برآورد کارایی فنی و اقتصادی در صنعت صید کیلکا در راستای کمک به برنامه ریزی منطقه ای سواحل جنوبی دریای خزر و تاثیر آن بر معیشت شهری و روستایی منطقه

نوع مقاله : مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

نویسندگان

1 گروه اقتصاد محیط زیست، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 گروه اقتصاد کشاورزی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

3 گروه اقتصاد، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

بدون شک صنعت ماهیگیری و صید آبزیان دریایی یکی از اصلی ترین شغل هایست که با قدمت بسیار طولانی در مناطق جنوب و شمال کشور همچنان بخش مهمی از جمعیت فعال کشور را به خود مشغول نموده است. وجـود پتانسیل بالادر تامین پروتئین غـذایی کشـور، ایجاد اشتغال و خصوصا ارزآوری در این صنعت ، ضـرورت مطالعه و به طبع آن برنامه ریزی در راستای بهره برداری مناسب تر از امکانات موجود کشور را بیش از پیش روشـن مـیسـازد. از اینرو در این تحقیق، جهت بررسی وضعیت فعالیت ناوگان صیادی کیلکا در استان مازندران به برآورد کارایی فنی و برآورد تابع تولید مرزی تصادفی اقدام شده است . برای تخمین کارایی از روش حداکثر راستنمایی پیشنهاد شده از سوی باتیس و کوئلی استفاده شده است. نتایج برآورد کارآیی فنی بدست آمده نشان می دهد که بالاترین کارآیی فنی در گروه مورد مطالعه، 97 درصد و پایین ترین آن 46 درصد است. میانگین کارآیی فنی بهره برداران 87 درصد و دامنة بین حداقل و حداکثر کارآیی نیز ۴۱ درصد محاسبه گردید که می توانیم این اختلاف را ناشی از مسائل مدیریتی دانست. نتایج نهایی تحقیق نشان میدهد که هرچه تعداد ناو و تورها بیشتر شود مقدار کارایی اقتصادی کاهش یافته و متقابلا هر چه تعداد نیروی انسانی و سرمایه صید افزایش بیابد میزان کارایی اقتصادی نیزافزایش خواهد یافت. لذا با بهبود و بازنگری شیوه های مدیریتی در صید است که می توان بر میزان افزایش تولید و افزایش کارآیی استفاده از نهاده های تولیدی افزود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Estimation of technical and economic efficiency in Kilka fishing industry in order to help regional planning of the southern shores of the Caspian Sea and its impact on urban and rural livelihoods of the region

نویسندگان [English]

