تعامل فضای هیبریدی و دوئالیسم شهروندی در قرن بیست و یکم؛ نمونه مورد مطالعه: شهر تهران

نوع مقاله : مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای شهرسازی، گروه شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

2 دانشیار گروه شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

3 استاد گروه شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

4 استادیار گروه شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

چکیده

امروزه تکنولوژی به عنوان جز جدایی ناپذیر از زندگی، شهرها را تحت تاثیر تغییراتی بنیادین و کارکردی قرارداده و به نوعی ویژگی نوین آنها در قرن بیست ویکم شناخته می‌شود. این دگرگونی‌ها دو فضایی شدن زندگی و به تبع، شهروندانی با  تغیی وتحولات رفتاری را در پی داشته است. به بیان دیگر فضای شهری هیبریدی، دوئالیسم شهروندی با عملکرد دوگانه واقعی-مجازی را خلق کرده  است. این پژوهش به دوگانگی فضایی-عملکردی شهروندان در شهر تهران می‌پردازد. پژوهش از نظر ماهیت، کیفی و از نظر هدف، کاربردی است. جمع آوری داده‌ها علاوه بر مطالعات میدانی  و اسنادی، از طریق پرسشنامه آنلاین به صورت تصادفی ساده صورت گرفته است. از آنجا که جامعه مورد مطالعه نامشخص و نامحدود بوده، تعداد نمونه بر اساس فرمول کوهن 559 عدد تعیین که جهت اطمینان بیشتر 660پرسشنامه از 22 منطقه شهر تهران تکمیل شده است. روایی پرسشنامه از طریق تنظیم و پر کردن پرسشنامه آزمون به تعداد 35 عدد و پایایی پرسشنامه بر اساس آلفای کرونباخ سنجیده شده است. همبستگی و رابطه معناداری میان متغیرهای پژوهش وجود دارد و ارتباط تعاملات اجتماعی و کالبد شهری اولویت بیشتری نسبت به تکنولوژی دارند و همین امر تاکیدی بر ارتباط و تعامل شهروند با شهر در عصر تکنولوژی است و فناوری نقش حلقه واسط و تسهیلگر ارتباطی را بازی می‌کند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که از تعامل متقابل سه عنصر اصلی، شهر(کالبد)، شهروند و تکنولوژی پدیده دو رویکردی مجاز-واقعیت شهروندی و فضا در تهران به عنوان نماد شهر قرن بیست و یکمی هر روز بیش از روز قبل تقویت می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The interaction of hybrid space and civic dualism in the 21st century Case Study: City of Tehran

نویسندگان [English]

  • Sarvenaz Hossein Razavi 1
  • Zohreh Davoodpour 2
  • Manouchehr Tabibian 3
  • Maryam Moeinifar 4
1 PhD student in Urban Planning, Department of Urban Planning, Faculty of Architecture and Urban Planning, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran
2 Associate Professor of Urban Planning Department, Faculty of Architecture and Urban Planning, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran
3 Professor of Urban Planning Department, Faculty of Architecture and Urban Planning, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran
4 Assistant Professor, Department of Urban Planning, Faculty of Architecture and Urban Planning, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran
چکیده [English]

