1 PhD Student in International Relations, Department of International Relations, Khorramshahr International Branch - Persian Gulf, Khorramshahr, Iran
2 Assistant Professor, Department of Political Science, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran
چکیده [English]

The purpose of this paper is to examine economics in Trump's foreign policy from the perspective of realism, which has been done in a descriptive-analytical way. The main question of the research is: What is Trump's foreign policy in the international economy from the perspective of realism? The results show that Trump's foreign policy is based on central interests. Trump does not care about the globalization of the economy, he cancels or amends some trade agreements under the pretext of nationalism. Trump opposes the establishment of a liberal order in the United States and seeks to end it. The global economy does not seem to benefit the United States, and he seeks to fundamentally redefine the national interest of the United States. Trump's protectionist policies are worsening the state of the world economy. With the inauguration of the Trump administration, the direction of American foreign policy has undergone significant changes, from liberal internationalism to a combination of modernism and realism. The most important characteristics of this type of orientation are prioritizing national goals, adopting unilateral policies, opposing the role of legitimate and participatory US leadership, reluctance to globalize the economy, and adherence to US moral commitments and international norms.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economics
  • Foreign Policy
  • Trump
  • Realism
اخوان، بهار، یزدانی، عنایت الله، امیدی، علی. (1397). راهبرد سیاست خارجی ترامپ در قبال پرونده هسته‌ای ایران. پژوهش های روابط بین الملل 8(2), 201-226.
امیدبخش، اسفندیار. (1384). چالش های دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران. پنجاه و هشتمین نشست تخصصی معاونت پژوهش‌های سیاست خارجی، مرکز تحقیقات استراتژیک، مجمع تشخیص مصلحت نظام.
براتی، سحر. (1397). «بررسی مقایسه‌ای جهت‌گیری سیاست خارجی اوباما و ترامپ (2008-2018)»، پایان نامه کارشناسی روابط بین‌الملل، دانشگاه یزد، پردیس علوم انسانی و اجتماعی - گروه حقوق و علوم سیاسی
دوئرتی، جمز، فالتزگراف، رابرت. (1388). نظریه‌های متعارض در روابط بین‌الملل، ترجمه: علیرضا طیب، تهران: نشر قومس
دهشیار، حسین .(1386). سیاست خارجی و استراتژی کلان ایالات متحده آمریکا، تهران: قومس
دهشیار، حسین. (1395). ترامپ و محوریت توانمندی‌های اقتصادی و نظامی در قلمرو سیاست خارجی. پژوهش های روابط بین الملل. 6(22), 15-34.
رضایی، مهدی. (1395). دیدگاه های اقتصادی هیلاری کلینتون و ترامپ، دو نامزد ریاست جمهوری آمریکا، دوماهنامۀ سیاسی  اقتصادی،  شمارۀ 304، صص 12-19
سلیمان زاده، سعید و امیدی، علی و براتی، سحر. (1397). راهبرد سیاست خارجی ترامپ، هیبرید نوانزواگرایی و واقع گرایی، فصلنامه مطالعات راهبردی سیاست گذاری عمومی، شماره 28
سیمبر، رضا، زیبایی، مهدی. (1391). رئالیسم جهان سوم: رهیافتی پاسخ‌گو به خاستگاه کشمکش‌های جاری در نظام بین‌الملل. پژوهش های روابط بین الملل، 2(6)، 9-35.
قنبری، سهیل .(1397). "نقش عربستان سعودی در سیاست خارجی آمریکا در خاورمیانه در دوران ریاست جمهوری اوباما و ترامپ"، پایان نامه کارشناسی ارشد علوم سیاسی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)، دانشکده علوم اجتماعی.
