بررسی رابطه ویژگی های کالبدی مجتمع های مسکونی با میزان آسایش حرارتی ساکنان آن ها در اقلیم گرم و خشک کرمان

نوع مقاله : مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

نویسندگان

گروه معماری، واحد بم، دانشگاه آزاد اسلامی، بم، ایران

چکیده

رشد شتابان و فزایندۀ شهرنشینی و در پی آن، افزایش جمعیت شهرها، پیامدهای مختلفی را در زمینه های گوناگون به دنبال داشته است. از جمله مهمترین این پیامدها می توان به افزایش مصرف و تقاضا برای منابع انرژی اشاره نمود. یکی از این مؤلفه های مهم برنامه ریزی و طراحی شهری­، ویژگی های کالبدی ساختمان است که بر میزان مصرف انرژی در این بخش مهم، با سهم 40 درصدی از کل انرژی مصرفی در شهرها، تأثیر می گذارد. مصرف بیش از اندازه مصرف انرژی در بخش مسکونی خصوصاً در مجتمع‌های مسکونی یکی از مشکلات در مناطق گرم و خشک محسوب می شود. عملکرد تیپولوژی های مختلف مجتمع های مسکونی از حیث مصرف انرژی در اقلیم های مختلف مورد بررسی و تحقیق واقع شده است اما به طور مشخص برای اقلیم گرم و خشک کرمان گونه مناسب مجتمع مسکونی توصیه نشده و همچنین مشخص نیست که کدام تناسبات فرمی و سطح پنجره در هر یک از گونه های مجتمع مسکونی با توجه به اهمیت آنها در کاهش مصرف انرژی و افزایش ساعات آسایش حرارتی مناسب‌تر می باشد، لذا هدف این تحقیق تعیین ساعات عدم آسایش حرارتی در گونه های مختلف مجتمع مسکونی در کرمان با تناسبات مختلف فرمی و نسبت سطح پنجره به دیوار خالص از طریق شبیه سازی با نرم افزار DESIGN BUILDER می باشد که در ارزیابی نتایج شبیه سازی مجتمع های مسکونی با پلان (L) شکل میزان ساعات آسایش حرارتی بیشتری نسبت به تیپ‌های دیگر مجتمع مسکونی فراهم می آورد. در مجتمع مسکونی های (L) شکل بهینه ترین حالت از لحاظ مصرف انرژی و آسایش حرارتی ساکنان، مجتمع مسکونی با جهت گیری شمالی- جنوبی، تناسبات فرمی طول به عرض 1به1 و نسبت پنجره به دیوار 60 درصد می باشد. نتایج این تحقیق می تواند مورد استفاده معماران برای تعیین تیپ بهینه و تعیین تناسبات و نسبت سطح پنجره به سطح دیوار در طراحی الگوهای مختلف مجتمع مسکونی منطقه کرمان به منظور افزایش بهره‌وری انرژی قرار می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the relationship between physical characteristics of residential complexes and the level of thermal comfort of their residents in the hot and dry climate of Kerman

نویسندگان [English]

  • shima ghasemi nejad
  • Mansour Nikpour
  • mohsen ghasemi
Department of Architecture, Bam Branch, Islamic Azad University, Bam , Iran
چکیده [English]

