ارزیابی اثرات اقتصادی - اجتماعی و کالبدی مسکن مهر از دیدگاه ساکنان (مطالعه موردی: مسکن مهر شهرکاشان)

نوع مقاله: مقاله علمی -پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه جغرافیا و اکوتوریسم دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

2 استادیارگروه جغرافیا و اکوتوریسم دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

چکیده

تأمین مسکن مناسب یکی از معضلاتی است که افراد جوامع بشری در زندگی روزمره با آن مواجه هستند. طی چند دهه اخیر با اجرا شدن طرح مسکن مهر، دولت توانسته به بسیاری از اقشار کم درآمد و متوسط جامعه در این راستا کمک نماید. پژوهش حاضر سعی دارد نگرش ساکنین مسکن مهرکاشان نسبت به ابعاد اجتماعی، اقتصادی و کالبدی را ارزیابی نماید. روش پژوهش توصیفی – تحلیلی می‌باشد. گردآوری اطلاعات به صورت میدانی و از طریق توزیع پرسشنامه به تعداد 150 عدد در میان افراد ساکن مسکن مهر صورت پذیرفته است. برای تجزیه و تحلیل توصیفی و استنباطی داده‌ها از آزمونهای آماری T-Test و ANOVA در نرم افزار SPSS و جهت تبیین و مدلسازی اثرات نیز از مدلسازی معادلات ساختاری در نرم افزار AMOS استفاده گردید. نتایج حاصل از آزمون T نمایانگر معنی دار بودن اثرات مسکن مهر در شاخص‌های مورد بررسی از دیدگاه ساکنان می‌باشد. تحلیل یافته‌های منتج از مدلسازی معادلات ساختاری بیانگر این مطلب است که از بین شاخص‌های مورد سنجش شاخص کالبدی با بار عاملی 94/0 مهم‌ترین و با اهمیت‌ترین شاخص در تبیین رضایتمندی از نظر ساکنین بوده است، همچنین با سنجش ارتباط دو سویه بین متغیرهای تحقیق مشخص گردید که عامل کالبدی – اجتماعی با ضریب 85/0، عامل اقتصادی –کالبدی با بار عاملی 49/0 و عامل اقتصادی – اجتماعی با بار عاملی 45/0 بر یکدیگر اثرگذار بوده‌اند. به عبارت دیگر بهبود کیفیت ساختار کالبدی خود می‌تواند به افزایش رضایت از عوامل اجتماعی و بالعکس منجر شود. همچنین رضایت از ابعاد اقتصادی نیز بر رضایت از ابعاد کالبدی و اجتماعی اثر مثبت و معنادار دارد.

کلیدواژه‌ها


اینانلو، علی، (1380)، برنامه‌ریزی مسکن: تجزیه و تحلیل در عرضه و تقاضای مسکن در منطقه شمال قزوین، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران.

آئینی، محمد، (1390)، اندازه گیری برخی شاخص‌های مدیریت شهری در طرح‌های مسکن مهر، صص 9-1

بابایی، محمد علی، قربان پور راسخ، مریم، (1393)، ابعاد جرم زایی مسکن مهر، مجله پژوهش کیفی، سال سوم، شماره نهم، صص 33-56.

بررسی آخرین وضعیت برنامه مسکن مهر و پیشنهادهای اجرایی برای تکمیل پروژه، (1393)، صص 13-1

بزم آزمون، علی، (1386)، نحوه تشکیل و مدیریت تعاونی‌های مسکن مهر، نشر ونوس تهران.

پرهیزکار، اکبر، شاهدی، ناصر، (1389)، مروری بر طرح مسکن مهر در شهرهای زیر 25000 نفر، فصلنامه آبادی، سال بیستم، ش 69، صص 44-49.

پور محمدی، محمد رضا، (1385)، برنامه‌ریزی مسکن، انتشارات سمت، تهران.