کریمی فرد، حسین .(1397). سیاست خارجی ترامپ و واقعیت های نظام بین الملل ، فصلنامه مطالعات راهبردی سیاست گذاری عمومی،  صص 1-18
گریفیتس، مارتین. (1388). دانشنامه‌ی روابط بین‌الملل و سیاست جهان، ترجمه‌ی علی‌رضا طیب، تهران، نشر نی، چاپ اول،
مشیرزاده، حمیرا. (1389). تحول در نظریه های روابط بین الملل، تهران: انتشارات سمت.
یزدان فام، محمود (1395) سیاست خارجی ترامپ و جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه مطالعات راهبردی، 19(74)، 139-164.
Alili, Ahmad.) 2017(. “Trump Foreign Policy Impact in the Caucasus: Projecting Azerbaijan-USA relations for the next four years and beyond”. Available at: http: //cesd.az/new/wp- content /uploads/ 2017/01/CESD_ Paper_Trump-foreign-policy- impact-in-the-Caucasus.pdf.pp 2-16.
Brands, Hal. )2017(.­“Can U.S. Internationalism Survive Trump? American internationalism is not dead yet, but that it faces serious long term maladies”. Foreign Policy. Available at: www.foreignpolicy.com/2017/05/25/can-u-s-internationalism- survive-trump
Cherkaoui, Mohammed.) 2016(.­“Clinton versus Trump: Two-Distant Visions for America”. Available at: http: //scar.gmu.edu/sites/default /files / MCherkaoui %20 Report%20on%20US%20Politics.pdf. pp 1-17.
Cohen, Stephen D. Joel R. Paul and Robert A. Bleches. (1996). Fundamentals of U.S. Foreign Trade Policy: Economics, Politics, Laws, and Issues, Boulder. Westview Press.
Cruz, Roman. )2017(. “Trump’s isolationism on full display at international climate talks”. Available at: http: //thehill.com/opinion/energy-environment/ 361390 -  trumps-isolationism-on-full-display-at-international-climate-talks
Haar, Roberta.) 2016(.­“The Trump effect on US foreign policy”. Available at: https: //www .atlcom .nl/ap _archive/pdf/AP%202016%20nr.%205/Haar.pdf. pp 1-6.
Krauthammer, Charles.­)2017(.­“Trump’s foreign policy revolution”. Available at: https: //www. Washingtonpost . com/opinions/global-opinions/trumps-foreign- policy-revolution /2017/01/26/ c69268a6-e402-11e6-ba11-63c4b4fb5a63_ story.html?
Larres, Klaus.­)2017(.­“Donald Trump and America’s Grand Strategy: U.S. foreign policy toward Europe. Russia and China”. Available at: http: //www.globalpolicyjournal. com/articles/conflict-and-security/donald-trump-and-america% E2%80%99s-grand-strategy-us-foreign-policy-toward-eu.
Trump, Donald. (2015). Crippled America: How to Make America Great Again. New York: Simon & Schuster, Inc.
The White House .(2015). "National Security Strategy, February 2015, SEAL of the President of the United States, Available at: https://obamawhitehouse.archives.gov/sites/default/files/docs/2015_national_security_strategy_2.pdf
The White House .(2017). National Security Strategy 2017, The National Security Strategy Archive December 2017, Available at: http://nssarchive.us/national-security-strategy-2017/
Walt, Stephan. )2016(.Could There Be a Peace of Trumphalia?. Available at: http: //Foreignpolicy .com/2016/11/14/could-there-be-a-peace-of-trumphalia
Wolfforth, William C.)­2008(. Realism and Foreign Policy; Theories, Actors, Cases. Edited by Steve Smith and Amelia Hadfield and Tim Dunne. Oxford University Press.
Walt, Stephan. M.­(2018).­“US grand strategy after the Cold War: Can realism explain it?Should realism guide it?”, International Relations, Vol 32, Issue 1, pp. 1-20.
Wright, Thomas. )2016(. “The 2016 presidential campaign and the crisis of US foreignpolicy”. Available at: https: //www.lowyinstitute . org/publications/2016-presidential-campaign-and-crisis-us-foreign-policy.