نقش عدالت مالیاتی در توسعه متوازن جغرافیایی و کارآیی اجتماعی در اقتصاد اسلام

نوع مقاله : مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

نویسنده

دانش آموخته علوم اقتصادی دانشگاه آزاد اسلامی فیروزکوه

چکیده

هیچ تعریف کاملا مشخص و پذیرفته شده عمومی از یک نظام مالیاتی عادلانه وجود ندارد. زیرا هر نظام اقتصادی متناسب با جهان بینی حاکمان و قانونگذاران خود این مفهوم را تعریف می کند. اما به طور خلاصه در تعریف عدالت مالیاتی باید گفت نظام مالیاتی مترقی و عادلانه آن نظامی است که اخذ مالیات و نرخ آن از یک سو و نوع مالیات و محل مصرف آن از سوی دیگر و چه در رویه اخذ مالیات، مواردی مانند فرار مالیاتی، فساد و رشوه‌گیری وجود نداشته باشد و بر اساس معیارهای عادلانه صورت گیرد. اما در این بین موضوعی که نباید نادیده گرفته شود، بحث کارایی مالیاتی نیز می باشد؛ یعنی باید تخصیص بار مالیاتی به افراد هم عادلانه و هم کارامد باشد. بر اساس ضرورت دو جنبه کارایی و عدالت مالیاتی، در تحقیق حاضر به بررسی این ارتباط پرداخته شد. بر همین اساس، در نهایت نتیجه گیری می شود که اساسا هر سیستم مالیاتی باید بر اساس دو معیار اصلی استوار باشد: معیار کارایی و عدالت یا برابری. واقعیت این است که زمانی سیستم مالیاتی مطلوب یا بهینه است که همزمان به این دو معیار توجه خود را معطوف دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of tax justice in balanced geographical development and social efficiency in the Islamic economy

نویسنده [English]

  • Majid Amirpour Sorkhi
Graduated from Firoozkooh Islamic Azad University
چکیده [English]

There is no well-defined and generally accepted definition of a fair tax system. Because each economic system defines this concept in accordance with the worldview of its rulers and legislators. But in short, in the definition of tax justice, it should be said that a progressive and fair tax system is a system that collects taxes and their rates on the one hand and the type of tax and its place of consumption on the other, and in the tax procedure, such as tax evasion, corruption And there should be no bribery and it should be done according to fair standards. But in the meantime, the issue that should not be ignored is the issue of tax efficiency; That is, allocating the tax burden to individuals must be both fair and efficient. Based on the necessity of two aspects of efficiency and tax justice, in the present study, this relationship was investigated. Accordingly, it is ultimately concluded that basically any tax system should be based on two main criteria: the criteria of efficiency and fairness or equality. The fact is that the tax system is desirable or optimal when it simultaneously pays attention to these two criteria.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tax justice
  • Islamic economics
  • balanced geographical development
  • social efficiency
احمدی، اسمعیل، و زاینده رودی، محسن و رییس پور، علی و شکیبایی، علیرضا (1396)، بررسی کارآیی نظام مالیاتی استا‌ن‌های کشور به تفکیک پایه‌های مالیاتی با رهیافت تحلیل پوششی داده‌ها، فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران، دوره 22، شماره 73، ص ص 106-83.
امین رشتی، نارسیس و ارشد، فاطمه (1392)، بررسی کارایی سیستم مالیاتی در ایران با توجه به وقفه های مالیاتی، فصلنامه اقتصاد مالی، دوره 7، شماره 24، ص ص 159-139.
برزگر، بهروز و قراباغی، حسن و سپه وند، فرزانه و برزگر، بهزاد (1397)، بررسی نقش عدالت مالیاتی از دیدگاه نهج البلاغه وتاثیرآن دراقتصاد مقاومتی، دوازدهمین همایش سیاست های مالی و مالیاتی ایران.
پرهیزکاری، سیدوحید رضا (1399)، تعریف و کارکرد عدالت مالیاتی چیست؟، گزارش تحلیلی، 18 شهریور 1399.
پورغفار، جواد و حسین زاده، حجت­(1394)، تقابل عدالت و کارایی: اندازهگیری تأثیر نابرابری و مالیاتها بر رشد اقتصادی در ایران، مجله اقتصادی، شماره های 1 و 2، ص ص 52-39.
جلالوند، وحید و شهیکی، محمد نبی (1392)، بررسی و سنجش کارایی نظام مالیاتی ایران در برنامه های توسعه (رویکرد منطق فازی)، فصلنامه اقتصاد مالی، دوره 7، شماره 24.
شهسواریان، مهسا و شعبانی، میثم (1399)، آشنایی با مفهوم مالیات، عدالت مالیاتی، اصول نظام مالیاتی کارآمد چالش‌های نظام مالیاتی ایران، https://www.isna.ir/news/8704-06595.70999/.
سازمان امور مالیاتی کشور­(1397)، کارایی نظام تشخیص مالیات در تحقق عدالت مالیاتی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سال 1397.
غفاری، هادی و نوری، معصومه و یونسی، علی­(1395)، سنجش کارایی نظام مالیاتی و اثر آن بر رشد اقتصادی کشور، اقتصاد کلان، دوره 11، شماره 21، ص ص 177-155.