طراحی و تبیین الگوی مناسب چابک‌سازی منابع انسانی در سازمان‌های دولتی جمهوری اسلامی ایران: مورد مطالعه وزارت کشور

نوع مقاله : مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، گرایش منابع انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل قشم

2 عضو هیأت علمی، گروه مدیریت آموزشی، واحد بندرعباس، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرعباس، ایران.

3 عضو هیات علمی، گروه مدیریت، واحد قشم، دانشگاه آزاد اسلامی، قشم، ایران

چکیده

در سازمان‌های دولتی طی یکی دو دهه گذشته توانا سازی و چابک‌سازی کارکنان به یکی از مهمترین دل مشغولیهای مدیران دولتی تبدیل گردیده است. از این رو در این تحقیق، محقق به بررسی طراحی و تبیین الگوی مناسب چابک‌سازی منابع انسانی در سازمان‌های دولتی جمهوری اسلامی ایران: مورد مطالعه وزارت کشور پرداخته است. پژوهش حاضر کیفی – کمی بوده و از نظر هدف کاربردی و از نظر جمع آوری داده‌ها توصیفی- پیمایشی می‌باشد. همچنین یافته‌های تحقیق حاضر، در بخش کیفی با توجه به مصاحبه با 32 نفر از خبرگان و در بخش کمی‌با توزیع پرسشنامه در بین 141 نفر از کارکنان وزارت کشور صورت گرفته است. تجزیه و تحلیل داده‌ها در بخش کیفی با استفاده از تحلیل دلفی و در بخش کمی‌با استفاده از مدلسازی معادلات ساختاری انجام گرفت. فرآیند تجزیه و تحلیل داده‌ها و آزمون‌های آماری از طریق دو نرم افزار اس پی اس اس و پی ال اس انجام شده است. نتایج بدست آمده از بخش کیفی موجی شناسایی 7 بعد و 35 شاخص در قالب مدل الگوی چابک‌سازی در وزارت کشور گردید و نتایج بخش کمی نیز نشان می دهد که انعطاف پذیری سازمانی در دو بعد رفتاری و مهارتی بر چابکی سازمانی تاثیر معناداری دارد. همچنین انعطاف پذیری عملیاتی تاثیر معناداری بر چابکی سازمانی ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing and explaining the appropriate model of human resource agility in government organizations of the Islamic Republic of Iran: A case study of the Ministry of Interior

نویسندگان [English]

  • alireza nasri 1
  • mehdi bagheri 2
  • serajodin mohebi 3
1 PhD Student in Public Administration, Human Resources, Islamic Azad University, Qeshm International Branch
2 Faculty member, Department of Educational Management, bandar abbas Branch, Islamic Azad University, bandar abbas, Iran.
3 Faculty member, Department of Management, Qeshm Branch, Islamic Azad University, Qeshm, Iran
چکیده [English]

In government organizations, empowerment and agility of employees has become one of the most important concerns of government managers over the past decade or two. Therefore, in this study, the researcher has studied the design and explanation of the appropriate model of human resource agility in government organizations of the Islamic Republic of Iran: a study of the Ministry of Interior. The present study is qualitative-quantitative and is applied in terms of purpose and descriptive-survey in terms of data collection. Also, the findings of the present study have been done in the qualitative part according to the interviews with 32 experts and in the quantitative part by distributing questionnaires among 141 employees of the Ministry of Interior. Data analysis was performed in the qualitative part using Delphi analysis and in the quantitative part using structural equation modeling. The process of data analysis and statistical tests was performed through two softwares, SPSS and PLS. The results obtained from the qualitative section identified a wave of 7 dimensions and 35 indicators in the form of agility model in the Ministry of Interior and the results of the quantitative section show that organizational flexibility in both behavioral and skill dimensions has a significant effect on organizational agility. Also, operational flexibility does not have a significant effect on organizational agility.

کلیدواژه‌ها [English]

  • flexibility "
  • Agility "
  • government organization "
  • "
  • Ministry of Interior
پورذاکری، امین. (1398). بررسی تاثیر تفکر استراتژیک مدیران بر چابکی سازمانی،The First International Conference on Management of Management, Educational, Social, and Psychological Sciences on the Horizon of Iran 1404،Mashhad،https://civilica.com/doc/872796
حسینی، سیدجابر. (1398). بررسی تاثیر سرمایه فکری بر پذیرش فن آوری اطلاعات مبتنی بر متغیر میانجی چابکی سازمانی در شرکت پارس خودرو،Fourth National Conference on Community Empowerment in the Humanities and Psychology Studies،https://civilica.com/doc/879957
عربی، مریم. (1398). بررسی تاثیر بکارگیری سیستم های اطلاعاتی بر چابکی سازمانی با نقش میانجی یادگیری سازمانی (مورد مطالعه: شهرداری های سیرجان)،International Conference on Solutions and Challenges in Industrial Management and Engineering،Tehran،https://civilica.com/doc/903437
Dahmardeh, N., & Banihashemi, S. A. (2010). Organizational agility and agile manufacturing. European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences, 27, 178-184.
Goldman, S. & Nagel, R. (1993). Management, Technology, and Agility: The Emergence of new Era in Manufacturing. International Journal of Technology Management, 8(1/2), 18-35.
Gunasekaran, A., Yusuf, Y. Y., Adeleye, E. O., & Papadopoulos, T. (2018). Agile manufacturing practices: the role of big data and business analytics with multiple case studies. International Journal of Production Research, 56(1-2), 385-397.
Jackson, M. & Johansson, C. (2003). An agility analysis from a production system perspective. Integrated Manufacturing Systems, 14(6), 482-488.
Jolita, V. & Rasa, Z. (2017). Influence of CSR Policies in Preventing Dysfunctional Behaviour in Organizations. Social and Behavioral Sciences, 205(6), 340-348.
Maskell, B. (2001). The Age Of Agile Manufacturing, Supply Chain Management: An International Journal, 6(1), 5- 11.
Sarkis, J., Meade, L., & Talluri, S. (2017). E-logistics and the natural environment. In The ecology of the new economy (pp. 35-51). Routledge.
Sharifi, H. , & Zhang, Z. (2001). Agile manufacturing in practice-application of a methodology. International Journal of Operations and Production Management, 21(5–6), 772–794.
Worley, C. G., & Lawler, E. E. (2010). Agility and organization design: A diagnostic framework. Organizational Dynamics, 39(2), 194-204.
Yusuf, Y. , Sarhadi, M. , & Gunasekaran, A. , (1999). Agile Manufacturing: Thedrivers, Concepts And Attributes. International Journal Of Production Economics, 62, 33–43.