تأثیر ارزش های اجتماعی بر تحوّل مجازات با تأکید بر جغرافیای فرهنگی

نوع مقاله : مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران

2 دانشیار گروه حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 دانشیار گروه حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه مفید، قم، ایران.

4 دانشیار گروه حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشکده حقوق پردیس فارابی، دانشگاه تهران، قم، ایران.

چکیده

بشریّت در طول ادوار مختلف، شاهد تحوّلاتی بوده است؛ تحوّلاتی که با گذر زمان و شکل گیری دولت ها و تحت تأثیر ارزش های اجتماعی، قابلیّت دگرگونی مجازات ها را نیز دارد. ارزش هایی که صرفاً منحصر به فلسفه خاصّی نیست و در تمام جوامع، بدون توجّه به اختلافات جغرافیایی، مقبول طبع بشریّت است. بر این اساس، مسئله مورد بررسی آن است که کدام یک از ارزش های اجتماعی بیشترین میزان تأثیرگذاری بر تحوّل مجازات را با تأکید بر جغرافیای فرهنگی خواهد داشت؟نتایج تحقیق، نشان می دهد که در تمامی جوامع، ارزش های اجتماعی با گفتمان های مختلف وجود دارد امّا در مننطقه جغرافیایی ایران، ارزش های مبتنی بر اخلاق و فرهنگ، به نسبت، توانایی تأثیرگذاری حدّاکثری بر تحوّل مجازات را خواهند داشت. به گونه ای که تصوّر تأثیر فشارهای سیاسی بر تحوّل مجازات، به خصوص در مجازات های سختی چون رجم و شلّاق به حدّاقل رسیده است. بنابراین، امروزه نظام کیفری ایران از رهگذر توسعه آزادی و دموکراسی و به اقتضای مصلحت و با ابتناء بر ارزش های اجتماعی، قابلیّت تعطیلی و یا جایگزینی یکچنین مجازات هایی را یافته است که این امر می تواند به نوعی، مبیّن انسانی تر شدن مجازات ها باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The impact of social and cultural values on the evolution of punishment with the emphasis on cultural geography

نویسندگان [English]

  • hadis sadat hoseini 1
  • mohsen rohami 2
  • Seyed Hosein Hashemi 3
  • Seyed Mahmood Mir Khalili 4
1 PhD Student in Criminal Law and Criminology, Qom Branch, Islamic Azad University, Qom, Iran
2 Associate Professor, Department of Criminal Law and Criminology, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran, Tehran, Iran
3 Associate Professor, Department of Criminal Law and Criminology, Faculty of Law, Mofid University, Qom, Iran.
4 Associate Professor, Department of Criminal Law and Criminology, Faculty of Law, Farabi Campus, University of Tehran, Qom, Iran.
چکیده [English]