پور محمدی، محمد رضا، (1391)، برنامه‌ریزی مسکن، چاپ دهم، انتشارات سمت، تهران.

پور محمدی، محمد رضا، صدر موسوی، میر ستار، عابدینی، اصغر، (1391)، تحلیلی بر سیاست‌های تأمین مسکن دولت با تأکید بر برنامه‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، فصلنامه علمی ـ پژوهشی مطالعات شهری، شماره سوم، ص 42-34

پورمحمدی، محمدرضا، اسدی، احمد، (1393)، ارزیابی پروژه‌های مسکن مهر شهر زنجان، نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، سال چهارم، شماره 33، صص 192-171

پیران، پرویز، (1380)، تحلیل جامعه شناختی از مسکن شهری در ایران: اسکان غیر رسمی، مجله جامعه شناسی ایران، شماره 6، صص 48-27

جهانگیری، محمد، (1373)، بازار مسکن و مسائل و موانع موجود، مجموعه مقالات سیمینارسیاست های توسعه مسکن در ایران، سازمان ملی زمین و مسکن، تهران، جلد دوم، صص 142-133

حبیبی، کیومرث، بهزادفر، مصطفی، ترابی، کمال، محکی، وحید، (1389)، نقد و آسیب شناسی سیاست گذاری و برنامه‌ریزی عملیاتی مسکن مهر در ایران، فصلنامه آبادی، شماره 69، تهران، صص 14-7.

حجازی، سید جعفر، (1394)، ارزیابی وضعیت طرح مسکن مهر از دیدگاه ساکنان (مطالعه موردی: مسکن مهرشهر ماهشهر)، فصلنامه توسعه اجتماعی (توسعه انسانی سابق)، دوره 9، شماره 2، ص 256-239

خلیلی، احمد، نورالهی، حانیه، رشیدی، نعیمه، رحمانی، مریم، (1394)، ارزیابی سیاست‌های مسکن مهر در ایران و ارائه راهکارهایی برای بهبود آن، فصلنامه علمی – پژوهشی مطالعات شهری، شماره سیزدهم،92-83

ذبیحی، حسین، فرح، حبیب، رهبریمنش، کمال، (1390)، رابطه‌ی بین میزان رضایت از مجتمع‌های مسکونی و تأثیر مجتمع‌های مسکونی بر روابط انسان: مطالعه موردی چند مجتمع مسکونی در تهران، فصلنامه‌ی هویت شهر، سال پنجم، شماره هشتم، صص 103-118

رحمتی، صفر قائد، مشکینی، ابوالفضل، آژند، مرتضی، (1393)، آسیب شناسی پروژه مسکن مهر (نمونه موردی: شهر جدید شیرین شهر، اولین کنفرانس بین المللی نیارش شهر پایا، صص 60-48

رشیدی، مالک، صمدی، علیرضا، جهانبیگی، هادی، (1394)، آسیب شناسی مسکن مهرنمونه موردی مسکن مهر شهرستان اسلام آباد غرب، اولین همایش علمی پژوهشی افق‌های نوین در علوم جغرافیا و برنامه‌ریزی، معماری و شهرسازی ایران، تهران، انجمن علمی توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین.

زیاری، کرامت الله، پور احمد، احمد، حاتمی نژاد، حسین، محمدی، اکبر، (1395)، برنامه‌ریزی مسکن گروه‌های کم درآمد شهری با تأکید بر توانمندی مالی و خط فقر مسکن (جمعیت شهری استان کردستان)، پژوهش‌های جغرافیای انسانی، دوره 48، شماره 2، ص 226-211

سلطانی، علی، قضایی، محمد، حسینی، عبدالله، عسگری، سجاد، (1393)، تحلیلی بر ویژگی‌های اجتماعی – اقتصادی ساکنان مسکن مهر، مطالعه موردی شهرهای شیراز، فیروز آباد، آباده، نور آباد و استهبان، مطالعات و پژوهش‌های شهری و منطقه‌ای، سال ششم، شماره بیست و دوم، صص 84-67

