تحلیلی بر وضعیت مرزهای زمینی بین‌المللی در منطقه هلال طلایی در مقابله با قاچاق مواد مخدر

نوع مقاله : مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی، گروه جغرافیا، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

2 گروه جغرافیا، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

چکیده

در حال حاضر در جهان، قاچاق مواد مخدر به عنوان یک تجارت پرسود برای تروریستها، قاچاقچیان و حتی برخی از دولتها، در آمده است. منطقه هلال طلایی به عنوان کانون قاچاق مواد مخدر و ترانزیت آن به سایر نقاط جهان، به عنوان منطقه ای مرکزی معروف شده است. کشورهای واقع در این هلال، افغانستان، پاکستان و ایران هستند. در منطقه هلال طلایی، مرزهای زمینی این سه کشور، به عنوان محلی که قاچاقچیان برای فعالیت در زمینه ترانزیت مواد مخدر از آن بهره می برند، در آمده است. این مقاله به روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و سایتهای اینترنتی، به دنبال تحلیل وضعیت مرزهای زمینی بین المللی در منطقه هلال طلایی در مقابله با قاچاق مواد مخدر است. نتایج پژوهش نشان می دهد که با توجه به نقشی که قاچاق مواد مخدر در معضلات و مشکلات انسانی و زیست محیطی دارد و در دنیا دولتها و سازمانهای بین المللی آن را نکوهش می کنند و برای مقابله با آن قوانین سختی را وضع کرده اند، کماکان این مواد، تولید، توزیع و مصرف می شود و عده ای از تجارت پرسود آن، بهره های فراوانی را می برند. مرزهای زمینی بین المللی سه کشور منطقه طلایی، همچنان به عنوان مأوایی برای قاچاقچیان و تروریستها تبدیل شده است و مدیریت آنها در مقابله با مواد مخدر ضعیف می‌باشد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Analysis of the Status of International Land Boundaries in the Golden Crescent Region in the Fight against Drug Trafficking

نویسندگان [English]

  • amin honarjoo 1
  • Hojat Mahkouii 2
  • mehdi momeni 2
  • Amir Gandomkar 2
1 PhD student in Political Geography, Department of Geography, Najaf Abad Branch, Islamic Azad University, Najaf Abad, Iran
2 Department of Geography, Najaf Abad Branch, Islamic Azad University, , Iran
چکیده [English]

In the world now, drug trafficking has become a lucrative trade for terrorists, smugglers and even some governments. The Golden Crescent region is known as a central hub for drug trafficking and transit to other parts of the world. The countries in this crescent are Afghanistan, Pakistan and Iran. In the Golden Crescent region, the land borders of the three countries have emerged as trafficking sites for drug traffickers. This paper uses a descriptive-analytical approach, using library resources and websites, to analyze the status of international land boundaries in the Golden Crescent region in the fight against drug trafficking. The results show that, given the role that drug trafficking plays in human and environmental problems and problems around the world, governments and international organizations condemn it and enact tough laws to counter it. Materials are produced, distributed and consumed, and some of the lucrative businesses make a lot of profit. The international land boundaries of the three Golden Zone countries continue to serve as a haven for smugglers and terrorists, and their management of drugs is weak.

کلیدواژه‌ها [English]

