تبیین میزان تاثیرگذاری تیپولوژی های چیدمان فضای منطقه ای یک کارگاه طراحی بر خلاقیت دانشجویان معماری(نمونه موردی: کارگاه های طراحی معماری دانشکده فنی باهنر در شیراز)

نوع مقاله : مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری معماری، گروه معماری و شهرسازی، واحد یاسوج، دانشگاه آزاد اسلامی، یاسوج، ایران

2 دانشیار گروه معماری و شهرسازی، واحد یاسوج، دانشگاه آزاد اسلامی، یاسوج، ایران

3 استادیار معماری، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه یاسوج ، یاسوج ، ایران

چکیده

امروزه معماری داخلی فضاهای آموزشی از اهمیت خاصی برخوردار است و طراحان رشته های هنری به طراحی فضاهای آموزشی منطبق بر استاندارد و کاربری های خود به خصوص در دانشکده های هنر و معماری برای یادگیری و ایجاد خلاقیت در دانشجویان بسیار تأکید دارند. چیدمان میز و صندلی در فضاهای آموزشی­، ابعاد کالبدی معماری­، نور و رنگ و... در سطح کلاسهای درس و کارگاه های طراحی، از جمله عواملی هستند که نیازمند بررسی جامع و کامل دارند. هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر چیدمان میز و صندلی در محیط کارگاه های طراحی معماری بر ارتقاء سطح خلاقیت دانشجویان می باشد. جامعه آماری این پژوهش از دانشجویان کارشناسی دانشکده فنی باهنر شیراز در رشته معماری انتخاب گردید. بدین منظور برای دستیابی به بهترین چیدمان میز و صندلی و عوامل تأثیر گذار بر خلاقیت از شیوه ی گردآوری اطلاعات کمی و کیفی شامل پرسشنامه­ی خلاقیت تورنس و آزمون اسکیس از دانشجویان استفاده وبراساس شاخص های ارزشیابی تورنس امتیاز بندی گردید سپس ارزشیابی آزمون­ها توسط نرم افزار اکسل به صورت جدول و نمودار ارایه گردیده و تجزیه و تحلیل آنها بر اساس عوامل موثر برخلاقیت، صفات فضایی موثر بر خلاقیت، محورهای آفرینش­گری و مراحل فرآیند آفرینشگری  ارایه گردیده است.نتیجه نشان می دهد که بین عوامل کالبدی نظیر چیدمان کارگاه طراحی و عوامل موثر بر افزایش خلاقیت دانشجویان رابطه معنی داری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explain the impact of regional space layout typologies of a design workshop on the creativity of architecture students(Case study: Architectural design workshops of Bahonar Technical College in Shiraz)

نویسندگان [English]

  • farhad avaznejad 1
  • Yaghowb Peyvastehgar 2
  • Aliakbar Heidari 3
1 PhD Student in Architecture, Department of Architecture and Urban Planning, Yasouj Branch, Islamic Azad University, Yasouj, Iran
2 Associate Professor, Department of Architecture and Urban Planning, Yasouj Branch, Islamic Azad University, Yasouj, Iran
3 Assistant Professor of Architecture, Technical and Engineering Faculty, Yasouj University, Yasouj, Iran
چکیده [English]

