نقش شهر آموزش محور در مدیریت مشارکتی

نوع مقاله: مقاله علمی -پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

2 پژوهشگر دکتری معماری، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد هشتگرد، هشتگرد، ایران

3 پژوهشگر دکتری شهرسازی

چکیده

شهر به عنوان بزرگ‌ترین دستاورد بشر، علاوه بر در اختیار قراردادن امکانات و الزامات زندگی، می‌باید، با آموزش، شهروند را برای بر عهده گرفتن نقش مناسب و مثبت در صحنه حیات شهری، آماده نماید. با پررنگ شدن میزان آگاهی افراد در شیوه زندگی، نیاز مبرم شهروندان به آموزش‌های ضمن زندگی را چندین برابر شده است. اما این نیاز به یادگیری نمی‌تواند فقط در قالب آموزش‌های رسمی خلاصه شود بلکه نیاز است تا این آموزه‌ها به شیوه‌هایی خلاق در هرلحظه در اختیار شهروندان قرار گیرد. شهروند آموزش دیده می‌تواند با آموزش‌های مؤثر شهری، تأثیرات متعددی را بر تحول اجتماعی شهر بگذارد. در این مقاله در راستای دستیابی به اصول پایه شهرهای آموزش‌دهنده و ارزیابی معیارهای آن ابتدا به تعریف دقیقی از مفاهیمی همچون آموزش می‌پردازیم و به تأثیر آموزش در جامعه و چگونگی ارتباط آموزش و عملکرد آن با فضاهای شهری و نقش آن در مشارکت شهروندان در فضاهای شهری خواهیم پرداخت تا تعریفی جامع از شهر آموزش‌دهنده ارائه نماییم. لذا این مقاله درصدد آن است که از روش تحقیق ترکیبی (توصیفی- همبستگی) به اصول معیارهای فضاهای آموزش‌دهنده در شهر بپردازد. واز این روی به اصول جدیدی در انتظام کالبد شهری و باز تعریف نقشی نوین برای فضاهای شهری با رویکرد آموزش دهندگی می‌رسیم.

کلیدواژه‌ها


حبیبی، محسن،، هادی سعیدی رضوانی، شهرسازی مشارکتی؛ کاوشی نظری در شرایط ایران، نشریه هنرهای زیبا، شماره 24، زمستان 1384

 دریسکل، دیوید، ایجاد شهرهای بهتر با کودکان و جوانان، ترجمه نوید سعیدی رضوانی، مهرنوش توکلی، تهران، دیبایه، 1387

مکوند حسینی، نسیم؛ پایان نامه کارشناسی ارشد راهنما: دکتر نوید سعیدی رضوانی، تدوین اصول شهر آموزش‌دهنده، دانشکده معمار دانشگاه آزاد واحد قزوین، سال 89

ناری ابیانه، محمد رضا، جلد 1 نظام‌نامه آموزشی و مشارکت اجتماعی، دفتر مطالعات معاونت اجتماعی فرهنگی شهرداری، 1385

مهدوی نژاد، محمد جواد، محمدرضا بمانیان، معصومه امینی، ارائه الگوها و روش‌های مطلوب تبدیل شهر تهران به شهر آموزش‌دهنده) با تاکید بر اصول و تجارب جهانی (، نشریه مدیریت شهری، شماره 31، بهار و تابستان 92

Bengtsson, Jarl,,City strategies for lifelong learning, Abridged version of speech in Second Congress of Education Cities, 1992

 Manuel Del Pozo, Joan, the Concept of the Educating City Today, Education and Urban Life: 20 Years of Educating Cities, International Association of Educating Cities, 2009

Mata Carriga, Marta, Common objectives of the educating cities, 1992

Laesson, Staffan, The Open city and the closed classroom, Second Congress of Education Cities, 1992

Josep centelles, monograph (city) urban planning and education, 2009

www.edcities.org, A New Training Experience in the Lisbon City Council: Adult Education and Training Project, 2002

Figueras, Pilar, Educating Cities: A Commitment to the Feature, Education and Urban Life: 20 Years of Educating Cities, International Association of Educating Cities, 2009

Hereu, Jordi, Barcelona: A City Committed to Education, Education and Urban Life: 20 Years of Educating Cities, International Association of Educating Cities, 2009

http://eco.isu.ac.ir/intro/programs

http://eco.isu.ac.ir/intro/programs.Htm