  • International Land Boundaries
  • Golden Crescent
  • Drug Trafficking
  • Pakistan
  • Iran
مصوبه سند جدید چارچوب همکاریهای توسعه­ای سازمان ملل متحد در جمهوری اسلامی ایران «1400-1396»
افشردی، محمدحسین و جان­پرور، محسن و احمدی­پور، زهرا و قصری، محمد؛(1393)؛ تبیین شاخصهای مؤثر در مدیریت مرزها؛ فصلنامه ژئوپلیتیک، سال دهم، شماره دوم، تابستان، صص 35-1.
ایزدی، حسن و دبیری، علی­اکبر؛(1392)؛ ارزیابی جغرافیای تروریسم در جنوب شرقی ایران؛ فصلنامه ژئوپلیتیک، سال نهم، شماره اول، صص 126-91.
جان­پرور، محسن؛(1396)؛ نگرشی نو به مطالعات مرزی (مفاهیم، اصول و نظریه­ها)؛ تهران : انتشارات انجمن ژئوپلیتیک ایران، چاپ اول
حافظ­نیا، محمدرضا و جان‌پرور، محسن؛(1392)؛ مرزها و جهانی‌شدن (با نگاهی کوتاه به مرزهای ایران)؛ تهران : انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی، چاپ اول.
دبیری، علی­اکبر و حافظ­نیا، محمدرضا و یحیی­صفوی، سیدرحیم و اخباری، محمد؛(1396)؛ ارزیابی متغیرهای ژئوپلیتیک مؤثر در شکل­گیری و فعالیت گروههای تروریستی مطالعه موردی : مناطق مرزی بین افغانستان و پاکستان؛ فصلنامه پژوهشهای جغرافیای سیاسی، سال دوم، شماره دوم، تابستان، صص 192-163.
درایسدل، آلاسدایر؛ بلیک، جرالد اچ، (1370)؛ جغرافیای سیاسی خاورمیانه و شمال افریقا، ترجمه دره میرحیدر، تهران: انتشارات دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه، چاپ دوم.
شاطریان، محسن و گنجی­پور، محمود و اشنویی، امیر؛(1392)؛ تأثیر وضعیت اجتماعی اقتصادی مرزنشینان بر قاچاق کالا (مطالعه­ی موردی : استانهای سیستان و بلوچستان، بوشهر و کردستان)؛ فصلنامه پژوهش­های جغرافیای انسانی، دوره 45، شماره 2، تابستان، صص 178-157.
ظهوری­حسینی، وحید؛ افغانستان و معضل جهانی مواد مخدر،www.iichs.ir/Upload/Image/139410/Orginal/ f438b895_ed6c
 علمدار، اسماعیل و راستی، عمران و زرقانی، سیدهادی؛(1397)؛ تحلیل پیامدهای استقرار مرز و اجرای طرحها و سیاستهای مرزی نمونه موردی روستاهای مرزی ایران و افغانستان (یزدان، کبوده و مزرعه نظرخان)؛ فصلنامه آمایش سیاسی فضا، دوره 1، شماره 4، پاییز، صص 200-189.
 کلانتری، محسن؛(1395)؛ تحلیل الگوهای فضایی و دامنة برد قاچاق کالا در مناطق مرزی کشور (مطالعة موردی: قاچاق ارزاق عمومی در استان بوشهر)؛ فصلنامه پژوهشهای جغرافیای انسانی، دوره 48، شماره 1، بهار، صص 175-159.
 مجتهدزاده، پیروز،(1389)؛ سیاست‌های مرزی و مرزهای بین­المللی ایران، ترجمه حمیدرضا ملک محمدی، انتشارات سمت، چاپ اول، تهران.
 محمدی، حمیدرضا و غنچی، محمد؛(1385)؛ چالشهای ژئوپلیتیکی مواد مخدر در جنوب غرب آسیا (با تأکید بر ایران، پاکستان و افغانستان)، فصلنامه ژئوپلیتیک، سال دوم، شماره اول، صص 121-90.
 میرترابی، سعید و کشوریان­آزاد، محسن؛(1397)؛ تأثیر پولشویی بر رشد تروریسم سازمان یافته در خاورمیانه (2016-2001)؛ فصلنامه تحقیقات سیاسی بین­المللی، شماره 36، پاییز، صص 166-133.
 نارکوتروریسم، خاورمیانه و آمریکا، سایت مرکز تحقیقات، رهیافتها و مطالعات بین­المللی مواد مخدر،  20/10/1398، http: //cudras.ir
Duggan, Ruth A. (2008). A Model for International Border Management Systems; Sandia National Laboratories P.O. Box 5800 Albuquerque, New Mexico 87185-MS1373
Gao, Huan. (2012). Drug Abuse and Drug Trafficking in Asia;https://link.springer.com/ chapter/10. 1007/978-1-4614-5218-8_8, pp 115-127.
http://www.unodc.org/unodc/en/frontpage/2010/November/afghanistan-iran-and-pakistan-strengthen-unodc-brokered-anti-drug-trafficking-initiative.html
https://fa.wikipedia.org/wiki
https://lawgostar.com
https://study.com/academy/lesson/international-internal-boundaries-definition-function.html
https://www.unodc.org/unodc/en/frontpage/2019/June/world-drug-report-2019_-35-million-people-worldwide-suffer-from-drug-use-disorders-while-only-1-in-7-people-receive treatment .html
The World Bank and UNODC, (2005). Afghanistan Drug Industry; Doris Buddenberg and William A. Byrd,
UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME, World Drug Report 2014.
UNODC. (2009). Addiction, Crime and Insurgency, The Transnational Threat Of Afghan Opium, Copyright © United Nations Office On Drugs And Crime, Vienna.
Usman, T & Majeed Khan, M. (2013). DRUG TRAFFICKING FROM AFGHANISTAN TO PAKISTAN AND ITS IMPLICATIONS; J.R.S.P., Vol. 50, No. 2, December, PP 25-43.