ارزیابی عوامل مؤثر بر تحقق حکمروایی خوب روستایی با تاکید بر عملکرد دهیاری‌ها مطالعه موردی: دهستان چایپاره بالا، شهرستان زنجان

نوع مقاله : مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

نویسندگان

1 استادیار و عضو هیئت علمی گروه جغرافیا، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

2 دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

شناسایی مؤثرترین سطح نحوه حکومت و مدیریت بر تحقق برنامه­ها و اهداف توسعه روستایی از الزامات اساسی محسوب­ می­گردد. در این راستا در تحقیق حاضر به بررسی عوامل مؤثر بر تحقق حکمروایی خوب روستایی با تاکید بر عملکرد دهیاری‌ها در دهستان چایپاره بالا واقع در شهرستان زنجان پرداخته شده است. روش تحقیق به صورت توصیفی-تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه‌ای و میدانی (پرسشنامه، مصاحبه) می‌باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل تمامی روستاهای دهستان چایپاره بالا واقع در شهرستان زنجان می‌باشند برای انتخاب نمونه از جامعه آماری از فرمول اصلاح شده کوکران استفاده شد که تعداد نمونه لازم جهت تکمیل پرسشنامه 160 خانوار محاسبه گردید. به منظور سازگاری درونی و رواییپرسشنامه­ها از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. برای این منظور تعداد 30 پرسشنامه تکمیل و پیش آزمون گردید و ضریب آلفای بدست آمده برای با 74/0 درصد به دست آمد. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد سطح رضایت مردم از عملکرد دهیاران در وضعیت مطلوبی قرار ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of Effective Factors in Rural Good Governance with Focus on Rural manager (Dehyar), (Case study: Chaipare Bala County, Zanjan Township)

نویسندگان [English]

  • Manizheh Ahmadi 1
  • Mehdi Cheraghi 2
1 Assistant Prof. of Geography, Zanjan University, Zanjan, Iran
2 Ph.D. in Geography & Rural Planning, Zanjan University, Zanjan, Iran
چکیده [English]

