بررسی رابطه سیاست‌گذاری‌های مواد مخدر با کارآمدی سیاست‌گذاری‌های امنیتی جمهوری اسلامی ایران در راستای ارتقای جایگاه ژئوپلیتیک ایران

نوع مقاله: مقاله علمی -پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای جغرافیای سیاسی، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران

2 دانشیار جغرافیای سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 دانشیار گروه جغرافیا، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرری، تهران، ایران

چکیده

هدف این مقاله بررسی رابطه سیاست‌گذاری‌های مواد مخدر با کارآمدی سیاست‌گذاری‌های امنیتی جمهوری اسلامی ایران در راستای ارتقای جایگاه ژئوپلیتیک ایران است. بی‌شک بخش قابل توجهی از معضلات امنیتی ایران متأثر از مواد مخدر است. موضوع مواد مخدر هم متأثر از جایگاه ژئوپلیتیک ایران است و هم توانسته است جایگاه ژئوپلیتیک ایران را از جهت امنیتی با مشکل مواجهه کند. سؤال اصلی این مقاله این است که با توجه به جایگاه ژئوپلیتیک ایران سیاست‌گذاری‌های مواد مخدر چه تأثیری بر کارآمدی سیاست‌گذاری‌های امنیتی جمهوری اسلامی ایران و در نتیجه ارتقای جایگاه ژئوپلیتیک ایران دارند؟ سیاست‌گذاری امنیتی یا طراحی ساز و کار امنیتی به معنای ایجاد یک فضا برای حرکت به سمت وضعیت مطلوب از منظر سیاست‌گذار است. نتایج این مقاله نشان می‌دهد که سیاست‌گذاری‌های مواد مخدر در ایران بایستی کلان نگر و بلندمدت باشد و کم‌تر مقید به زمان و بودجه و هزینه باشد. با توجه به این مقدمه در این مقاله تلاش خواهد شد با استفاده از منابع کتابخانه­ای و مقالات علمی و پژوهشی به تحلیل و تبیین رابطه سیاست‌گذارهای مواد مخدر با کارآمدی سیاست‌گذاری‌های امنیتی جمهوری اسلامی ایران پرداخته شود.

کلیدواژه‌ها


بیات ریزی، زهره (1390)، استفاده از مطالعات اجتماعی در سیاست‌گذاری: تجارب جهانی و دل‌شوره‌های ایرانی، فصلنامه مطالعات اجتماعی ایران، شماره 16

پرچم، اعظم و سمیه عمادی اندانی و لاله زار حاتمی (1394)، معناشناسی امنیت فردی در قرآن کریم، فصلنامه کتاب قیم، شماره 12

تلاشان، حسن (1385)، بررسی نظری آثار و نتایج بر امنیت ملی، فصلنامه سیاست دفاعی، شماره 55

حسینی، سید حسین (1389)، مقایسه تطبیقی برنامه‌های مبارزه با مواد مخدر در چند کشور، فصلنامه مطالعات بین المللی پلیس، شماره 3

خوش طینت، ولی اله (1393)، مطالعه تاریخچه مواد مخدر و ارزیابی تأثیر پایبندی به اعتقادات اسلامی در گرایش دانشجویان دانشگاه پیام نور اردبیل به مصرف مواد مخدر از طریق پیشرفت تحصیلی، فصلنامه تاریخ پزشکی، شماره 20

رییس دانا، فریبرز (1382)، بازار مصرف مواد مخدر در ایران با نگاهی ویژه به بازار تهران، فصلنامه اعتیاد پژوهی، شماره 4

عبادی نژاد، سید علی و امیر صفاری و حمید پناهی و محمدرضا پورغلامی (1389)، نقش عوارض ژئومورفولوژیکی در قاچاق مواد مخدر از مرزهای جنوب شرق کشور، فصلنامه مطالعات مدیریت انتظامی، سال پنجم؛ پاییز - شماره 3

عندلیب، علی‌رضا و شریف مطوف (1388)، توسعه و امنیت در آمایش مناطق مرزی ایران، فصلنامه باغ نظر، شماره 12

عیوضی، محمد رحیم (1385)، بحثی در نظریه‌پردازی امنیت ملی (رابطه امنیت ملی و عملکرد جامعه شناختی سیاسی)، فصلنامه مطالعات دفاعی راهبردی، شماره 27

متقی، سمیرا (1395)، اقتصاد جرم در کشور ایران (رویکردی تحلیلی بر قاچاق مواد مخدر)، فصلنامه کارآگاه، شماره 36

محمدی، حمید رضا و محمد غنجی (1385)، چالش­های ژئوپلیتیکی مواد مخدر در جنوب غرب آسیا (با تأکید بر ایران پاکستان و افغانستان)، فصلنامه ژئوپلیتیک، شماره 3

معیدفر، سعید و شهرام زمانی سبزی (1393)، عوامل اجتماعی مؤثر بر تداوم عدم سوء مصرف مواد مخدر در بین جوانان معتاد به مواد مخدر صنعتی و سنتی، فصلنامه بررسی مسائل اجتماعی ایران، شماره 15

معیدفر، سعید و شهرام زمانی سبزی (1393)، عوامل اجتماعی مؤثر بر تداوم عدم سوء مصرف مواد مخدر در بین جوانان معتاد به مواد مخدر صنعتی و سنتی، فصلنامه بررسی مسائل اجتماعی ایران، شماره 15

موسایی، میثم و سعید گرشاسبی فخر (1389)، بررسی رابطه بین بیکاری و قاچاق مواد مخدر در ایران، فصلنامه مسائل اجتماعی ایران، شماره 8

http://khouzestan.blogsky.com

Business Insider

https://fas.org/irp

https://www.linkedin.com