تأثیر تکانه‌های موقتی و دائمی نرخ ارز بر درآمد گردشگری در ایران

نوع مقاله : مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

نویسندگان

1 گروه اقتصاد، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران.

2 استاد اقتصاد دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران.

چکیده

در این مقاله با استفاده از الگوی خود توضیح برداری و بهره‌گیری از روش بلانچارد کوا، اثر تکانه‌های موقت و دائمی نرخ ارز، بردرآمد بخش گردشگری ایران در طی زمانی 1396-1360 مورد بررسی قرار گرفته است. ابتدا با استفاده از آزمون دیکی فولر تعمیم یافته معین گردید که متغیرها در سطح، مانا نبوده‌اند، بنابراین شرایط اولیه استفاده از مدل بلانچارد-کوا برقرار می‌باشد. ازاین‌رو، می‌توان از یک الگوی SVAR شامل تفاضل مرتبه اول متغیرها استفاده نمود. پس از برآورد مدل و به دست آوردن توابع واکنش ضربه، مشخص شد که در دوره کوتاه‌مدت 7/82 و 3/17 درصد از تغییرات درآمد گردشگری به ترتیب از طریق تکانه‌های موقت نرخ ارز و تکانه‌های دائمی نرخ ارز قابل توضیح و تبیین است. در دوره دهم یا بلندمدت نیز، 7/81 درصد از تغییرات درآمد گردشگری را تکانه-های موقت و 3/18 درصد را تکانه‌های دائمی توضیح می‌دهند. بنابراین درصد قابـل تـوجهی از تغییـرات درآمد بخش گردشگری در کـشور ناشـی از تکانه‌ های موقـت نرخ ارز اسـت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Temporary and Permanent Exchange Rate Shocks On Tourism Revenue in Iran

نویسندگان [English]

  • Ali Sarchami 1
  • Mohsen Zayandehroodi 1
  • Seyyed Abdul Majid Jalei Esfandabadi 2
1 Department of Economics, Kerman Branch, Islamic Azad University, Kerman, Iran.
2 Professor of Economics, Shahid Bahonar University, Kerman, Iran.
چکیده [English]

In this paper, using the vector auto regressive model and applying Blanchard-Kova method, the effect of temporary and permanent exchange rate shocks on the income of the tourism sector in Iran during the years 1980 to 2017 is investigated. First, by using the Augmented Dickey-Fuller test, it is determined that the variables were not stationary in level, so the initial conditions for using the Blanchard-Kova model and technique are confirmed. Hence, can use a SVAR pattern including first order difference variables. After estimating the model and obtaining impulse response, it was found that in the short run 82.7% and 17.3% of the changes in tourism income are explained by temporary exchange rate shocks and permanent exchange rate shocks, respectively. In the tenth or long-term period, 81.7% of the changes in tourism income are explained by temporary shocks and 18.3% by permanent shocks. Therefore the percentage of income due to changes in the tourism sector in the country is due to the temporary exchange rate shocks.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Temporary Shocks
  • Permanent Shocks
  • Exchange Rate
  • Tourism Income
ارمغان، سیمین، (1386)، گردشگری و نقش آن در جغرافی، اسلام شهر: دانشگاه آزاد اسلامی اسلامشهر.
بذرافشان، جواد، بامری، علی، (1397)، بررسی و تحلیل وضعیت گردشگری خلاق در شهر زاهدان، مجله برنامه­ریزی منطقه­ای، 8(31)، صص 167-180.
برزمینی، سوده، (1396)، داده‌کاوی و کاربرد آن در صنعت گردشگری، کنفرانس ملی علوم مهندسی. تهران.
پناهی، حسین، معصوم زاده، سارا، رزاقی، سمیه، (1396)، بررسی اثر نرخ ارز بر تراز پرداخت گردشگری ایران، فصلنامه نظریه­های کاربردی اقتصاد، 4(2)، صص 142-127.
تمیزی، علیرضا، شهبازی، ساناز، (1397)، بررسی تأثیر نوسانات نرخ ارز بر بخش گردشگری ایران، فصلنامه علمی پژوهشی گردشگری و توسعه، 7(4)، صص 1-17.
رجبیان، محمد اعظم، سلیمی­فر، مصطفی (1394)، تأثیر نرخ ارز حقیقی بر تراز تجاری غیرنفتی: مقایسه تجربی ایران و ترکیه، فصلنامه راهبرد، 24(77)، صص 275-294.
محمدزاده، پرویز، بهبودی، داوود، فشاری، مجید، ممیپور، سیاب، (1389)، تخمین تابع تقاضای خارجی کل گردشگری ایران(رهیافت TVP)، فصلنامه علمی و پژوهشی پژوهش­های رشد و توسعه اقتصادی، 1(1)، صص 107-131.
منتظر حجت، امیرحسین، بذرافکن، اشکان، (1396)، بررسی اثر نرخ ارز رسمی و تولید ملی کشورهای مبدأ گردشگران بر ورود گردشگران بین­المللی به ایران: با استفاده از روش یوهانسن، اولین کنفرانس بین­المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مدیریت، حسابداری، اقتصاد و مهندسی صنایع با تأکید بر اقتصاد مقاومتی. تهران.
مؤمنی وصالیان، هوشنگ، غلامی­پور، لیلا، (1390)، تخمین تابع تقاضای گردشگری در استان­های منتخب، فصلنامه اقتصاد مالی (علوم اقتصادی سابق)، 4(14)، صص 185-166.
نرگسی، شهین، بابکی، روح­اله، عفتی، مهناز، (1397)، بررسی رابطه بین گردشگری، رشد اقتصادی و توسعه مالی در ایران (1395-1368)، اقتصاد مالی، 12(44)، صص 41-68.
نیازی، اسفندیار، رضایی، غلامرضا، (1394)،تأثیر تکانه نرخ ارز بر جریان گردشگری بین‌المللی در ایران، دومین همایش ملی گردشگری، سرمایه­های ملی و چشم‌انداز آینده. تهران.
Agiomirgianakis, G., Serenis, D. Tsounis, D. (2015). Effects of Exchange Rate Volatility on Tourist Flows into Iceland, Procedia Economics and Finance, 24, PP 25-34.
Akay, G., Cifter, A., and Teke, O. (2017). Turkish tourism, exchange rate and income, Tourism Economics, 23(1), PP 66–77.
Chin, Ch.H; Lo, M.Ch; Songan, P, Nair, V.)2014). Rural Tourism Destination Competitiveness: A study on Annah Rais Longhouse Homestay, Sarawak, Procedia Social and Behavioral Sciences, No. 144, PP 35-44.
Dritsakis N. (2004). Cointegration analysis of German and British tourism demand for Greece, Tourism Management, 25, PP 111–119.
Nugroho, I., Gunawan, S., Awirya, A. Nurman, P. (2017). The Effect of Exchange Rate Fluctuations on Bali Tourism Sector, Journal Ekonomi dan Pembangunan, 25(1), PP 15-26.
Osman, Z, Sentosa, I. (2013). Mediating Effect of Customer Satisfaction on Service Quality and Customer Loyalty Relationship in Malaysian Rural Tourism, International Journal of Economics Business and Management Studies, 2(1), PP 25-37.