Abstract
Recognition of the most effective governmental and administrative methods in rural areas is considered of the most importance suggested to enforce the rural government and the main government to meet needs of the people. This study aimed at explaining the factors affecting rural good governance with emphasizes rural managers in Chaipare Bala County in Zanjan Township). Type of research is functional and methodology is descriptive- analytic. Data gathered by library and field search like questionnaire and interview. For analyzing data, we use descriptive analysis (mean, deviation, variance), and extraction statistic (Pearson correlation variable, single sample T.test, Kendal test). Required data is gathered using the sampling and completing questionnaire from head of rural households. According to Cochran formula the necessary number of sample is 160 head of rural households. Cronbach alpha coefficient was calculated equal to, %74. The findings show that the level of satisfaction of people from the rural manager (Dehyar) is not in good condition.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: good governance
  • rural manager
  • Rural Development
  • Zanjan Township
افتخاری، عبدالرضا و سجاسی قیداری، حمدا.. (1388). بازآفرینی مدیریت توسعه روستایی در ایران، مجموعه مقالات دومین همایش ملی فرهنگ و مدیریت جهادی (جلد دوم)، وزارت جهاد و کشاورزی، صص 36-7.
اکبری، غضنفر (1386). سرمایه اجتماعی و حکمرانی شهری، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، شماره 83، صص 153- 135.
تقدیسی احمد؛ سوری، فرشاد؛ صیدایی، سیداسکندر و کاظمی، زینب(1390). بررسی و تحلیل میزان عملکرد دهیاران در مدیریت روستایی؛ مورد پژوهش: بخش کونانی شهرستان کوهدشت، دو فصلنامه مدیریت شهری، شماره 28، صص 170-157.
چوبچیان، شهلا؛ کلانتری، خلیل و شعبانعلی فمی، حسین (1386). عوامل مؤثر بر عملکرد دهیاری‌های استان گیلان، فصلنامه روستا و توسعه، شماره 38، صص 98-87.
خانی، فضیله و سوری، فرشاد (1391). رویکرد جنسیتی در تحلیل رضایت مندی روستائیان از عملکرد دهیاران: (مطالعه موردی بخش کونانی شهرستان کوهدشت)، فصلنامه جغرافیا، شماره 32، صص 119-101.
دربان آستانه، علیرضا؛ رضوانی، محمدرضا؛ مطیعی، سید حسن و بدری، سید علی (1389). سنجش و تحلیل عوامل مؤثر بر حکمروایی روستایی در حکومت‌های محلی (مطالعه موردی: شهرستان قزوین)، فصلنامه پژوهش‌های جغرافیای انسانی، شماره 73، صص 118-99.
دربان آستانه، علیرضا و رضوانی، محمد رضا (1391). تبیین عوامل مؤثر بر حکمروایی روستایی در حکومت‌های محلی، فصلنامه مدیریت شهری، شماره 28، صص 198- 179.
شاهکوهی، علیرضا؛ سوری، فرشاد و مهدوی، فرشاد (1391). و همکاران،،  عوامل مؤثر بر میزان رضایت مندی روستاییان نسبت به عملکرد دهیاران: مطالعه موردی بخش کونانی شهرستان کوهدشت، فصلنامه روستا و توسعه، شماره 57، صص 43-21.
عظیمی آملی، جلال (1391). تببین حکمروایی خوب در پایداری روستایی، مطالعه موردی: استان مازندران. رساله دکتری، دانشگاه تربیت مدرس.
غفاری، مسعود و زرین کاویانی، بهروز (1390). بررسی روند مشارکت شهروندان استان کردستان در انتخابات ریاست جمهوری 1376-84، فصلنامه بین المللی ژئوپلیتیک، شماره 21، صص 81-100.
فیروزآبادی، احمد (1388). بررسی میزان رضایتمندی روستاییان از عملکرد دهیاری‌ها، تهران: مرکز پژوهش‌های شهری و روستایی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور.
فاطمی­نیا، سیاوش (1386). فرهنگ شهروندی محصول و محمل حاکمیت خوب، سازمان کارا و شهروند فعال، فصلنامه رفاه اجتماعی، سال هفتم، شماره 26، صص 58-35.
قدیری معصوم، مجتبی؛ طالقانی، غلامرضا و کوهستانی، حسین (1392)، آسیب شناسی دهیاری‌های آذربایجان شرقی، فصلنامه روستا و توسعه، سال 16، شماره 1.
مرادی، خدیجه و پاپ زن، عبدالحمید (1391)، ارائه الگویی به منظور شناسایی عوامل بسترساز موفقیت دهیاری‌ها، فصلنامه پژوهش‌های روستایی، سال سوم شماره دوم، صص 202-175.
می‌دری، احمد،1383، مقدمه­ای بر نظریه حکمرانی خوب، فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی، سال ششم، شماره 22، صص 287-261.
وودز، مایکل (1390). جغرافیای روستایی فرایندها، واکنش‌ها و تجربه‌های بازساخت روستایی، ترجمه: محمدرضا رضوانی و صامت فرهادی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران‏.
Bardhan, P. & et al (2008). Political Participation, Clientelism and Targeting of Local Government Programs: Analysis of Survey Results from Rural West Bengal, online: http://www.emlab.berkeley.edu/users/webfac/bardhan/political.pdf.
Dwyer, L. & et al (200). Destination and enterprise management for a tourism future. Tourism Management 30 (1), 63-74; on line: http://dx.doi. org/10.1016/j.tourman.2008.04.002.
Frank, M. & et al (2013). Social capital and governance for sustainable rural development, Studies in Agricultural Economics, pp 104-110.
Go, F.M. & Trunfio, M. (2011). E-Services Governance in public and private sector: a Destination Management Organization Perspective, Wien: Springer, pp10–19.
Heck, B.V (2003). Participatory Development: Guidelines on Beneficiary Participation in Agricultural and Rural Development, Rural Institutions and Participation Service, Rural Development Division, Food and Agriculture Organization of the United Nations, (2nd Edition) Italy: Rome.
IMF (2002). The IMFs approach to promoting good governance and combating corruption- A guide, available at: http://www.imf.org /np/gov/guide/eng/index.Html.
Jennings, M. (2007). ‘A very real war’: popular participation in development in Tanzania during the 1950s and 1960s, International Journal of African Historical Studies, 40(1), pp. 71–95.
Kaufmann, D. & et al (2004).Governance and the City: An Empirical Exploration into Global Determinants of Urban Performance, Discussion Paper in Working Papers and Articles, 2004 World Bank Institute, Washington, Online: http:// www.worldbank.org/ wbi/governance/pdf/ govcity.pdf.
Kim, I. (2007). Governance Structure and Performance of Service Delivery in Korean Local Government, online: www.indiana.edu/~wow4/papers/kim_wow4.pdf.
Lange, S. (2008). The depoliticisation of development and the democratization of politics in Tanzania: parallel structures as obstacles to delivering services to the poor. Journal of Development Studies, 44(8), pp. 1122–1144.
Lemos, M.C & Agrawal, A. (2006). Environmental governance. Annual Reviews of Environment and Resources31: pp297-325.
Loghman, R. (2011). Local Community Based Management as a Good Governance Approach to Rural Poverty Reduction and Sustainable Development in Iran, American-Eurasian J. Agric. & Environ. Sci., 10, pp 174-179.
Mantino, F. (2010). Typologies of Governance Models, National Institute of Agricultural Economics, Rome, Italy (INEA).
Matovu. G. (2003). Policy options for good governance and local economic development in eastern and southern Africa, EBSCO: 14P.
Min, X. (2011). Social Capital and Rural Grassroots Governance in China, Journal of Current Chinese Affairs, pp 135-163.
Moore, A. & et al (2005). Putting Out the Trash, Measuring Municipal Service Efficiency in U. S. Cities. URBAN AFFAIRS REVIEW, Vol. 41, No. 2, pp 237-259.
Murray L. (2007). Practices of assemblage and community forest management. Economy and Society, 36(2), pp. 263–293.
OECD. (2006) Cities and Regions in the New Learning Economy. Paris: OECD.
Rao, B. (2008). Governance – Partnership with People, CIRDAP, Bangladesh.
Secco, L & et al (2011). How to Measure Innovative Modes of Governance in the EU Rural Policy, Paper prepared for the 122nd EAAE Seminar.
Shah, Iqtidar A. (2009). People's Participation in Rural Development Projects in the North-West Frontier Province of Pakistan: A Comparative Review and Analysis of Sarhad Rural Support Programme (SRSP) and Integrated Rural Development Project (IRDP), African and Asian Studies 8 (2009), pp175-184.
UN (2000). The role of good government in the promotion of human Rights, CHR- Resolution 2000/64, Available at: http://www. Amuh.org /Final / 02 /chr- IIo pdf.
UNESCAP. (2009). Good governance, available at: http:// www.unescap.org/ pdf/projects/ProjectActivities/ Ongoing/gg/ governance
Weitz-Shapiro, R. (2008). The Local Connection Local Government Performance and Satisfaction with Democracy in Argentina, Comparative Political Studies, 41, 3: pp285-308.
World Bank (2003). Better governance for development in the Middle east and North Africa. Available at: http://www.worldbank.org/wbi/governance
Zafra-Gomez, J. & et al (2009). Evaluating financial performance in local government: maximizing the benchmarking value, International Review of Administrative Sciences 2009; 75; pp 151-167.