تجزیه و تحلیل راهبردها و ارائه راهکارهای توسعه گردشگری شهر همدان با استفاده از مدل SWOT

نوع مقاله: مقاله علمی -پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یندرعباس، بندرعباس، ایران

2 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس، بندرعباس، ایران

3 کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین، قزوین، ایران

چکیده

فعالیت‌های گردشگری و جذب توریست یکی از مهمترین، شناخته شده ترین و متنوع ترین فعالیت‌های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی بشر محسوب می‌شود که می‌تواند علاوه بر مزیت‌های تبادل فرهنگی و مشارکت‌های اجتماعی، درآمدهای اقتصادی قابل توجهی نیز برای جوامع میزبان ایجاد نماید. با توجه به اهمیت موضوع، تحقیق حاضر به منظور تدوین راهبردهای گردشگری در شهر همدان، به عنوان یکی از شهرهای مهم گردشگری کشور و با استفاده از مدل SWOT طراحی و اجرا گردید. جامعه آماری مورد مطالعه گردشگران و کارشناسان و متخصصان حوزه گردشگری منطقه بوده است که با استفاده از دو نمونه پرسشنامه و انجام مصاحبه داده‌های مورد نظر جمع آوری شد. به منظور تحقق اهداف تحقیق، ابتدا نقاط قوت و ضعف توسعه گردشگری بوسیله ماتریس IFE و نقاط قوت و ضعف بوسیله ماتریس EFE تعیین گردید. سپس تجزیه و تحلیل عوامل استراتژیک بوسیله ماتریس SFAS و تدوین راهبردهای توسعه گردشگری به وسیله ماتریس SWOT انجام شد. نتایج تحقیق منجر به ارائه راهبردهایی در ابعاد مختلف گردید که بطور خلاصه بر حفظ شایستگی‌ها، بکارگیری استراتژی­های مناسبرسوخ در بازار، توسعه بازار، توسعه خدمات گردشگری و ایجاد تنوع همگون تاکید دارد. 

کلیدواژه‌ها


آقازاده، هاشم (1382). مطالعه تطبیقی مدل‌های برنامه‌ریزی استراتژیک، ماهنامه تدبیر، سال چهاردهم، شماره140، صص: 67-73.

ابراهیم­زاده، عیسی؛ آقاسی زاده، عبدالله (1388). تحلیل عوامل مؤثر بر گسترش گردشگری در ناحیه ساحلی چابهار با استفاده از مدل راهبردی SWOT، مطالعات و پژوهش­های شهری و منطقه­ای، سال اول، شماره اول، صص: 128-107.

اسلام، علی اکبر (1385). برنامه­ریزی بازاریابی: مفاهیم، الگوها، ساختارها، استراتژی­ها، تجربیات و مستندات، تهران: شرکت چاپ و نشر بازرگانی وابسته به موسسه مطالعات و پژوهشهای بازارگانی.

اعرابی، سید محمد (1390). دستنامه برنامه‌ریزی استراتژیک، چاپ ششم، تهران: دفتر پژوهشهای فرهنگی.

امین بیدختی، علی اکبر، زرگر، سید مجتبی، نظری، ماشااله، (1389). آمیخته بازاریابی راهبردی در صنعت گردشگری، مطالاعات مدیریت راهبردی، شماره 3، صص: 49-67.

برایسون، جان ام (1388). برنامه‌ریزی استراتژیک در سازمان‌های عمومی و غیرانتفاعی، ترجمه: مهدی خادمی گراشی، تهران: موسسه آریانا.

غفاری، ‌هادی، مولایی، محمد علی (1381). صنعت توریسم در ایران: چالش­ها و راهکارها، نشریه اقتصاد اطلاعات سیاسی- اقتصادی، بهمن و اسفند، شماره 185 و 186، صص: 218 - 225.

معصومی، مسعود (1382). فرایند برنامه‌ریزی توسعه پایدار گردشگری، نشریه ساخت و ساز، سال چهارم، شماره 25، صص65-69.

