جایگاه دیپلماسی انرژی به عنوان محور ژئواکونومیکی ایران، در رویکرد امنیت و توسعه در تعامل با نظام جهانی

نوع مقاله : مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشیار جغرافیای سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 دانشیار جغرافیای سیاسی، دانشگاه فارابی، تهران، ایران

چکیده

جمهوری اسلامی ایران با توجه به توانمندی ­ها و پتانسیل های اقتصادی خود در بخش انرژی، کشوری تاثیر گذار درمنطقه جنوب غرب آسیا به حساب می آید. قرار گیری ایران در کانون و بیضی انرژی در مرکز هارتلند جهان همراه با همسایگی با دو منبع انرژی جهان، یعنی خلیج فارس و دریای خزر موقعیتی ممتاز نصیب ایران کرده است اما غلبه نگاه بازرگانی در موضوع انرژی که از عدم لحاظ شدن نگاه بلند مدت و راهبردی به مسائل بخش انرژی در رویکرد خارجی بوده، باعث شده که در این عرصه تحرک کمتری را شاهد باشیم وجود داشتن راهبردهای بلند مدت بخشی، وجود برنامه درسطح تصمیم گیری های کلان و اتخاذ دیپلماسی متوازن هوشمند با مولفه انرژی، همراه با نگاه به رویکردهای گسترش محور برای تعامل بیشتر با نظام جهانی ضروری می باشد. با توجه به اهمیت موضوع ، پژوهش حاضر که با روش توصیفی-تحلیلی تهیه شده است به ارزیابی جایگاه دیپلماسی انرژی به عنوان محور ژئواکونومیکی ایران و نقش آن در ایجاد توسعه و تعامل با جهان می­پردازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The position of energy diplomacy as The geo economic axis of iran .in the study of security and development in the structure with the world system

نویسندگان [English]

  • alireza azhari 1
  • ezzatollah ezzati 2
  • mohammad hassan nami 3
1 Doctoral student of Political Geography, Science and Research Unit, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Associate Professor of Political Geography, Science and Research Unit, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Associate Professor of Political Geography, Farabi University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Iran is an influential country in the Southwest Asia region in terms of economic capabilities and potentials in the energy sector. The results show that Iran's location at the center and the energy ellipse in the center of the heart of the world, along with its proximity to two world energy sources, namely the Persian Gulf and the Caspian Sea, has given Iran a privileged position. However, the dominance of the commercial view on the issue of energy, which is due to the lack of a long-term and strategic view of energy sector issues in the external approach, has led to less mobility in this area. . the Having long-term sector strategies, having a plan at the level of macro decisions, and adopting smart balanced diplomacy with the energy component, along with looking at expansion-oriented, maintenance-oriented and development-oriented approaches, is necessary and strategic to interact more with the global system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Geo economics
  • Energy diplomacy
  • Development
اخباری، محمد. نامی، محمدحسن. (1397). جغرافیای مرز با تاکید بر مرزهای ایران. چاپ چهارم. سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح
حافظ نیا، محمدرضا. (1396). جغرافیای سیاسی ایران. چاپ هشتم. تهران
3) صادقی،اکبر.فیروزآبادی،سید جلال.آجیلی، هادی­(1397) دیپلماسی انرژی نظام بین الملل، فصلنامه مطالعات روابط بین الملل، شماره 4.
عزتی، عزت الله. (1394). ژئوپولتیک در قرن بیست و یکم، چاپ ششم، تهران
 Eftekhari.Asgr.Nasri(2004)Method and theory of security research Tehran.univercity of Tehran                     
2)Baguette. Gawdat(2006).new geopolitics of US oil prices .saudi Arabia and Russia.Issau40
porahmadi.hossin(2009).the Essentials of Iranian.Energy Diplomacy in the system of International Political Economy .Political Knwledge.Dour5.number 1
hafez nia (2002).Political Geography of iran .tehran                                       
hafeznia (2014).Geopolitical principles and concepts.print 4 mashhad babylonianPublication                                                                                     
hafeznia .others.(2010)Sustainable security in Persian Gulf.number1.year7                                                                          
Danesh .mohamad ali(2008).world oil and gas reserves Accessible shana Information Network                         
Ezzati,Ezatullah(2009)Geopolitics in the twenty century .First edition. Tehran
porahmadi.hossini(2009).geopolitics of the Persian Gulf oil countries and the challenges of economic globalization
Ezzati.Ezatulah(2017)Geopolitics edition12                                                  
Ghanbari .loghman(2019)Geoeconomi Energy security and energy diplomacy geoeconomic position of iran and Foreign policy Developmental Ava Publication                                                        
name.mohammad Hassan.(2010)straits and clouds of the world Geographical Organization of the Armed Forces First Edition                                                 
http/ www.shana.ir Oil and Energy Information Site .Year2019
http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/iz.html
Ezzati,Ezzatullah.2001Geopolitics in the twenty century .First edition.
Source: BMI:U.S. Energy Information Administration                                 
Fuller, E.Graham(1998); Islamist Politics in Iraq after Saddam Hussein; Washington: www.usip.org.
Falvin.Christopher Seth Denne(Fall1999).A New Paradigm for the 21th Century. Journal of International Affairs vol.53(1)
http://www.lib.utexas.edu, 2018
Larson Alan p.(2002).Economic prioities of the National security stratege.us Foreign Policy Agenda.vol.7(4)