تغییرات آب و هوایی، چالش ها و فرصت های انتقال تکنولوژی

نوع مقاله : مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

نویسندگان

1 مربی، دپارتمان حقوق، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 استادیار، دپارتمان حقوق، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

تغییرات آب و هوایی به عنوان یکی از چالش های نوین که از ابعاد مختلفی جامعه ی بین المللی را متاثر می نماید، مورد پذیرش قرار گرفته است به نحوی که علاوه بر وجود کنوانسیون های متعدد بین المللی مرتبط از جمله کنوانسیون چارچوب سازمان ملل در مورد تغییرات آب و هوایی و کنوانسیون پاریس، در بحث های شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز ورود نموده است. با این حال، به نظر می رسد که عمده مشکلات در مبارزه با تغییرات آب و هوایی متوجه دولت های در حال توسعه باشد تا دولت های توسعه یافته و این امر به چند دلیل عمده علمی اثبات نیز شده است چرا که با وجود این که دولت های توسعه یافته بزرگ ترین تولیدکننده گازهای گلخانه ای در جهان می باشند،  اما کشورهای در حال توسعه و یا کمتر توسعه در معرض بیشترین تاثیرات منفی ناشی از تغییرات آب و هوایی هستند. خشک شدن مراتع، افزایش دمای هوا،  خشکسالی های پی در پی یا بارش های سیل آسا که خطرات زیست محیطی فراوانی نیز با خود به همراه دارد، متوجه کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته می باشد. کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته کم ترین قابلیت های فناورانه در زمینه مبارزه با تغییرات آب و هوایی را دارند فناوری‌های مرتبط با تغییرات آب و هوایی که وظیفه ی کاهش و سازگاری را برعهده دارند عمدتا در کشورهای توسعه یافته ایجاد می شوند. و حقوق مالکیت فکری از این فناوری ها بمثابه دارایی هایی ازرشمند محافظت می کند  انحصارات ویژه ی مالکیت پدید اورنده ی چالش ها و فرصت های تکنولوژی در مقابله با تغییرات آب و هوایی پدید می آورد. این تحقیق که با رویکرد توصیفی – تحلیلی صورت گرفته است، سوال اصلی آن است نظام حقوق بین الملل در زمینه تغییرات اب و هوایی چگونه رژیم حقوقی را شکل داده است و سپس در صدد این هستیم با توجه به رژیم حقوق بین الملل تغییرات آب و هوایی چالش ها و فرصت های انتقال تکنولوژی چگونه است؟

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Climate Change, Challenges and Opportunities of Technology Transfer

نویسندگان [English]

  • Zahra Moradi 1
  • Bahare Heydari 2
  • Mohammad Yar Arshadi 2
1 Instructor, Department of Law, Faculty of Social Sciences, Payam Noor University, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Department of Law, Faculty of Social Sciences, Payam Noor University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Climate change has been accepted as one of the new challenges that affects the international community from different dimensions, so that in addition to the existence of several related international conventions, including the United Nations Framework Convention on Climate Change The climate and the Paris Convention have also entered the discussions of the United Nations Security Council. However, it seems that the major problems in combating climate change are directed at the developing countries rather than the developed countries, and this has been proven for several major scientific reasons, because despite the fact that the governments Developed countries are the largest producers of greenhouse gases in the world, but developing or less developed countries are exposed to the most negative effects of climate change. The drying up of pastures, increasing air temperature, consecutive droughts or torrential rains, which also bring many environmental risks, are aimed at developing and less developed countries. Developing and less developed countries have the least technological capabilities in the field of combating climate change. Technologies related to climate change that are responsible for mitigation and adaptation are mainly created in developed countries. And intellectual property rights protect these technologies as valuable assets. Special property monopolies create technological challenges and opportunities in dealing with climate change. This research, which was carried out with a descriptive-analytical approach, the main question is how the international legal system has formed the legal regime in the field of climate change, and then we aim to do this with regard to the international legal regime of climate change. What are the challenges and opportunities of technology transfer?

کلیدواژه‌ها [English]

  • International Law
  • Climate Change
  • Transfer of Technology
  • Intellectual Property Rights
حسن تقدیسیان، سعید میناپور­(1394)، کتابچه تغییر اب و هوا- آنچه باید بدانیم، تهران: دفتر تغییر اب و هوا ایران، صص 1-10
ویژه نامه تغییر اقلیم و کشاورزی­(1388)، مروری بر کنوانسیون و نشست های تغییر اقلیم از ریو تا کپنهاک، تهران: نشر اموزش کشاورزی، صص 13-20
  Alexandra L Phelan, (2015) Climate Change and Human Rights: Intellectual Property Challenges and Opportunities, Australian National University College of Law, PP. 45-56 Electronic copy available at
 Gardiner, Stephen M., ‘’ A Perfect Moral Storm: .(2012).The Ethical Tragedy of Climate Change’’, Oxford University Press, pp. 110-113.
IPCC, Climate Change 2015: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Stocker, T.F., D. Qin, G.-
Kavita Kapur. (2011). Climate Change, Intellectual Property, and the Scope of Human Rights Obligations, Sustainable Development Law & Policy, Volume11,  pp. 21-33
Monica Ștefănescu & Constantin Vică, (2012) Climate Change, Intellectual Property, and Global Justice, Public Reason 4(1-2), University of Bucharest, pp. 1-14
Portney , Paul R. and  Weyant , John P. .(2013). Discounting and Intergenerational Equity ‘’ , Routledge, 2013
Thompson, Janna, .(2009). Intergenerational Justice: Rights and Responsibilities in an Intergenerational Polity’’, Routledge, 2009, p 89.
Tai Phi, Global Warming.(2010). Where is our destination after Copenhagen? Washington Lawyer, March 2010 (DC Bar Assoc., Wash., DC) March 2010 p.37.