شناسایی و اولویت بندی عوامل تسهیل کننده و موانع گردشگری ورزشی با رویکرد جاذبه های جغرافیایی و طبیعی استان هرمزگان

نوع مقاله : مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت ورزش، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 استادیار گروه کشاورزی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

این پژوهش با هدف اولویت بندی عوامل تسهیل بخش و موانع گردشگری ورزشی با رویکرد جاذبه های جغرافیایی و طبیعی استان هرمزگان  انجام پذیرفت. پژوهش­ حاضر از نوع توصیفی-پیمایشی است که به شکل میدانی انجام شده است. محقق جاذبه ­های طبیعی(جغرافیایی)- ورزشی مؤثر بر توسعه گردشگری ورزشی استان هرمزگان و مشکلات موجود در گردشگری ورزشی استان و راهکارهای حل این مشکلات را از دیدگاه کارشناسان توصیف می­ کند. جامعه آماری این تحقیق از کارشناسان و دست اندر کاران صنعت گردشگری می باشد(167). نمونه­ها در این تحقیق به روش نمونه گیری تمام شمار انتخاب شده­اند. برای بررسی توزیع طبیعی متغیرها از قضیه حد مرکزی، استفاده شد. برای آزمون فرضیه‌های پژوهش نیز از آزمون آماری t تک نمونه و فریدمن استفاده شد. از نرم افزار آماری SPSS V23  استفاده شد. نتایج به دست آمده از تحقیق نشان داد در مولفه های تسهیل بخش، مولفه مدیریتی و در موانع گردشگری نیز مولفه زیرساختی نسبت به سایر مولفه ها در اولویت قرار دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying and prioritizing facilitators and barriers to sports tourism with the approach of geographical and natural attractions of Hormozgan province

نویسندگان [English]

  • leila ghorbani ghahfarokhi 1
  • Jalal Yarahmadi 1
  • mostafa alinaghizadeh 2
1 Assistant Professor of Sports Management,, Payame Noor University,Tehran, Iran
2 Assistant Professor of Department of Agricultural, Payame Noor (PNU), Iran, Tehran
چکیده [English]

