بررسی نقش فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات پیرامون سبک زندگی فرهنگی روستاییان شهرستان مشگین‌شهر

نوع مقاله: مقاله علمی -پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری و روستایی، دانشگاه محقق اردبیلی

2 استادیاراقتصاد، دانشکده اقتصاد،، دانشگاه پیام نور، صندوق پستی3697-19395 تهران، ایران

3 دانشجوی دکتری جامعه شناسی توسعه اجتماعی دانشگاه تهران و کارشناس پژوهش پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

4 استادیار گروه مردمشناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده

هدف این مقاله بررسی نقش فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات پیرامون سبک زندگی فرهنگی روستاییان شهرستان مشگین‌شهر می‌باشد. این تحقیق از لحاظ هدف، توسعه‌ای، و از لحاظ ماهیت، توصیفی و پیمایشی و نیز از نوع تحلیلی است. جامعه آماری این پژوهش، شامل تمام روستاهای دارای دفاتر ICT روستایی شهرستان مشگین‌شهر است. برای برآورد حجم نمونه از روش نمونه‌گیری کوکران با سطح اطمینان 95 درصد و احتمال خطای 5 درصد استفاده شده است. در این تحقیق روش گردآوری داده‌ها برای پاسخ‌گویی به سئوالات تحقیق، به دو صورت اسنادی (داده‌های ثانویه) و پیمایشی(داده‌های اولیه) و ابزار مورد استفاده در روش پیمایشی پرسش‌نامه و مصاحبه بوده است. روایی صوری پرسش‌نامه توسط پانل متخصصان مورد تایید قرار گرفت. مطالعه راهنما در منطقه مشابه جامعه آماری با تعداد30 پرسش نامه صورت گرفت و با داده‌های کسب شده و استفاده از فرمول ویژه کرونباخ آلفا در نرم افزار SPSS، پایایی بخش‌های مختلف پرسش‌نامه تحقیق 75/0 الی 84/0 بدست آمد. در نهایت نتایج تحقیق نشان داد که به جز متغیرهای افزایش تفریح و احساس تعلق بین تمامی متغیرهای تحقیق و بهره‎گیری از خدمات فن‌‎آوری اطلاعات و ارتباطات رابطه معنی‌داری وجود دارد. در نهایت، با توجه به نتایج پژوهش پیشنهادات کاربردی ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


ارمکی، تقی (1386)، زندگی روزمره در ایران، زندگی روزمره، قدرت و فرهنگ، تهران. جهاد دانشگاهی.

ازکیا، مصطفی و سکینه حسینی رودبارکی (1389)، تغییرات نسلی سبک زندگی در جامعه روستایی، فصلنامه

علمی-پژوهشی رفاه اجتماعی، سال دهم، شماره 37، صص 264-241.

اباذری، یوسف و حسن چاوشیان (1381)، از طبقه اجتماعی تا سبک زندگی رویکردهای نوین در تحلیل

جامعه شناختی هویت اجتماعی، نشریه نامه علوم اجتماعی، دوره 20، شماره 1.

باکاک، ر. (۱۳۸۱) «مصرف»، ترجمة خسرو صبری، انتشارات شیرازه.

باینگانی، بهمن، ایران‌دوست، سیدفهیم و سینا احمدی (1392)، سبک زندگی از منظر جامعه‌شناختی:

بودریار، ژان (1389)، جامعه مصرفی، ترجمه پیروز ایزدی، تهران، نشر ثالث.

پورجبلی، ربابه و حسن سرایی (1386)، بررسی سبک زندگی دو قوم آذری و کرد، مورد مطالعه قوم کرد و آذری شهر ارومیه، فصلنامه علمی و پژوهشی علوم اجتماعی، سال سوم، شماره سیزدهم، صص 114- 86.

خادمیان، طلیعه (1388) سبک زندگی و مصرف فرهنگی، چاپ دوم، تهران: نشر جهان کتاب

حیدری ساربان، وکیل (1395)، بررسی نقش فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات پیرامون سبک زندگی اقتصادی و اجتماعی روستاییان شهرستان مشگین‌شهر،فصلنامه توسعه اجتماعی.