Today, technology, as an integral part of life, has affected cities with fundamental and functional changes and it is known as a new feature of them in the 21st century. These changes have led to the dual specialization of life and consequently, to citizens with behavioral transformation. In other words, the hybrid urban space has created a dichotomous citizen with dual real-virtual function. This study deals with the spatial-functional duality of citizens in Tehran. The research is qualitative in nature and practical in terms of purpose. In addition to documentary and library studies, data collection was done through a simple random questionnaire. Since the study population was uncertain and unlimited, the number of samples was determined based on Cohen's formula 559, which was completed to ensure 666 questionnaires from 22 districts of Tehran. The validity of the questionnaire was measured by adjusting and filling out a 35-item test questionnaire and the reliability of the questionnaire was measured based on Cronbach's alpha. According to the research findings, there is a significant correlation and relationship between research variables and among the main factors of social interactions and urban structure, it has a higher priority than technology. Studies show that the interaction of three main elements, city (physical context/body), citizen and technology and the dependence between these factors, the phenomenon of two approaches of citizenship and space in Tehran as a symbol of city of the 21st century every day more than day Pre-amplified.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hybrid space
  • Citizenship Dualism
  • 21st century city
  • Technology
  • Tehran
پلتون، جوزف ان و ایندو بی.سینگ (2009)­، شهرهای آینده؛ طراحی شهرهای بهتر، هوشمندتر، پایدارتر و امن تر، دکتر محمود عبدالله زاده(1392) تهران، انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگی.
جاوید، محمدجواد، محمد صادقی و مصطفی شفیع زاده خولنجانی(1391)، نسبت «تکالیف طبیعی» و «تکالیف شهروندی»، فصل نامه دیدگاه‌های حقوق قضایی، پاییز، شماره ۵۹، 90-94
خطیبی، محمدرضا(1392)، تأثیر متقابل الگوهای رفتاری در احیای هویت محیط شــهر، مطالعه موردی محدوده ورودی ســنندج، هویت شهر، 7(13) ،73-63.
زارع استحریجی، سمانه(1393)، بررسی تطبیقی شهر اطلاعاتی از دیدگاه ویلیام میچل و شهر عام از دیدگاه رم کولهاوس، ششمین کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت شهری، مشهد، آبان ماه.
ستاری، سهند(1394)، دیالکتیک سه گانه تولید فضای هانری لوفور، دو فصلنامه علمی-پژوهشی جستارهای فلسفی، شماره 28، پاییز و زمستان، صص 85-114
عاملی، سعیدرضا­(1395)، بازخوانی پارادایم دوفضایی شدن ها و آینده فرهنگ در جهان، نخستین جلسه نشست کارگاهی کرسی یونسکو در فضای مجازی و فرهنگ: دوفضایی شدن جهان، ]مقاله[. بازیابی شده در 30 مرداد1399 از http://ucccdsw.ut.ac.ir
مجله الکترونیکی رشد آموزشی علوم اجتماعی،(1396) فرهنگ جهانی و حقوق شهروندی ]مقاله[. بازیابی شده در20آذر1398 از https://mag.roshd.ir/
Berman, Tal (2017), Public Participation as a Tool for Integrating Local Knowledge into Spatial Planning, human geography, social science, Springer.
Caragliu, A., Del Bo, C., Nijkamp, P. (2009). Smart Cities in Europe. In Proceedings of the 3rd Central European Conference in Regional Science ˚ CERS2009 (pp49-59)
Donath, Judith S. (1996). Inhabiting the Virtual City: The design of social environments for electronic communities, Thesis for the degree of Doctor of Philosophy at the Massachusetts Institute of
Duany, A., Speck, J., & Lydon, M (2012). The Smart Growth Manual. (M. Molavi, Trans to persian.), Gilan, University of Gilan
Giffinger, R., Fertner, C., Kramar, H., Kalasek, R., Pichler-Milanovi, N., & Meijers, E. (2007). Smart Cities: Ranking of European Medium-Sized Cities. Vienna, Austria: Centre of Regional Science (SRF), Vienna University of Technology. Available at: http://www.smartcities.eu/download/smart_cities_ final_report.pdf.
Gordon, E. & de Souza e Silva, A. (2011). Net Locality. Blackwell Publishing Ltd. https://doi.org/10.1080/00343404.2011.630875
Rabari Chirag and Michael Storper (2013), The Digital Skin of Cities, Urban Theory and Research in the Sensored and Ubiquitous Computing and Big Data
Vitellio, Ilaria (2016) Collaborative mapping to make a collective narrative of the city https://cultureurbanspace.interartive.org/