بررسی تأثیر کاربرد اسید آسکوربیک و همزیستی قارچ مایکوریزا و باکتری آزوسپریلیوم بر گیاه داروی ریحان تحت تاثیر رژیم های مختلف آبیاری

نوع مقاله : مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه کشاورزی، واحد ورامین-پیشوا، دانشگاه آزاد اسلامی، ورامین، ایران

2 استادیار گروه کشاورزی، واحد ورامین-پیشوا، دانشگاه آزاد اسلامی، ورامین، ایران

چکیده

با توجه به افزایش جمعیت و تقاضای روز افزون برای مواد غذایی، از کودهای شیمیایی به عنوان ابزاری برای میل به حداکثر تولید در واحد سطح، استفاده بی رویه شده که خسارت های جبران ناپذیری بر پیکره محیط زیست وارد کرده است. از طرف دیگر امروزه رویکرد جهانی به سمت کشاورزی ارگانیک است.یکی از راهکارهای افزایش مقاومت گیا نسبت به شرایط تنش زای محیطی بالا بردن سطح سوبستراهای آنزیم های آنتی اکسیدان و مواد آنتی اکسیدان درون سلولی مانند اسید آسکوربیک می باشد.این آزمایش به صورت اسپلیت فاکتوریل در قالب طرح بلوک کامل تصادفی در سه تکرار و در دو سال زراعی 1397-1396 در روستای قمصر واقع در شهرستان شهرری اجرا گردید. در این آزمایش تنش خشکی به عنوان عامل اصلی در سه سطح: 40˛70˛100 میلی متر تبخیر از سطح تشتک تبخیر کلاس A و کود زیستی شامل باکتری محرک رشد (آزوسپریلیوم) و قارچ مایکوریزا در چهار سطح شامل: الف) عدم مصرف ب) بذر مال باکتری محرک رشد (آزوسپریلیوم) ج) مصرف قارچ مایکوریزا به صورت بذر مال د) کاربرد توام باکتری محرک رشد آزوسپریلیوم به همراه قارچ مایکوریزا به صورت بذر مال و اسید آسکوربیک در دو سطح محلول پاشی شامل الف) عدم کاربرد اسید آسکوربیک و ب) کاربرد اسید آسکوربیک (دو روز پس از اعمال تیمار آبیاری) به صورت فاکتوریل به عنوان عامل فرعی در نظر گرفته شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the effect of ascorbic acid application and coexistence of mycorrhiza fungi and Azospirillium bacteria on basil under the influence of different irrigation regimes

نویسندگان [English]

  • mohsen hamidi 1
  • hamidi reza tohodi moghadam 2
  • mohammad nasri 2
  • pourang kasrai 2
1 Department of Agronomy, Varamin-Pishva Branch, Islamic Azad University, Varamin, Iran
2 Assistant Professor,Department of Agronomy, Varamin-Pishva Branch, Islamic Azad University, Varamin, Iran
چکیده [English]