Today, the interior architecture of educational spaces is of special importance, and art designers place great emphasis on designing educational spaces in accordance with their standards and uses, especially in the faculties of art and architecture, for students to learn and be creative. The arrangement of tables and chairs in educational spaces, the physical dimensions of architecture, light and color, etc. at the level of classrooms and design workshops are among the factors that need a comprehensive and complete study. The purpose of this study is to investigate the effect of table and chair arrangement in the environment of architectural design workshops on promoting students' creativity.The statistical population of this study was selected from undergraduate students of Bahonar Technical College in Shiraz in the field of architecture.For this purpose, in order to achieve the best table and chair arrangement and factors affecting creativity, the method of collecting quantitative and qualitative information including Torrance Creativity Questionnaire and Sketch test of students was used and scored based on Torrance evaluation indicators.Then the evaluation of the tests by Excel software is presented in the form of tables and graphs and their analysis is presented based on the factors affecting creativity, spatial traits affecting creativity, creative axes and stages of the creative process. The result shows that there is a significant relationship between physical factors such as the layout of the design workshop and the factors affecting the increase of students' creativity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Layout
  • Architecture Students .Design Workshop
  • Faculty
  • Creativity
احمدی، ف.1392، جایگاه گروه بحث در فرآیند خلاقانه طراحی در آموزش معماری، رساله دکتری رشته معماری، دانشگاه تربیت مدرس.
اکرمی ، غ.1383، حیات مدرسه : نقش فضای باز در مدارس ابتدایی رساله منتشر نشده دکتری معماری کتابخانه ی دانشکده­ی معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی تهران .
اوغلی ، ر.1387، تأثیر آموزش هنر بر خلاقیت کودکان در آینده ) اولین کنفرانس ملی خلاقیت شناسی.
بوهم ، د. 1381­، درباره ی خلاقیت ، ترجمه ی ح . نژاد ، تهران : ساقی .
 بیسادی،م.مظفر،م.حسینی،ب.1392، صفات فضایی موثر بر افزایش خلاقیت محققین در مراکز تحقیقات معماری و شهرسازی)نشریه علمی پژوهشی فناوری آموزش ،سال هفتم ،جلد7، شماره 3.
حسینی ، ا . 1378­، ماهیت خلاقیت و شیوه های پرورش آن ، مشهد : آستان قدس رضوی .
سیمونتن ، د. 1379­، خلاقیت­: جنبه های شناختی ، شخصی ، تحولی و اجتاعی ) ترجمه ی ح . شکرکن ، مجله­ی استعدادهای درخشان ، س 9، ش2، ص 247 تا 390 .
 شریعتمداری، علی، 1366، روانشناسی تربیتی، تهران، انتشارات امیر کبیر، چاپ اول.
شل کراس ، د­. 1369­، آموزش رفتار خلاق و استعدادهای درخشان در دانش آموزان ، ترجمه ی م . جوادیان ، مشهد : آستان قدس رضوی.
 شهرآرای،م.وسپیدان،ا.ولی الله،ف.1381،­ تحلیل خلاقیت در کودکان:معرفی آزمون تفکر خلاق در عمل و حرکت)مجله روان شناسی و علوم تربیتی­، س 32، ش 2، ص 191تا 213
عارف نیا­، ف­.، 1375­، ­نقاشی کودک و خلاقیت­­، علوم اجتماعی­: نامه­ی فرهنگ ،ش 24 .
قاسمی­، ف. و اقلیدس­، ط­. 1384، بررسی تأثیر آموزش درس (پرورش خلاقیت در کودکان­) بر افزایش خلاقیت در دانش آموزان دختر سال سوم کودکیاری هنرستان های شیراز­)­، فصلنامه ی علمی پژوهشی نو آوری های آموزشی ، س 4 ، ش 13.
مهدوی نژاد، محمد جواد،1384، آفرینشگری و روند آموزش خلاقانه در طراحی معماری.
نجفی ، م . و دویران ، ا . و نورعلیشاهی ، ج . 1392­، تقویت حس خلاقت کودکان در زمین های بازی ) ، اولین کنفرانس ملی معماری و فضاهای شهری پایدار .
Amabile, T. (1998). How to kill Creativity. Harvard Business Review, 17 (26). 36_52
Amabile T.M.,How to kill creativity ,Harvard Business Review ,Vol .76,No.5, 1998, pp.76-87.
Amabile T.M., Beyond Talent,Johm Irving and the Passionate Craft of Creativity,American Psychologist,Vol.56,No.4, 2001, pp.214226.
Amabile T.M., Conti R., Coon H., Lazenby J. and Herron M., Assessing the work environment for creativity, Academy of Management Journal, Vol.39, 1996, pp.1154–1184.
Antonites, a. (2003). An action learning approach to entrepreneurial creativity. Innovation and opportunity finding, university of pretora, from http ://upted . up ac. Za/thesis / available / etd _06282004_124700/ unrestricted/03chapter3.pdf.
Bessis P.,Hobert J.,What is Creativity?,in: Sarvari  M.H.,(Ed.), Tehran, Abed Publisher,2000.
CAMP,G.(1994).A longitudinal study of psychological correlations of creativity.:Developmental trends and treatment effects in children selected as having high creative potentialCreativity Research journal,7,125 _144
Csikszentmi, h.(1990). Creativity _ Flow and psychology of Discovery and invention (vol . 28 (135). Newyork: Havaper Collins.
Csikszentmihalyi.,Creativity:Flowand the Psychology of Discovery and Invention,NewYork,NY,Harper Perennial,1996.
Dacey, j.(1989). Peak periods of creative growthnacross the lifespan . journal of Creative Behavior, 23 (4), 224_247.
Haner E.U., Spaces for creativity and innovation in two established organizations,Creativity and Innovation Management, Vol.14 No.3, 2005, pp.288298.
Jafarniya M.,Engineering of Thinking,Tehran Simaye Danesh Publisher,2005.
Karoo, j.(1994). Enterpreneurship,Creativity and Organization (vols.64 (165),). New jersey :Prentice Hall.
Martens Y., Creative workplace: instrumental and symbolic support for creativity, Facilities Vol.29, No.1/2, 2011, pp.63-79.
Paulus, A (2000). Groups.teas and Creativity : the creative potential of idea generating groups applied psychology. an international Review, 49.
Rothstein, P. (1990). Educational Psychology. New York: McGraw Hill, inc. 11(45), 30_41.
Shalcross, A. (1982). Encyclopedia of childrens health.
STEIN, M. ( 1974 ).stimuhating creativity (Vol .vo 1 ) . Newyork : Individual Procedures  academic Press. 
Tornatzky L.G., Fleischer M., the processes of Technological Innovation, Lexingoton, MA:Lexingoton Books,1990.
Torrance, E. (1968). A longitudinsl examination of the fourth grade slump in creativity. The Gifted Child, 12, 195_199.
Woodman R.W., Sawyer J.E. and Griffin R.W. Toward a theory of organizational creativity , Academy of Management Review, Vol.18,No.2, 1993, pp.293-321.