نقش محیط اجتماعی بر بهزیستی اجتماعی جمعیت بزرگسال در محلات کم درآمد با نگاهی به چهار محله کم درآمد بندرعباس

نوع مقاله : مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

نویسندگان

1 گروه معماری، واحد بین الملل کیش، دانشگاه آزاد اسلامی، جزیره کیش، ایران

2 استاد شهرسازی، گروه معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت، تهران، ایران

3 دانشیار گروه شهرسازی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

بهزیستی اجتماعی تأثیر زیادی در سلامت جسمی، اجتماعی و روانی جوامع محلی دارد.هر چند مطالعات متعددی در زمینه مفهوم بهزیستی اجتماعی مرتبط با محیط اجتماعی صورت گرفته، اما بیشتر آنها در کشور های توسعه یافته انجام شده است. از این رو مطالعه حاضر با هدف تعیین ارتباط جنبه های محیط اجتماعی و تاثیر آن بر بهزیستی اجتماعی محلات کم درآمد با سرمایه اجتماعی بالا بین جمعیت بالغ در بندرعباس انجام شده است. از آنجا که بسیاری از بافت های قدیمی شهرها معضل کم درآمدی، و شرایط نابسامان را دارند، هدف از انجام تحقیق بهبود وضعیت محلات کم درآمد و فقیرنشین در زمینه بهزیستی بوده است. چهار محله از شهر بندرعباس به عنوان نمونه موردی انتخاب شد. روش تحقیق به صورت کمی و بر مبنای 1100 پرسش نامه که به صورت سیستماتیک بین بزرگسالان ساکن در چهار محله کم درآمد بندرعباس که به صورت رندوم از 15 محله کم درآمد انتخاب شده بودند، توزیع شد. یافته ‌ها حاکی از آن است که با وجود شرایط اقتصادی پایین، همچنان بهزیستی اجتماعی در این محلات گزارش شد و زنان نیز دارای بهزیستی اجتماعی بالاتر نسبت به مردان بودند. این مقاله پیشنهاد می کند تلاش ها و تحقیقات برنامه ریزی باید بر افزایش فعالیت های اجتماعی که از مشارکت و انسجام اجتماعی حمایت می کند، برای ارتقاء بهزیستی اجتماعی در بین ساکنین متمرکز شود. طراحی و اجرای مداخلات مؤثر جهت بهبود دعوت کنندگی فضاها برای انجام فعالیت های اجتماعی کوچک و بزرگ می تواند به افزایش بهزیستی اجتماعی در محلات کم درآمد کمک کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Social Environment in Social Well-being in Adults Population in Low-income Neighborhoods with a look at the four Low-income Neighborhood of Bandar Abbas

نویسندگان [English]

  • masoomeh ziaepour 1
  • mostafa behzadfar 2
  • Zahra Sadat Saeideh Zarabadi 3
1 Department of Architecture, Kish International Branch, Islamic Azad University, Kish Island, Iran
2 Professor of Urban Planning, Department of Architecture and Urban Planning, University of Science and Technology, Tehran, Iran
3 Associate Professor, Department of Urban Planning, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Social wellbeing has a great impact on physical and social health, as well as, promoting environmental justice in local communities. Despite several studies on the concept of social well-being in relation to social environment, the majority of these works have been conducted in developed countries. The study aimed to investigate the association of social environment aspects (safety, social participation, social network, and social cohesion) with social well-being in low economic neighborhoods in an Iranian adult population. A total of 1100 questionnaires systematically were distributed among adults population residing in 4 low income neighborhoods of Bandar Abbas city, Iran. Of these 924 qualified questionnaires were used for further analysis. Despite the low economic conditions, social well-being were reported high. In addition, women reported higher social well-being than men. Women were socially more active than men, however were perceived less safe compared to their counterparts. All aspects of social variables positively contributed with social well-being among men, while in women group no link between safety and social well-being were determined. Findings suggest that programming efforts and research should focus on increasing social activities that support social participation and social cohesion to promote social well-being among residents. Designing and implementing effective intervention to improve inviting spaces to do small and large social activities can help in rising social well-being in low income neighborhoods.