Due to increasing population and increasing demand for food, chemical fertilizers as a tool for the desire for maximum production per unit area, have been used indiscriminately, which has caused irreparable damage to the body of the environment. On the other hand, today is the global approach to organic farming. One of the ways to increase plant resistance to environmental stress is to increase the level of substrates of antioxidant enzymes and intracellular antioxidants such as ascorbic acid. This experiment is a split factorial In the form of a randomized complete block design with three replications and in two cropping years 2018-2019 in Ghamsar village located in Shahreri city. In this experiment, drought stress as the main factor in three levels: 40-170-100 mm evaporation from the evaporation pan of class A and biofertilizer including growth-promoting bacteria (azospirillium) and mycorrhiza fungus in four levels including: a) no consumption b ) Seed of growth-promoting bacterium (Azospirillium) c) Consumption of mycorrhizal fungus in the form of seed d) Concomitant use of growth-promoting bacterium Azospirillium with mycorrhizal fungus in the form of seed and ascorbic acid in two levels of foliar application, including a) no ascorbic acid and B) Application of ascorbic acid (two days after irrigation treatment) was considered as a factorial as a sub-factor.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Ascorbic acid
  • Mycorrhiza fungus
  • Azospirillium bacterium
ایرجی مارشک، مرتضی، مقدم ، محمد (1399) .پاسخ فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی جعفری مکزیکی به کاربرد قارچ های مایکوریزا در شرایط تنش شوری ، نشریه فیزیولوژی محیطی گیاهی ، سال پانزدهم ، شماره 60 ، صص 79-94.
بهلولی ، مائده ، دهستانی اردکانی ، مریم ، شیرمردی ، مصطفی ، رزمجو ، جمشید (1400) ،اثر هیو میک اسید ، قارچ های مایکوریزا و بقایای روناس بر ویژگی های رشدی و جذب عنصرهای غذایی گل مغربی در تنش شوری، مجله علوم و فنون باغبانی ایران ، جلد 2 ، شماره 2 ، صص 221-234.
کاوه ، محمد ، اسماعیلی ، محمد علی ، پیر دشتی ، همت اله ، اردکانی ، محمد رضا ، (1399) .پیامد بایوچار و باکتری آزوسپریلیوم لیپوفروم بر عملکرد و شاخص  های بهره وری آب در برنج رقم طارم هاشمی در دو رژیم آبیاری غرقابی و تناوبی ، نشریه آب و خاک (علوم و صنایع کشاورزی) ، جلد 34 ، شماره 5 ، صص 1003-1018.
رحمتی،م. م، عبادی. م، عزیزی. (1387). اثر چند محیط کشت بر فاکتور های رشد، عملکرد و میزان اسانس گیاه دارویی ریحان (Ocimum basilicum L.). ششمین کنگره علوم باغبانی ایران. 22-25. دانشگاه گیلان.
عباس‌زاده، بهلول. (1384). تأثیر مقادیر مختلف کود نیتروژن و روشهای مصرف آن بر میزان اسانس گیاه دارویی بادرنجبویه(Melissa officinalis L.). پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی(واحد کرج). دانشکده کشاورزی. صفحات 4 تا 82.
6-Algavaerz, M., Jung, V., Ferard, J. F. and Masfaraud, J. F. (2018) Ecological recovery of vegetation on a cokefactory soil: Role of plant antioxidant enzymes and possible implication in site restoration. Chemosphere 74: 57-63
7-Calderez, M., Laouane, R. B., Anli, M., Boutasknit, A., Wahbi, S. and Meddich, A. (2017) Use of mycorrhizal fungi in improving tolerance of the date palm (Phoenix dactylifera L.) seedlings to salt stress. Scientia Horticulturae253: 429-438.
8-Chen, R., Ruiz-Lozano, J. M., Zamarreno angel, M., Paz, J. A., Garcia-Mina, J. M., Pozo, M. J. and Lopez-Raez, J. A. (2013) Arbuscular mycorrhizal symbiosis influences strigolactone production under salinity and alleviates salt stress in lettuce plants. Journal of Plant Physiology 170: 47-55.
9-Bitou N. and Cakirlar, H. (2018) The effect of salinity on some physiological parameters in two maize cultivars.Journal of Plant Physiologhy 28: 66-74.
10-Gomali E., Shabala, S., Chen, Z. H. and Pottosin, I. (2013) Reduced tonoplast fast activating and slow activating channel activity is essential for conferring salinity tolerance in a facultative halophyte, quinoa. Journal of Plant Physiologhy 162: 940-952
11-Hazmoon, N. and Bhandari, P. (2019) Silicon nutrition and mycorrhizal inoculations improve growth, nutrient status, K+/Na+ ratio and yield of Cicer arietinum L. genotypes under salinity stress. Plant Growth Regulation 371-378
12-Kochi R. M., Toler, H. D. and Saxton, A. M. (2015) Arbuscular mycorrhizal symbiosis alters stomatal conductance of host plants more under drought than under amply wateredconditions: A meta-analysis. Mycorrhiza 25: 13-24.13-Janantan S. and Kirdmanee, C. (2018) Effect of salt stress on proline accumulation, photosynthetic ability and growth characters in two maize cultivars. Pakistan Botanical Journal 41: 87-98
14-Nobalet, D., Bharti, N., Maji, D., Chanotiya, C. S. and Kalra, A. (2014) ACC deaminase containing Arthrobacter protophormiae induces NaCl stress tolerance through reduced ACC oxidase activity and ethylene productionresulting in improved nodulation and mycorrhization in Pisum sativum. Journal of Plant Physiology 171: 884-894.
15-Pazakad N. (2019) Mycorrhizal colonization improves onion (Allium cepa L.) yield and water use efficiency under water deficit condition. Scientia Horticulturae114: 11-15
16-Simoon L.K., L.M. Macdonald, M.T.F. Wong, M.J. Webb, S.N. Jenkins and M. Farrell. (2015) Potential roles of biological amendments for profitable grain production – A review. Agr. Ecosys. Environ, 256: 34–50.