بررسی مؤلفه‌های پدیدارشناختی یوهانی پالاسما در بستر جغرافیای تاریخی مکان (نمونه موردی: میدان حسن‌آباد)

نوع مقاله : مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

نویسندگان

1 پژوهشگر دکتری، گروه معماری، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 دانشیار گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

3 دانشیار گروه معماری دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

چکیده

نگرشِ کیفی به معماری و فضاهای کالبدی شهر به‌عنوان یک مقوله میان‌رشته‌ای عمدتاً محصول کار فکری خلاقانه و دانش یک فرد یا یک گروه با تخصص یکسان همچون طراحی نیست. با توجه به این‌که معماری و شهرسازی معاصر، با نتایجِ ناامیدکننده و غیر صمیمانه‌ای از حس زدایی ارتباط انسان با واقعیت پیش می‌رود، تأکید بیش‌ازاندازه بر ابعاد ذهنی و مفهومی، به نابودی ماهیت فیزیکی و حسی معماری می‌انجامد. گفتمان پدیدارشناسانه برآمده از یک تجربه معمارانه است که به پتانسیل‌های مکان در توجه هم‌زمان به ذهن و بدن مخاطب بستگی دارد که به تجربه آگاهانه معنا بخش منجر خواهد شد. این پژوهش به دنبال پاسخ به این سؤال است که اندیشه‌های پالاسما در تجربه مکان که از طریق مشارکت همه‌ی حواس در فرآیند ادراک، مرکزیت تن در دریافت محیط حاصل می شود،.بر اساس چه مؤلفه‌هایی شکل می‌گیرد؟ و آیا خوانش این مؤلفه‌ها در تجربه حضور در یک میدان شهری(حسن‌آباد) قابل روایت است؟ برای پاسخ به این سؤال از روش پدیدارشناسی و بر اساس الگوی ماکس ون منن و همچنین با روش کدگذاری آزاد، محوری و گزینشی استفاده‌شده است که بر اساس آن از طریق مشاهده و مصاحبه نیمه ساختاریافته و باز با 30 نفر از مشارکت‌کننده‌ها انجام‌شده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که اولویت ادراک حسی، هسته مرکزی تجربه ما و فهم ما از جهان است تا تجربه‌ای ژرف از فضا و زمان و معنای معمارانه را کسب کند تا گسترش معماری ابژه گرا به معماری حاصل از کیفیات تجربیِ حاصل از بدن و سیستم های حسی‌اش تبدیل شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the phenomenological components of Juhani Pallasmaa in the context of the historical geography of the place (Case study: Hassan Abad Square)

نویسندگان [English]

  • Darya Nosratpour 1
  • Mojtaba Ansari 2
  • Hassan Ali Pourmand 3
1 PhD Researcher, Department of Architecture, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Associate Professor, Department of Architecture, Faculty of Art and Architecture, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
3 Associate Professor, Department of Architecture, Faculty of Art and Architecture, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

A qualitative view of the architecture and physical spaces of the city as an interdisciplinary category is not only product of creative intellectual work and knowledge of one person. Or a group with the same specialization as design. Given that contemporary architecture and urban planning proceed with the disappointing and insincere results of the desensitization of human communication, the overemphasis on mental and conceptual dimensions leads to the destruction of the physical and sensory nature of architecture. Phenomenological discourse arises from an architectural experience that depends on the potential of the place in simultaneously paying attention to the mind and body of the audience, which will lead to a meaningful conscious experience. This research seeks to answer the question on what components are Plasma ideas formed in the experience of place? And can reading these components be narrated in the experience of being in an urban square (Hassanabad)? To answer this question, the phenomenological method based on the Max Van Mann model was used, as well as the free, axial and selective coding method, based on which it was done through semi-structured observation and interview with 30 participants. Research findings show that the priority of sensory perception is the core of our experience and our understanding of the world to gain deep experiences of space and time and architectural meaning to extend object-oriented architecture to architecture resulting from the experimental qualities of the body and sensory systems.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Phenomenology
  • Multisensory Perception
  • Juhani Palasmal
  • Urban Square
  • Hassanabad square