کلیدواژه‌ها [English]

  • social and subjective wellbeing
  • Geographical Location
  • social environment
  • social capital
  • low income neighborhood
مهندسین مشاور نقش پیراوش( 1387)، مطالعات راهبردی طرح بهسازی و نوسازی بافت فرسوده شهر بندرعباس «بررسی مقدماتی»، وزارت مسکن و شهرسازی، شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ، جلد3
Abu B A, Mohamed O M, Bachok S, Ibrahim M, Zin M M, (2015) Modelling Economic Wellbeing and Social Wellbeing for Sustainability: A Theoretical Concept, Procedia Science Environment, vol 28: 286 – 296
Aliyas Z (2019) Social Capital and Physical Activity Level in an Urban Adult Population, American Journal of Health Education, DOI: 10.1080/19325037.2019.1691092
Anand P, (2016) Happiness, Well-being and Human Development: The Case for Subjective Measures, UNDP Human Development Report, http://hdr.undp.org/sites/default/files/anand_template_rev.pdf, 2020.05.12
Australian Bureau of Statistics, (2002) Social Capital and Social Wellbeing, www.oecd.org, 2020.02.13, 05: 57 p.m
Bridge G, (2002) The Neighbourhood and Social Networks, ESRC Center for Neighorhood Research, CNR Paper 4,  http://www.neighbourhoodcentre.org.uk: 1-34
Blanco A, Díaz D, (2007) Social Order and Mental Health: A Social Wellbeing Approach, Psychology in Spain,, Vol. 11. No 1, 61-71
Bott L-M, Ankel L, Braun B, (2019) Adaptive Neighborhoods: The Interrelation of Urban Form, Social Capital, and Responses to Coastal Hazards in Jakarta, Geoforum, vol 106, 202–213
Browne-Y K, Ziersch A, Baum F, (2013)‘Faking til You Make it’: Social Capital Accumulation of Individuals on low Incomes Living in Contrasting Socio-economic Neighbourhoods and its Implications for Health and Wellbeing, Social Science & Medicine: vol 85, 9e17
Colantonio A, Dixon T, (2011) Urban Regeneration& Social Sustainability, Best Practice from European Cities, John Wiley & Sons: 1edition : Hoboken, New Jersey, United States
Chigwenya A, (2019) Low Income Housing Problems and Low-income Housing Solutions: Opportunities and Challenges in Bulawayo, Housing and the Built Environment, DOI: 10.1007/s10901-019-09676-w 
Diener Ed, Diener R B, (2018) Social Well-Being: Research and Policy Recommendations, Global Happiness Policy Report, www.eddiener.com, 2020.03.13, 03:12 p.m
Dong H, Qin B, (2017), Exploring the Link between Neighborhood Environment and Mental Wellbeing: A Case Study in Beijing, China, Landscape and Urban Planning 164, 71–80
Elliott J, Gale C R, Parsons S, Kuh D(2014), Neighbourhood Cohesion and Mental Wellbeing among Older Adults: A mixed Methods Approach, Social Science & Medicine 107, 44e51
Engel L., Chudyk A.M., Ashe M.C., McKay H.A., Whitehurst D.G.T., Bryan S., (2016), Older adults' Quality of Life e Exploring the Role of the Built Environment and Social Cohesion in Community-Dwelling Seniors on Low Income, Social Science & Medicine, vol: 164,  1e11
Flanagan C A., Byington R, Gallay E, Sambo A, (2016), Social Justice and the Environmental Commons,  Advances in Child Development and Behavior, vol 51:203-30. doi: 10.1016/bs.acdb.2016.04.005. Epub 2016 Jun 13.
Guillen-Royo M, (2019), Sustainable Consumption and Wellbeing: Does On-line Shopping Matter?, Journal of Cleaner Production, doi: https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.05.061.
Hutson M, Moscovitz A, (2019), Urban Health, Encyclopedia of Environmental Health, 2nd edition, Vol 6: 273-282
Jiang J., Kang R., (2019), Temporal Heterogeneity of the Association between Social Capital and Health: An Age-period-cohort Analysis in China, public health, Vol 1 7 2, 61-69
Jivraj S, Norman P, Nicholas O, Murray E T., 2019, Are There Sensitive Neighbourhood Effect Periods During the life Course on Midlife Health and Wellbeing?, Health and Place,  57; 147–156
Keyes Lee M., (1998), Social Psychology Quarterly, Vol. 61, No. 2, pp. 121-1
Li J, Rose N, (2017), Urban Social Exclusion and Mental Health of China's Rural-urban Migrants – A Review and Call for Research, Health & Place