  • saeed parichi 1
  • seyed yaghoub zeraatkish 2
  • majid ahmadian 3
  • zahra abedi 1
1 Department of Environmental Economics, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Department of Agricultural Economics, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
3 Department of Economics, University of Tehran, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Undoubtedly, the fishing and seafood industry is one of the main occupations that has a long history in the southern and northern regions of the country and still occupies an important part of the active population of the country. The existence of high potential in the supply of food protein in the country, job creation and especially currency appreciation in this industry, the need for study and, of course, planning for better use of existing facilities in the country makes it more clear. Therefore, in this study, in order to investigate the activity of Kilka fishing fleet in Mazandaran province, technical efficiency and random border production function have been estimated. To estimate the efficiency, the maximum likelihood method proposed by Batis and Coilly has been used. The results of estimating the technical efficiency show that the highest technical efficiency in the study group is 97% and the lowest is 46%. The average technical efficiency of users was 87% and the range between minimum and maximum efficiency was 41%, which can be attributed to management issues. The final results of the research show that the more the number of ships and nets increases, the lower the economic efficiency, and vice versa, the more the number of manpower and fishing capital increases, the higher the economic efficiency. Therefore, by improving and reviewing the management methods in fishing, it is possible to increase the rate of production and increase the efficiency of using production inputs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Technical efficiency
  • Kilka fish
  • random border function
  • Caspian Sea
  • Mazandaran province
جبارزاده شیاده،سید مهدی، محبی ، محمد ،کامرانی، احسان و صفایی، محسن( 1396).نقش و جایگاه اقتصاد تعاونی در برنامه ریزی توسعه پایدار روستایی. فصلنامه علمی پژوهشی جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای . سال هشتم ، شماره 1،ص 31-17 .
دهمرده،نظر ، هاشمی تبار،محمود (1388). تحلیل و ارزیابی کارآیی فنی تعاونیهای صید و صیادی با استفاده از تابع مرزی تصادفی: مطالعة موردی منطقة چابهار. فصلنامه روستا و توسعه، سال ۱۲ ،شماره ۱ ،بهار ۱۳۸۸ ،صفحات ۱۶۹-۱۸۸
سازمان نقشه برداری کشور (به آدرس : https://www.ncc.gov.ir/)
 محمودی،نازیا ملک و لطفی، حیدر(1399).قابلیت ها و تنگناهای صیادی و پرورش آبزیان در آمایش مناطق محروم ساحلی (مطالعه موردی پسا بند، چابهار] سیستان و بلوچستان . فصلنامه علمی پژوهشی جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای . سال دهم ، شماره 2،ص 978-965.
نیک پور، عامر ،مهر علی تبار، مرتضی، رضازادهف مرتضی و القلی تبار،فاطمه (1397).توزیع فضایی خدمات بهداشتی- درمانی از منظر عدالت اجتماعی ( مطالعه موردی شهرستان های استان مازندران). فصلنامه علمی پژوهشی جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای . سال هشتم ، شماره 4،ص 158-145 .
Ahmad, M. & B. E. Bravo-Ureta (1995), "An Econometric Decomposition of Dairy Output Growth", American Journal of Agricultural Economics, Vol. 77, PP. 914-921.
Bravo-Ureta, B.E. & L. Rieger (1990), "Alternative Production Frontier Methodologies and Dairy Farm Efficiency", Agricultural Economics, Vol. 41, PP. 215-226.
Carter, C. A. & B. Zhang (1998), "The Weather Factor and Variability in Chinas Grain Supply", Journal of Comparative Economics, Vol. 26, PP. 529-543.
Carter, D. R. & F. W. Cubbage (1995), "Stochastic Frontier Estimation and Sources of Technical Efficiency in Southern Timber Harvesting", Forest Science, Vol. 41, PP. 576- 593.
Charnes, A., Cooper, W. & E. Rhodes (1978), "Measuring the Efficiency of Decision Making Units", European J. Operational Research, Vol. 2, No. 6, PP. 429-444.
Chiang, F. S., Sun, C. H. & J. M. Yu (2004), "Technical Efficiency Analysis of Milkfish (Chanos chanos) Production in Taiwan- an Application of the Stochastic Frontier Production Function", Aquaculture 230, PP. 99– 116.
Coelli, T., Prasada Rao, D. S. & G. E. Battese (2002), "An Introduction to Efficiency and Productivity Analysis", Kluwer Academic Publishers.
Daata, K. K. & P. K. Joshi (1992), "Economic Efficiencies and Land Augmentation to Increase Agricultural Production: A Comparative Analysis for Investment Priorities", Indian Journal of Agricultural Economic, Vol. 47, PP. 476-488.
Deng, X., luo, Y., Dong, S. & X. Yang (2005), "Impact of Resources and Technology on Farm Production in Northwestern China", Agricultural System, Vol. 84, PP. 155-169.
Fan, S. (1991)", Effects of Technological Change and Institutional Reform on Production Growth in Chinese Agriculture", American Journal of Agricultural Economics, Vol. 73, PP. 266-275.
Farrell, M.J. (1957), "The Measurement of Productive Efficiency", Journal of the Royal Statistical Society, Series A 120, PP. 253– 281 (Part 3).
Fao,Food and Agriculture Organization (2007), Statistical Database, http://www.fao.org.
Fousekis, P. & S. Klonaris (2003), "Technical Efficiency Determinants for Fisheries: a Study of Trammel Netters in Greece", Fisheries Research, Vol. 63, PP. 85–95.
Gerdin, A. (2002), "Productivity and Economic Growth in Kenyan Agriculture (1969-1996) ", Journal of Agricultural Economic, Vol. 27, PP. 7-13.
Kaufmann, R. K. & S. E. Snell (1997), "A Biophysical Model of Corn Yield: Integrating Climatic and Social Determinants", American Journal of Agricultural Economics, Vol. 79, PP. 178-190.
Kuroda, Y. (1987), "The Prosecutor’s Structure and Demand for Labor in Post War Japanese Agriculture (1952-1982) ", American Journal of Agricultural Economics, Vol. 62, No. 2, PP. 328-336.
Lin, J. Y. (1992), "Rural Reforms and Agricultural Growth in China", the American Economic Review, Vol. 82, PP. 34-51.
Lindert, P. H. (1999), "The Bad Earth? China’s Soil and Agricultural Development since the 1930s", Economic Development and Cultural Change, Vol, 47, PP. 701-736.
Mao, W. & W. W. Koo (1997), "Productivity Growth, Technological Progress and Efficiency Change in Chinese Agriculture after Rural Economic Reforms: A DEA Approach", China Economic Review, Vol. 8, No. 2, PP. 157-174.
Sharma, K. R., Pingson, L. & C. Hailiang (1999), "Economic Efficiency and Optimum Stocking Densities in Fish Polyculture: An Application of Data Envelopment Analysis (DEA) to Chinese Fish Farmers", Aquaculture, Vol. 180, No. 3-4, PP. 207-221.
Thiele, H. & C. M. Broderson (1997), "Application of Nonparametric (DEA) to the Efficiency of Farm
Businesses in the East German Transformation Process", Agrawirtshaft, Vol. 46, PP. 407-416.
Estimation of technical and economic efficiency in Kilka fishing industry in order to help regional planning of the southern shores of the Caspian Sea and its impact on urban and rural livelihoods of the region