The aim of this study was to prioritize the facilitating factors and barriers to sports tourism with the approach of geographical and natural attractions of Hormozgan province. The present study is a descriptive-survey that has been conducted in the field. The researcher describes the natural (geographical) -sports attractions affecting the development of sports tourism in Hormozgan province and the existing problems in sports tourism in the province and the solutions to these problems from the perspective of experts. The statistical population of this research is experts and those involved in the tourism industry (167). Samples in this study were selected by whole number sampling method. The central limit theorem was used to investigate the natural distribution of variables. One-sample t-test and Friedman t-test were used to test the research hypotheses. SPSS V23 statistical software was used. The results obtained from the research showed that in the facilitator components, the managerial component and in the tourism barriers, the infrastructure component are given priority over other components.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sports Tourism
  • Geographical-Natural Attractions
  • Hormozgan Provinc
ابراهیم پور، سیده وجیهه حسینی و سید مهدی حسینی، ۱۳۹۴، موانع توسعه گردشگری ورزشی در استان اردبیل، اولین همایش ملی گردشگری پایدار با رویکرد گردشگری ورزشی، سلامت و محیط زیست، اردبیل، موسسه حامیان زیست اندیش محیط آرمانی.
اخلاقی پور، منصور 1388، اطلس فرهنگی استان هرمزگان ، صدا و سیمای مرکز خلیج فارس
افشار سیستانی، ایرج 1378، استان هرمزگان، انتشارات هیرمند، چاپ اول.
پارسایی, جابر و عیسی اعتماد، ۱۳۹۴، اکوتوریسم ورزشی و نقش آن درتوسعه اقتصادی و اجتماعی سواحل دریای خزر مطالعه موردی: شهر نور، اولین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پاک، همدان، شرکت سپیدار طبیعت الوند.
پورپناهی کل تپه، محمد و اکرم خواجه پور، ۱۳۹۴، موانع بازدارنده بر توسعه گردشگری ورزشی (مطالعه موردی: از دیدگاه کارشناسان گردشگری، تربیت بدنی و روسای هیئت های ورزشی استان اردبیل)، اولین همایش ملی گردشگری پایدار با رویکرد گردشگری ورزشی، سلامت و محیط زیست، اردبیل، موسسه حامیان زیست اندیش محیط آرمانی.
سایبانی احمد 1381، بندرعباس و هلال طلایی، انتشارات نگارش امروز، چاپ اول.
سایبانی، احمد 1386، از بندر جرون تا بندرعباس، انتشارات نشر همسایه ، چاپ دوم
جلال آبادی، لیلا، ضیا آبادی، مریم1400. سنجش و ارزیابی عملکرد گردشگری پایدار در مقاصد در حال ظهور (مطالعه موردی شهر کرمان). فصلنامه برنامه ریزی جغرافیای منطقه ای (موسسه آموزش عالی قشم).دوره 11 شماره 4، شماره پیاپی 44.صفحه 17-32.
صوباتی، زلیخا، ۱۳۹۸، دانشگاه آزاد گیلان – منطقه آزاد انزلی- اداره کل ورزش و جوانان گیلان . بررسی عوامل و موانع اثرگذار بر توسعه بازاریابی گردشگری ورزشی استان تهران، سومین کنگره ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت، گیلان، دانشگاه گیلان.
صادقی، محسن، حافظ رضا زاده، معصومه، کریمیان بستان، مریم،1401. شناسایی پیشران‌های کلیدی توسعه گردشگری شهر اردبیل. فصلنامه برنامه ریزی جغرافیای منطقه ای (موسسه آموزش عالی قشم).دوره 12، شماره 3، شماره پیاپی47، صفحه 762-793.
علوی، سیدحسین؛ مسعود فریدونی و لقمانی، ۱۳۹۷، تحلیل موانع توسعه گردشگری ورزشی درسواحل آبی دریای مازندران، دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و کسب و کار، تبریز، گروه مدیریت دانشگاه تبریز
عالی زاده ایسینی، حکیمه، حیدری هنگامی، آزیتا، داودی پور، صغری، جهانشاهی ، سهیلا، با وقار زعیمی، نساء، زمانی، کورش،1390، «استان شناسی هرمزگان» (اجرای آزمایش)، انتشارات شرکت چاپ و نشر کتابهای درسی ایران، چاپ اول.
رضایی­، طاهره، وحدت، بهروز، ولی زاده­، حسن، نوروزی­، عباس، 1388، «راهنمای گردشگری استان هرمزگان»­، انتشارات علم نوین ، چاپ اول
زکی زاده قریه علی، حسین و زهرا نوبخت رمضانی، ۱۳۹۶، کد ثبت. 53002-96170 ، بررسی موانع توسعه توریسم ورزشی در استان قزوین، اولین همایش ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت دانشگاه علوم پزشکی آبادان، اهواز، دانشگاه علوم پزشکی آبادان.
زنده دل، حسن،1387، راهنمای ایرانگردی استان­ها و شهرها ، تهران، نشر ایرانگردان، چاپ اول.
کارگر اصل سوًسی، قربانعلی، عزت پناه ، بختیار، ولیزاده، رضا،1401. بررسی اثرات گردشگری تجاری بر ساختارهای اقتصادی، اجتماعی و کالبدی شهرها­)نمونه موردی: منطقة آزاد ارس(.فصلنامه برنامه ریزی جغرافیای منطقه ای (موسسه آموزش عالی قشم). سال دوازدهم، شماره 3 ،تابستان 1401 98-115 : .
کلانتری خاندانی، حسین، عطایی دریایی، غلامحسین، پور طرق، عذرا، 1388­، جغرافیای استان هرمزگان، ناشر شرکت چاپ و نشر کتابهای درسی ایران، چاپ دهم.
گندمکار، امیر، عزتیان، ویکتوریا، خراسانی زاده، فرنوش،1390­، «تدوین تقویم گردشگری در جهت توسعه سواحل خلیج فارس (مطالعه موردی جزیره هنگام)، در (جهانیان ، پور احمد)، مجموعه مقالات هفتمین  همایش ملی خلیج فارس، انتشارات جهاد دانشگاهی، جلد دوم، چاپ اول.
وهاب پور، نیره و حسین صفرزاده، ۱۳۹۴، بررسی نقش کارآفرینی در راستای توسعه پایدار گردشگری در منطقه آزاد قشم با استفاده از مدل فرآیند تحلیل سلسله مراتبی AHP، اولین کنفرانس شهرسازی،مدیریت و توسعه شهری، شیراز، موسسه عالی علوم و فناوری خوارزمی
وثوقی، لیلا، خوش نمک، صادق،1400. تحلیل شاخص‌های چند سطحی مؤثر بر جذب سرمایه‌گذاری در کسب و کار گردشگری مناطق آزاد تجاری صنعت. فصلنامه برنامه ریزی جغرافیای منطقه ای (موسسه آموزش عالی قشم). دوره 11، شماره 4 - شماره پیاپی 44، مهر 1400، صفحه 33-46.
khiveng.، Gursoy، D.، soo- Bum،l، (2016). ''The impoct of the 2002 world cup on south korea: comparvisons of pre- and post – Games''. Tourism Management27، 86-96.
chen, john miller , Aaron Harris(2018) Clup Sport National Tournament :Economic Impaci of a small Event on a mid-size community original Research, Rsj volume 33 , Issue 2 , pp 119 -128 . 7
Feng & Jago، L(2018) the Management of  Sport Tourism''.  Sport in society Vol 8، No2،p.378-389
duminik. (2019). ''The  Role of socio – psychological and cultural perspective.'' Tourism Management' 28،806- 819.
Leonidas Gaitanakis, Ourania Vrondou, Stella Leivadi(2019), Central Government Tourism Policy and the Development of Sports Tourism in Mass Tourism Areas: The Case of Crete Canadian Sport Tourism Alliance and the Ontario Ministry of  Tourism and Recreation. University, Iran           
Assistant Professor of, Payame Noor University, Iran