ذکایی، محمد سعید (1383)، آموزش شهروندی، رشد آموزش علوم اجتماعی، دوره جدید، شماره 1.

ذکایی، محمد سعید (1386)، جامعه شناسی جوانان ایران، تهران. نشر آگه.

شکوری، علی (1386)، تمایزپذیزی و هویت اجتماعی مبتنی بر مصرف، مطالعه موردی: جوانان شهر تهران، مجله جهانی رسانه، شماره 2.

عاملی، سید رضا (1387)، دو جهانی شدن و دو فضایی شدن فرهنگ، مجموعه مطالعات فرهنگی، مصرف فرهنگی و زندگی روزمره ایرانیان، تهران. انتشارات جهاد دانشگاهی.

علیزاده، حمید (1382)، آدلر پیشگام روانکاوی جامعه نگر، تهران، نشر دانژه.

کاستلز، مانوئل (1390)، عصر اطلاعات، اقتصاد، جامعه و فرهنگ (ظهور جامعه شبکه‌ای) مترجم: احمد علیقلیان و افشین خاکباز، چاپ هفتم، تهران. انتشارات طرح نو.

گیدنز، آنتونی (1384)، چشم‌اندازهای جهانی، ترجمه محمد رضا جلایی پور، تهران. طرح نو.

گیدنز، آنتونی (۱۳۷۸)؛ «تجدد و تشخص: جامعه و هویت شخصی در عصر جدید» ترجمة ناصر موفقیان، نشر نی.

مقدمه‌ای بر شناخت و واکاوی مفهوم سبک زندگی، سال هشتم، شماره 77، صص 123-110.

مهدوی‌کنی، محمدسعید (1386)، مفهوم سبک زندگی و گستره آن در علوم اجتماعی، فصلنامه تحقیقات فرهنگی، سال 1، شماره 1.

Akca، Hasan & Sayili، Kemal(2007)، Challenge of rural people to reduce digital divide in the globalized world: Theory and practice، Government Information Quarterly, 2(4)، 404–413.

Arnould, Eric J. and Thompson, C (2008), “Consumer culture theory (CCT): Twenty Years of Research”, Journal of Consumer Research, 31 (March), 868-82.

Bensman, Joseph and Arthur J. Vidich (2000), “Changes in the life-styles of American classes”, in The new middle classes: life-styles, status claims and political orientations, Arthur J. Vidich, ed. New York: New York University Press, 238-58.

Chaney, D. (1996) Lifestyle. Routledge.

Sobel, M. (1981) »Lifestyle and Social Structure: Concepts, Definitions, and Analyses Academic Press.

Emanuel, R. (2011). Communication: humanities’ core discipline. American Communication Journal, 9(2), 25-56.

Estagi, Z. Akbarzadeh, R. Tadayonfar, M. Rahnama, F. Zardosht, R. &Najar, l.. (2007). The study of life style among Sabzevar city, journal of medical science faculty, vol 13, 3, 134-139.

Kates, Steven M. (2005), “The protean quality of subcultural consumption: An ethnographic account of gay consumers”, Journal of Consumer Research, 29 (December), 383-99.

Lynn R. Kahle and Larry, C (1999), Values, lifestyles, and psychographics, NewJersey: Lawrence Erlbaum Associates, Inc.

Moseley، Malclom.J (2006); Rural Development: principles andpractice; SAGE Publications، Londan.

Raju، K.A. (2004)، A case for harnessing information technology for rural development، The International Information & Library Review 36، pp. 233–245.

Rama، Rao، T.P. (2004)، ICT and e-Governance for Rural Development،Center for Electronic Governance، Indian Institute of Rural Management، Ahmedabad. Poetics، 3(4)، 201−235.

 Roberts, K. & Fagan, Colette (1999) »Young people and their leisure in former communist countries: Four theses examined«. Leisure Studies, Vol. 18, 1-17.

Vedakumari، V. (2005)، Information and Communication Technologies (ICTs) For Rural Development، Jornal of Rural Development، 24(3)، 399-408.

White, R.A. (2010). ‘Is empowerment the answer? Current theory and research on development communication’, Gazette: The International Journal for Communication Studies, 66(1):7–24.