نوری، غلامرضا و مهدی نسب، مهدی، (1389)، بررسی قابلیت‌های اکولوژیکی و توسعه گردشگری دریاچه گهر بر اساس مدلSWOT، مجله تالاب، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، سال دوم، شماره 5، صص: 66-57.

نورعلی نژاد، مرتضی، آقاباقری، روشنک، (1389)، بررسی نقاط ضعف و قوت گردشگری الکترونیک در ایران توسط تکنیک SWOT، اولین کنفرانس دانشجویی فناوری اطلاعات ایران.

هاشمی، نیلوفر، (1389). نقش اکوتوریسم در توسعه پایدار روستایی، فصلنامه روستا و توسعه، سال ۱۳، شماره ۳، صص: ۱۷۳-188.

هریسون، جفری و جان کارون سنت، (1387). مدیریت استراتژیک، ترجمه: بهروز قاسمی، تهران: انتشارات هیات.

Angelevska-Najdeska, K. , Rakicevik, G. , (2012). Planning of Sustainable Tourism Development, Procedia - Social and Behavioral Sciences, Volume 44, Pages 210-220.

Buhalis, D. , Law, R. , (2008). Progress in information technology and tourism management: 20 years on and 10 years after the Internet-The state of eTourism research, Tourism Management, Volume 29, Issue 4, August, Pages 609-623.

Cardoso, J. , Lange, C. (2007). A Framework for assessing strategies and technologies for dynamic packaging applications in E-tourism, Information Technology & Tourism, Vol. 9 pp. 27–44

Daidson, R. , Maitlend , R. , (1999). Tourism Destination, Hodder & Stougton, London.

Denicolai, S. , Cioccarelli, G. , Zucchella, A. , (2010). Resource-based Local Development and Networked Core-Competence for Tourism Excellence, Tourism management, Vol. 31, No. 2. pp: 206-266.

Gomez Martin, M. B, (2005). Weather, Climate and Tourism: a Geographical Perspective, Annals of Tourism research, Vol. 23, No. 3, pp: 571-91.

Hernandez Cruz, R. E. , Bello Baltazar, E. , Montoya Gomez, G. , and Estrada Lugo, E. I. J. , (2005). Social Adaptation Ecotourism in the Lacandon Forest, Annals of Tourism Research, Vol. 32, No. 3, pp: 610-627.

Nelson, J. , Butler, R. , Wall, G. , (1997). (Eds) Tourism and Sustainable Development: Monitoring, Planning, Managing, Department of Geography, University of Waterloo, Canada, pp: 257-258.

Northcote, J. , Macbeth, J. , (2006). Conceptualizing Yield Sustainable Tourism Management, Annals of tourism Research, Vol. 33, No. 1, pp: 199-220.

Novicevic M. , Harvey, M. , (2004). Dual-perspective SWOT: a synthesis of marketing intelligence and planning, Marketing Intelligence & Planning Journal, Vol. 22, No. 1.

Pavlovich, K. , (2003). The Evolution and Transformation of a Tourism Destination Network: The Waitomo Caves, New Zealand, Tourism Management,Vol. 24, No. 2, pp: 203-216.

Romero, I. , Tejada, P. , (2010). A Multi-Level Approach to the Study of Production Chains in the Tourism Sector, Tourism Management, Vol. 44, No. 5, pp: 252-266.

Reinhold, T. K. and Diara, A. , (2000). The Role of The Tourisim in Development Planning, Department of Businiess Management, LLU.

Smith, Stephen L. J. , (1996). Tourism Analysis: A Handbook. Second Edition. Longman Group Limited, England.

World Tourism Organization, Tourism 2020 Editions (2012), vol. 6, south Asia, Madrid, Spain, WWW. World Tourism Organization. Com

Waitt, G. , R. Lane, and L. Head, (2003). The Boundaries of Nature Tourism, Annals of Tourism Research,Vol. 30, No. 3, pp: 523-545.

Yüksel. F. , Bramwell, B. , and yüksel A. (2005). Centralized and Decentralized Tourism Governance in Turkey, Annals of Tourism Research, Vo. 32, No. 4, pp: 859-86.