صلواتی، گل نساء، راز پور، مهدی، (1392)، ارزیابی مسکن مهر بهاران با رویکرد توسعه پایدار شهری (نمونه موردی: شهرک بهاران سنندج)، اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار ـ تهران، صص 20-1

ضرابی، اصغر، محمود زاده، محمود، (1394)، تحلیلی بر وضعیت مسکن استان اصفهان با استفاده از تحلیل عاملیو ویکور)، فصلنامه علمی ـ پژوهشی برنامه‌ریزی فضایی (جغرافیا)، سال پنجم، شماره اول، (پیاپی 16)، صص 62-49

کیانی، مژده، (1385)، کاربرد کامپوتر در علوم اجتماعی، انتشارات دانشگاه پیام نور، تهران

گروه مطالعات شرکت رهپوساخت شارستان، (1392)، ارزیابی طرح مسکن مهر، تهران: دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن، وزارت راه و شهرسازی

مکارمیان شیرازی، سید سعید (1395)، تحلیل جامعه شناختی پیامدهای اجتماعی و فرهنگی مسکن مهر (بررسی موردی مسکن مهر شهر ارومیه)، به راهنمایی بابایی فرد، بابایی فرد، پایان نامه کارشناسی ارشد مطالعات فرهنگی، دانشگاه کاشان

مهدوی، شهرام، (1394)، سنجش شاخص‌های توسعه در مناطق شهری با تأکید بر کیفیت زندگی (مطالعة موردی: شهر کاشان)، پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما نجفی کانی، علی اکبر، دانشگاه گلستان.

مهرداد، امین، قلاوند، مرتضی، سپهری راد، زهرا، علیمردانی، مسعود، (1391)، آسیب شناسی الگوهای جدید مسکن در ایران با تأکید بر طرح مسکن مهر، شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، سال دهم، شماره 89، صص 48-44

نایینی، هوشنگ، (1388)، آمار توصیفی برای علوم اجتماعی، انتشارات سمت، تهران

نسترن، مهین، رعنایی، احد، (1389)، تحلیلی بر مفهوم مشارکت و کار گروهی در طرح‌های آماده‌سازی اراضی مسکن مهر، فصلنامه آرمان شهر، ش 4، صص 34-35

Panagiotidis, T, Printzis, P (2015), On the macroeconomic determinants of the housing market in Greece: A VECM approach,The LONDEN SCHOOL of ECONOMICS AND POLITICAL SCIENCE, PP:1-31

Leung, C. (2004) Macroeconomics and housing: a review of the literature. Journal of Housing Economics 13(4):249-267

Marshall, M.I, Marsh, T.L. (2007), Consumer and investment demand for manufactured housing units, Journal of Housing E CONOMICS, Volume 16, Issue 1, March 2007, Pages 59–71

Burrows, R. (1999), Residential mobility and residualisation in social housing in England, Journal of Social Policy,VOL 28, PP: 27-52.

Cullinggroth, B. (1997), Planning in the USA: Policies Issuse, and Processes, RoutledgeNewyork.

Teck- Hong, T. (2012), Housing satisfaction in medium- and high- cost housing: the case of Greater Kuala Lumpur, Malaysia, Habitat International 36.

Marsman, Gooitske, Leidelmeijer, kees Kamp, Irene van, (2003), Urban environmental quality and human Well- being Towars a Conceptual framework and demarcation Landscape and Urban Planning, PP:5-18.

Pol, v. (1997), The Perceive Quality of the urban residential environment, A multi- Attribute evaluation Groningen: Rijksuniversiteit Groningen.

Abdul Mohit M, Azim, M. (2012), Assessment of Residential Satisfaction WithPubli Housing in Hulhumale, Maldives, Procedia- social and Behavioral Sciences 50.