The rapid and increasing growth of urbanization and the subsequent increase in the population of cities have had various consequences in various fields. Among the most important of these consequences, we can mention the increase in consumption and demand for energy resources. One of these important components of planning and urban design is the physical characteristics of the building, which affects the amount of energy consumption in this important sector, with a share of 40% of the total energy consumption in cities. Excessive energy consumption in the residential sector, especially in residential complexes, is one of the problems in hot and dry areas. The performance of different typologies of residential complexes in terms of energy consumption has been studied and researched in different climates, but specifically for the hot and dry climate of Kerman, the suitable type of residential complex is not recommended, and it is also not clear which formal proportions and window surface in Each type of residential complex is more suitable according to their importance in reducing energy consumption and increasing the hours of thermal comfort, so the purpose of this research is to determine the hours of thermal discomfort in different types of residential complexes in Kerman with different formal proportions and window surface ratio. to pure wall through simulation with DESIGN BUILDER software, which provides more hours of thermal comfort than other types of residential complex in the evaluation of simulation results of residential complexes with (L) shape plan. In residential complexes (L), the most optimal mode in terms of energy consumption and thermal comfort of the residents is a residential complex with a north-south orientation, a formal ratio of length to width of 1:1, and a window-to-wall ratio of 60%. The results of this research can be used by architects to determine the optimal type and determine the proportions and ratio of the window surface to the wall surface in the design of different patterns of residential complexes in Kerman region in order to increase energy efficiency.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Thermal comfort
  • energy consumption
  • types of residential complexes
  • simulations
  • proportions
آتش جبین، آمنه. یزدانی، حمید، 1395، تاثیر فرم بر میزان مصرف انرژی با تحلیل احجام توسط نرم افزار دیزاین بیلدر در نمونه اقلیمی جزیره کیش، اولین کنفرانس سالانه علمی تخصصی مهندسی عمران، معماری، شهرسازی و علوم جغرافیا در ایران باستان و معاصر
حبیب، فرح. ذاکر حقیقی، کیانوش؛ ماجدی، حمید،1389، تدوین شاخصهای موثر بر گونه شناسی  بافت شهری، هویت شهر، شماره 7، 105-112
سپهری، مانا و مثنوی، محمدرضا، 1395، بهینه سازی مصرف انرژی با راهکار انتخاب فرم ساختمان توسط نرم افزار دیزاین بیلدر در اقلیم تهران ) با طراحی نمونه موردی)، چهارمین کنگره بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
طاهباز، منصوره و مسعودی نژاد، مصطفی و مفیدی شمیرانی، سید مجید، 1397، بررسی رفتار حرارتی شوادان، نمونۀ موردی: خانۀ سوزنگر دزفول، مطالعات معماری ایرانی، دو فصل نامه معماری ایرانی، شماره 13،بهار و تابستان ،صص49-69
فدایی اردستانی، محمد علی و حسینیان، احسان و آیت اللهی، محمدرضا،1396،  مقایسه عملکرد حرارتی انواع نماهای دوپوسته با نرم افزار Design builder، پنجمین کنگره بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
فلاح، حسین، 1398، تعیین نسبت بهینه پنجره به دیوار در جبهه جنوبی ساختمانهای آموزشی در کرمان،فصل نامه علمی پژوهشی نقش جهان، دوره 2، شماره 9
کسمایی، مرتضی،  1392، اقلیم و معماری. چ۷ .شرکت سرمایه گذاری خانه سازی ایران.
نورانی، سید کمیل و هدایتی، معصومه و رحیمیان،1397،  عاطفه تحلیلی بر تاثیر جهت گیری ساختمان در میزان تابش دریافتی نور خورشید در بدنه ساختمان و میزان مصرف انرژی در ساختمانهای مسکونی نمونه موردی: تهران، کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران ، تهران – دانشگاه تهران
Acosta I, Navarro J. Sendra JJ.2013 . predictive method of the sky component in acourty under overcast sky conditions. Solar energy ;89, pp.89-99.
Ahmad Okeil,2010, A holistic approach to energy efficient building forms, Energy and Buildings 42 , 1437–1444
Biddulph, Mike, 2007, "Introduction to Residential Layout" ,Amsterdam, Architectural Press.
Hassan , M.H, 2012,  Ventilated  courtyard as a passive cooling strstegy in the hot desert climate , 33ndaivcconference Optimising VentilativeCoolongand airtightnessfor (Nearly )Zer- Energy  Buildings , IAQ and comfort , Denmark .
Khan N , Su Y, riffat SB, 2008 ,A review on wind driven ventilation , techniques. Energy and buildings, 40(8),pp.1586-1604.
E.E. Khalil, Heba Allah, 2009, "Energy Efficiency Strategies in Urban Planning of Cites", American Institute of Aeronautics and Astronautics, 7th International Energy Conversion Engineering Conference,August, Denver, Colorado.
Muhaisen , AS , Gadi , MB , 2006 , shading performance of polygonal courtyard forms. Building and environment , 41 (8) , pp .1050-9.
McCamant, K., & Durrett, C, 1989, Cohousing:A Contemporary Approach to Housing Ourselves.( 1sted.). Oakland: Ten Speed Press.
Omer, A.M, 2008, 'Energy, Environment and Sustainable Development', "Renewable and Sustainable Energy Reviews", Vol.12: 9
Scotthanson, C., & Scotthanson, K, 2005, TheCohousing Handbook: A Place for Community .(1st ed.).Canada: New Society Publishers.
Steemers, K, 2003, 'Energy and the City: Density, Buildings and Transport', "Energy and Buildings",Vol.35: 3-14.
Tim R Oke, 1988, The urban energy balance, Progress in Physical geography, Volume 12, Issue 4, 471-508
Yu J, Yang C, Tian L, 2008, Low-energy envelope design of residential building in hot summer and cold winter zone in China. Energy Build;40 (8):1536–46.