Humanity has withnessed changes during different priods, changes that with the passage of time and the formation of governments and under the influence of social values have the ability to change punishments. Values that are acceptable to societies, regardless of geographical differences and are necessary to defend it that depending on the structure of society, the imoact of each of these values will be different. Accordingly, the question under consideration is which of the social values will have the greatest impact on the evolution of punishment with emphasizing on cultural geography. The results of the study indicate that societies, in all societies,there are social values with different discourses, but in the geographical region of Iran, values based on ethics and culture will have the ability to have the maximum impact on the punishment. In such a way that the perception of the impact of political pressures on the evolution of punishment, especially in severe punishments such as stoning and flogging has been minimized. Therefore, today the Iranian criminal policy through the development of freedom and democracy and in accordance with expediency and also based on social values, has found the ability to abolish or replace such punishnents, which can also be a sign of more humane punishmenys.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Value
  • Social developmemts
  • Punishment
  • Cultural geography
آهنگران، رسول، مسعودیان، مصطفی(1388). اجرای حدود در عصر غیبت، مبانی و چالش ها، مجلّه حقوق خصوصی دانشگاه تهران، دوره ششم، ش14: 151.
ابوالقاسمی، محمّدجواد(1385). شناخت فرهنگ، چاپ یکم، تهران: عرش پروژه.
اعظمی، علی اصغر، سلیمانی فارسانی، بیژن(1379). قضا و قضاوت از دیدگاه امام خمینی، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
بنت، ویلیام.جی(1381). شاخص های قرهنگی در ایالات متّحده آمریکا در پایان قرن بیستم، ترجمه فاطمه فراهانی، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
جعفری تبار، حسن(1399). منطق حیرانی، چاپ یکم، تهران: فرهنگ نشر نو.
جمعی از نویسندگان(1391). علوم جنایی: مجموعه مقالات در تجلیل از دکتر محمّد آشوری، چاپ دوّم، تهران: سمت.
جوان جعفری، عبدالرضا(1395). تحوّلات جامعه شناسی کیفری؛ از دورکهایم تا گارلند: در دائرة المعارف علوم جنایی، چاپ دوّم، تهران: میزان.
حبیب زاده، محمّدجعفر، نجفی ابرندآبادی، علی حسین، کلانتری، کیومرث(1380). تورّم کیفری، عوامل و پیامدها، مجلّه مدرّس، دوره 5، ش4: 64.
حسینی، سیّد محمّد، رستمی غازانی، امید(1397). جنبه های حقوقی، فلسفی، سیاسی و جامعه شناختی مجازات، مجلّه پژوهشنامه حقوق کیفری، سال نهم، ش 1: 101.
خبرگزاری رسمی حوزه(1399). خدای مهربان چگونه حکم به سنگسار و شلّاق انسان ها داده است؟ .
خمینی، سیّد روح الله(1389). صحیفه امام، جلد بیستم، چاپ پنجم، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره).
رهامی، محسن(1389). جرایم بدون بزه دیده، چاپ دوّم، تهران: میزان.
رهامی، محسن(1382). تحوّل و تعدیل مجازات ها در نظام کیفری جمهوری اسلامی ایران، مجلّه اندیشه های حقوقی، دوره 1، ش4: 6-16.
رستمی، هادی(1399). حقوق کیفری و لیبرالیسم(بررسی کیفر در سنّت فلسفی لیبرال)، تهران: نگاه معاصر.
رفیع پور، فرامرز(1385). آناتومی جامعه، چاپ چهارّم، تهران: شرکت سهامی انتشار.
روح الأمینی، محمود(1374). زمینه فرهنگ شناسی، چاپ دوّم، تهران: پیام نور.
شیروی، مهسا(1390). کیفر و تحوّل آن در بستر آموزه های کیفری، فصلنامه تاریخ، دوره ششم، ش21: 183.
طاهری جبلی، محسن(1371). شکنجه در قوانین ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز.
فرح بخش، مجتبی(1392). جرم انگاری فایده گرایانه(جستاری در فلسفه حقوق کیفری)، چاپ یکم، تهران: میزان.
کاردوست، خدیجه(1393). بررسی سازگاری ارزش های اخلاقی با دین با تأکید بر اسلام، فصلنامه اخلاق، سال چهارّم، ش13: 95-101.
کونل راین، هارد(1357). لیبرالیسم، چاپ دوّم، ترجمه منوچهر فکری ارشاد، تهران: توس.
کوئن، بروس(1372). مبانی جامعه شناسی، ترجمه فاضل توسّلی، چاپ یکم، تهران: سمت.
گارلند، دیوید(1395). مجازات و جامعه مدرن، ترجمه نبی الله غلامی، چاپ یکم، تهران: میزان.
گسن، ریموند(1388). جرم شناسی نظری، ترجمه مهدی کی نیا، چاپ چهارّم، تهران: مجد.
مریجی، شمس الله(1389). علل نادیده گرفتن ارزش ها، مجلّه معرفت، ش72: 4.
مهدوی، مسعود، احمدی، علی(1390). جغرافیای فرهنگی: تبیین نظری و روش شناختی کاربرد در مطالعات نواحی فرهنگی، مجلّه مطالعات فرهنگ-ارتباطات، سال دوازدهم، ش13: 155-157.
مهرپور، حسین(1374). حقوق بشر در اسناد بین المللی و موضع جمهوری اسلامی ایران، چاپ یکم، تهران: اطّلاعات.
مهرپور، حسین(1372). سرگذشت تعزیرات، مندرج در دیدگاه های جدید در مسائل حقوقی، چاپ یکم، تهران: اطّلاعات.
نجف آبادی، سعیدهادی، آیتی، محمّدرضا(1395). تبدیل و جایگزینی مجازات های اسلامی(حدود و تعزیرات)، فصلنامه پژوهش های فقه و حقوق اسلامی، دوره سیزدهم، ش46: 95.
نوربها، رضا(1380). زمینه حقوق جزای عمومی، چاپ پنجم، تهران: دادآفرین.
نوبهار، رحیم(1380). به سوی مجازات های هرچه انسانی تر؛ مجموعه مقالات همایش بین المللی حقوق بشر و گفتگوی تمدّن ها، قم: دانشگاه مفید.
هاشمی، سیّد حسین(1386). نقد سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران در برخورد با بدحجابی، فصلنامه شورای فرهنگی و اجتماعی زنان، سال یازدهم، ش37: 134.
Beckett,K. (1993). Making crime pay. law and order in contemporary american politics(studies in crime and public policy). New york oxford: oxford university pressOnline version, 3.
Loader,I. (2012). For penal moderation:Notes towards a public philosophy of punishment. Sage Journ.teoretical criminology. 14(3), 349-367.